Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
05.04.2016.

На основу Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години („Службени гласник РС“, бр. 31/16)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим предузећима у набавци опреме у 2016. години

 

Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у оквиру  програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години (у даљем тексту: Програм) додељује бесповратна средства микро предузећима, малим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/машина са циљем олакшавања финансирања набавке производне опреме и јачања њихове конкурентности.

Програм спроводи Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама.

Бесповратна средства ће се одобравати заједно са кредитом одобреним од стране партнерске/их банке/банака, или уговором о финансијском лизингу одобреним од стране партнерске/их лизинг компаније/а изабраних на основу овог позива.

Овим путем Министарство привреде позива све заинтересоване банке и лизинг компаније да се пријаве за учешће у реализацији Програма.

Циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему.

Специфични циљеви Програма су:

1) унапређење технолошких процеса производње;

2) побољшање конкурентности произвођача;

3) повећање вредности и обима промета;

4) смањење ризика финансирања набавке производне опреме;

5) смањење трошкова финансирања производне опреме кроз ниже каматне стопе и/или накнаде;

6) повећавање понуде дугорочних извора финансирања;

7) промовисање залоге на опреми, као примарног и довољног средства обезбеђења кредита;

8) побољшање кредитне понуде банака и лизинг компанија за финансирање набавке производне опреме;

9) јачање партнерства између банака, лизинг компанија и јавног сектора у унапређењу извора финансирања.

 Финансијски оквир

Укупна средства за реализацију овог Програма износе 542.000.000,00 динара. Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу од 25% од нето вредности набавке производне опреме. Износ одобрене бесповратне помоћи не  може бити мањи од 250.000,00 динара, нити већи од 2.500.000,00 динара.  Минимална сопствена средства привредног субјекта који подноси захтев износе 5% нето вредности набавке производне опреме, док ће преосталих 70% вредности од нето вредности набавке производне опреме бити обезбеђен из кредита пословне банке, или уговора о финансијском лизингу лизинг компаније.

У случају да су укупни нето трошкови набавке опреме виши од 10.000.000,00 динара, корисник може да финансира разлику већим сопственим учешћем или да за овај износ увећа кредитни захтев код банке, или захтев за финансијски лизинг код лизинг компаније.

Проценат учешћа бесповратних средстава Министарства у трошковима набавке опреме, одређиваће се у односу на цену из достављене профактуре/предуговора.

Корисник средстава  има забрану 2 године, од дана склапања уговора са Развојном агенцијом, да отуђи опрему што контролишу банке, лизинг компаније и Развојна агенција и извештавају Министарство.

Намена

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке производне опреме и опреме директно укључене у процес производње (у даљем тексту: производне опреме) и то:

1) нове производне опреме и/или машина;

2) половне производне опреме и/или машина, не старије од пет година;

3) нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара која ће се користити за производњу размењивих добара.

Средства за реализацију Програма се не могу користити за:

1) порез на додату вредност;

2) набавку путничких, теретних и комерцијалних возилa;

3) покривање трошкова који су у вези са набавком опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и манипулације, монтаже и инсталирања опреме, обуке и др.;

4) покривање трошкова који су у вези са одобравањем и спровођењем банкарског кредита, односно финансијског лизинга, као што су трошкови: обраде захтева, камате, трошак кредитног бироа за корисника, уписа залоге у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), осигурања покретности, курсних разликa и сл.;

5) рефундацију средстава за већ набављену опрему;

6) зајмове и рате за отплату кредита, као и за репрограм кредитa;

7) остале трошкове који нису у складу са наменом Програма.

Право учешћа на конкурсу за учешће пословних банака у реализацији Програма

Право учешћа на овом конкурсу имају све заинтересоване пословне банке које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије.

Банке морају да задовоље формалне услове и следеће елиминационе критеријуме:

 1. Благовремено достављена комплетна и исправна конкурсна документација;
 2. Понуђени услови су у складу са одредбама Програма;
 3. Показатељ адекватности капитала је у складу са регулативом НБС;
 4. Банка је остварила профит у претходној пословној години (2015. години);
 5. Народна банка Србије не спроводи привремене мере над банком.

Право учешћа на конкурсу за учешће лизинг компанија у реализацији Програма

Право учешћа имају све заинтересоване лизинг компаније које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије.

Лизинг компаније морају да задовоље формалне услове и следеће елиминационе критеријуме:

 1. Благовремено достављена комплетна и исправна конкурсна документација;
 2. Понуђени услови су у складу са одредбама Програма;
 3. Новчани део капитала је у складу са регулативом НБС;
 4. Лизинг компанијa је остварила профит у претходној пословној години (2015. години);
 5. Народна банка Србије не спроводи мере над лизинг компанијом због неиспуњавања обавеза прописаних Одлуком о ближим условима начину вршења надзора над обављањем послова даваоца лизинга.

Обавезујући услови за све банке које су заинтересоване за учешће у реализацији Програма су да се кредити одобравају под следећим условима:

– период почека – шест месеци;

– примарно средство обезбеђења кредита је залога над купљеном опремом или на покретној имовини која није предмет куповине;

– искључује се хипотека као могуће средство обезбеђења;

– потенцијални трошкови и накнаде у укупном износу до 1%;

– привредни субјекти могу отплатити кредит превремено у односу на рок који је дефинисан у уговору са банком, с тим да уколико превремену отплату изврше у току прве трећине трајања периода отплате, дужни су да врате целокупан износ одобрених бесповратних средстава.

Неопходно је да следећи потенцијални трошкови и накнаде буду засебно исказани:

– трошкови обраде кредита;

– трошкови отварања и вођења наменског рачуна;

– трошкови прибављања извештаја кредитног бироа;

– трошкови меница;

– трошкови овере заложне изјаве;

– трошкови уписа покретне залоге у АПР;

– остали, уколико су предвиђени.

Обавезујући услови за све лизинг компаније које су заинтересоване за учешће у реализацији Програма су да се финансијски лизинг одобрава под следећим условима:

– период почека – шест месеци;

– примарна средства обезбеђења су менице привредног субјекта и пуно имовинско осигурање опреме-предмета лизинга, који остаје у власништву лизинг компаније до исплате укупног износа лизинг накнада дефинисаних уговором о финансијском лизингу;

– право својине над предметом лизинга се преноси са лизинг компаније на привредни субјект истеком рока на који је закључен уговор и по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде (укупно уговорени износ лизинг накнада мора обухватати комплетну вредност предмета лизинга);

– искључује се хипотека као могуће средство обезбеђења;

– потенцијални трошкови и накнаде у укупном износу до 1%;

– привредни субјекти могу отплатити средства финансијског лизинга превремено у односу на рок који је дефинисан у уговору са лизинг компанијом, с тим да уколико превремену отплату изврше у току прве трећине трајања уговора финансијском о лизингу, дужни су да врате целокупан износ одобрених бесповратних средстава.

Неопходно је да следећи потенцијални трошкови и накнаде буду засебно исказани:

– трошкови обраде захтева;

– трошкови прибављања извештаја кредитног бироа;

– трошкови меница;

– трошкови уписа уговора у регистар финансијског лизинга у АПР;

– остали, уколико су предвиђени.

Критеријум за избор банке биће предложена висина каматне стопе за дефинисане рoчности наведене у Табели 1.

/home/merr/public html/wp content/uploads/2016/04/Kriterijumi Banke Tabela
Табела 1

Напомена: Банке које не буду доставиле понуду по свим наведеним критеријумима Табеле 1, биће дисквалификоване. Уколико банка даје распон каматне стопе, за бодовање се узима највиша. За обрачун ефективне каматне стопе користити Одлуку о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику („Службени гласник РС”, број 65/11). Трошкови пуног имовинског осигурања на предмету залоге у случају банкарског кредита не улазе у обрачун ефективне каматне стопе.

Критеријум за избор лизинг компаније биће предложена висина каматне стопе за дефинисане рочности у Табели 2.

/home/merr/public html/wp content/uploads/2016/04/Kriterijumi Lizing Kompanije Tabela
Табела 2

Напомена: Лизинг компаније које не буду доставиле понуду по свим наведеним критеријумима из Табеле 2, биће дисквалификоване. Уколико лизинг компанија даје распон каматне стопе, за бодовање се узима највиша. За обрачун ефективне каматне стопе користити Одлуку о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику. Обавезно пуно имовинско осигурање предмета лизинга код лизинг уговора не улази у обрачун ефективне каматне стопе.

Понуде ефективне каматне стопе свих банака се међусобно пореде и рангирају за исту рочност валуту наведену у Табели 1.

Понуде ефективне каматне стопе свих лизинг компанија се међусобно пореде и рангирају за исту рочност и валуту наведену у Табели 2.

Понуде банака и понуде лизинг компанија се посебно рангирају.

Сабирањем тако добијених рангова формира се финална ранг листа на основу које Комисија за оцењивање и селекцију пријава банака односно лизинг компанија доноси Одлуку о избору банака и лизинг компанија.

Право на учешће у реализацији програма имаће максимално четири најбоље рангиране банке и максимално две најбоље рангиране лизинг компаније.

Кандидати чије је захтеве Комисија за оцењивање и селекцију пријава банака и лизинг компанија одбила имају право на приговор у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Приговор се подноси министру привреде, непосредно или препорученом поштом, на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.

О приговору одлучује министар у року од 30 дана од дана пријема приговора.

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Заинтересоване банке и лизинг компаније достављају оригинале или оверене фотокопије следећих докумената:

 1. попуњен  Прилог 1;
 2. Актуелно решење о регистрацији и образац са потписом лица овлашћених за заступање (ОП образац), као и лица са посебним овлашћењима и одговорностима уколико постоје;
 3. Решење о издавању дозволе за рад НБС;

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији  Програм подршке малим предузећима у набавци опреме у 2016 години – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава и сва пратећа документација предају се лично или препоручено поштом на адресу:

Министарство привреде

Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Кнеза Милоша 20

11 000 Београд

Рок за подношење пријава је 19. април 2016. године.

На интернет странама Министарства на адреси: www.privreda.gov.rs   и Развојне агенције на адреси:  www.ras.gov.rs може се преузети неопходна конкурсна документација Прилог 1,  за учешће у Програму као и Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години, нацрт Уговора  о реализацији Програма, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 011 333 4150 или путем е-мајл адресе: dubravka.bucalovic@privreda.gov.rs