Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
09.06.2020.

КРЕДИТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ COVID – 19    ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ

У складу са Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID – 19 изазване вирусом SARS-CоV-2 за привреднe субјектe чија је регистрована претежна шифра делатности из области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја утврђени су следећи посебни услови:

а) рок отплате до пет година који укључује грејс период до две године, укупно трајање кредита је до 24 месеца грејса и до 36 месеци отплате;

б) каматна стопа је 1% на годишњем нивоу;

в) кредити се одобравају и враћају у динарима;

г) максималан износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити:

– за предузетнике и микро правна лица до 20.000.000,00 РСД,

– за мала правна лица до 80.000.000,00 РСД и

– за средња правна лица до 180.000.000,00 РСД;

д) највиши износ одобреног кредита може бити до 80% остварених пословних прихода по последње предатом финансијском извештају;

ђ) отплата кредита вршиће се у месечним ануитетима; у грејс периоду камата се обрачунава и приписује главном дугу;

е) привредни субјект у периоду од 15. марта 2020. године па до истека три месеца након пуштања средстава у коришћење, може имати смањење броја запослених;

ж) у зависности од износа кредита, корисници кредита достављају следећа средства обезбеђења:

– до износа од 5.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита и јемство једног или више оснивача или јемство физичког лица које је запослено на неодређено време, код подносиоца захтева за кредит или другог привредног субјекта,

– до износа од 20.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, јемство једног или више оснивача и јемство повезаног правног лица или јемство бонитетног привредног субјекта који није повезано правно лице са корисником кредита,

– до износа од 80.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, јемство једног или више оснивача и јемство бонитетног привредног субјекта који није повезано правно лице са корисником кредита,

– за износ изнад 80.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, залога на опреми, роби и/или возилима у власништву корисника кредита или залогодавца и/или хипотека првог реда. За клијенте из портфолиа Фонда који већ имају успостављене реалне/одговарајуће колатерале, кредити ће се одобравати уз колатерал вишег реда.

Непокретности односно опрема које служе као обезбеђење по кредитима у складу са овим програмом не морају бити осигуране и полиса не мора бити винкулирана у корист Фонда.

Залога на опреми, роби и/или возилима или хипотека могу бити обезбеђење и за износе кредита мање од 80.000.000,00 динара.

Уколико су оснивачи лица која су страни држављани или привредна друштва регистрована у иностранству у том случају се не достављају менице оснивача.

Посебни услови се могу применити и на привредне привредне субјекте из области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја којима су одобрена средства под условима утврђеним Уредбом, али само у погледу продужења грејс периода и рока отплате кредита. За продужење грејс периода и рока отплате кредита потребно је поднети нови захтев на посебну мејл адресу деифинисану за наведене кредите.

Претежна шифра делатности из области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја на које се примењују посебни услови можете погледати ОВДЕ.

 

10. 04.2020.

200 МИЛИОНА ЕВРА ПОВОЉНИХ КРЕДИТА ЗА ЛИКВИДНОСТ И ОБРТНА СРЕДСТВА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Влада Републике Србије на данашњој седници на предлог Министарства привреде усвојила је Програм финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом COVID – 19.

 

Основни циљеви Програма су да се у условима отежаног пословања изазваног пандемијом вируса COVID – 19 обезбеди подршка привредним субјектима за набавку обртних средстава као и за одржавање текуће ликвидности у циљу редовног измиривања обавеза према пословним партнерима, запосленима и држави.

 

Реализација Програма вршиће се од понедељка 13.4.2020. године преко Фонда за развој Републике Србије све док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 10. децембра  2020. године.

 

За релизацију Програма издвојено је 24 000 000 000 динара.

 

Мнистарство привреде упућује позив привредним субјектима да максимално искористе овај вид кредитне подршке и још једном апелује на политику солидарсности како би се што лакше пребродио овај период смањене привредне активности који је проузрокован пандемијом COVID – 19.

 

КО МОЖЕ ДА КОРИСТИ СРЕДСТВА

 

Право на коришћење средстава имају предузетници, задруге, микро, мала и средња привредна друштва која су у већинском приватном или задружном власништву и која обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.

 

Средства по овом Програму не могу се користити за:

 • организовање игара на срећу, лутрије и сличне делатности;
 • промет нафте и нафтних деривата;
 • производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународоним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.

 

Кредит се може одобрити и ако је у званичним финансијским извештајима привредног субјекта за једну од последње две године, исказан нето губитак али је остварен пословни добитак.

 

УСЛОВИ КРЕДИТА

 

 • рок отплате до 36 месеци који укључује грејс период до дванаест месеци, укупно трајање кредита је до 12 месеци грејса и до 24 месеца отплате;
 • каматна стопа је 1% на годишњем нивоу;
 • кредити се одобравају и враћају у динарима;
 • минимални износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима за привредна друштва је 1.000.000,00 динара а за предузетнике, задруге и привредне субјекте регистроване у релевантном регистру 200.000,00 динара;
 • максималан износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити:
 • за предузетнике и микро правна лица до 10.000.000,00 РСД,
 • за мала правна лица до 40.000.000,00 РСД и
 • за средња правна лица до 120.000.000,00 РСД;
 • отплата кредита вршиће се у месечним ануитетима;
 • у грејс периоду камата се обрачунава и приписује главном дугу;
 • основни услов за реализацију ових кредита је задржавање броја запослених, у складу са извештајем Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју радника на одређено и неодређено време на дан 16. март 2020. године, с тим да се како до дана подношења захтева тако и у току коришћења кредита прихвата одступање до 10% од наведеног броја запослених.
 • инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:
 • меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта) и/или
 • хипотека на непокретностима чија је тржишна вредност 1:1 у односу на висину одобреног кредита и/или
 • залога на опреми/покретним стварима чија је тржишна вредност 1:1 у односу на висину одобреног кредита и/или
 • меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника;
 • меница и менично овлашћење дужника се обавезно достављају уз неко од наведених средстава обезбеђења.

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

У зависности од износа кредита, корисници кредита достављају следећа средства обезбеђења:

– до износа од 1.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита и личне менице оснивача (свих оснивача),

– до износа од 2.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство физичког лица које је запослено на неодређено време,

– до износа од 10.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство повезаног правног лица,

– до износа од 25.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство бонитетног привредног субјекта који није повезано правно лице са корисником кредита,

– за износ изнад 25.000.000,00 динара, средство обезбеђења су менице корисника кредита, залога на опреми у власништву корисника кредита или залогодавца и/или хипотека првог реда. За клијенте из портфолиа Фонда који већ имају успостављене реалне/одговарајуће колатерале, кредити ће се одобравати уз колатерал вишег реда.