Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
25.05.2016.

Развојна агенција Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке даљем развоју ММСП и предузетника у 2016. години (даље: Програм). Овај програм имплементира Развојна агенција Србије (даље: РАС) у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама.

            Средства из Програма намењена су за суфинансирање трошкова пружаоца услуга за следеће активности:

 • Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда или сертификација или ресертификација)
 • имплементација стандарда из области квалитета, заштите животне средине, безбедности хране и стандарда у функцији развоја привредног субјекта;
 • сертификација система менаџмента квалитета и стандарда у функцији развоја привредног субјекта;
 • ресертификација система менаџмента квалитета и стандарда у функцији развоја привредног субјекта.
 • Припрема за добијање права на коришћење знака производа („CE“ знак, еко-знак, FSC CoC, знак органског производа,…)
 • усаглашавање производа са захтевима знака производа.

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа и предузетници/е који кумулативно испуњавају следеће услове:

 • да је претежна делатност привредних субјеката производња, прерада или пружање услуга које могу бити предмет међународне трговине. Испуњеност овог услова ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР. Изузетно, у случају да се претежна шифра привредног субјекта односи на делатности које су искључене овим програмом, а привредни субјекат обавља и производну делатност, потребно је да достави образложење из кога се види да је сврха овог програма у складу са природом додатне делатности коју привредни субјекат такође обавља, а која није искључена овим програмом. На основу тога ће Комисија за оцењивање и избор захтева за доделу бесповратних средстава ценити испуњеност овог услова;
 • да су регистровани на територији Републике Србије;
 • да су основани најкасније  25. маја 2014. године;
 • да успешно послују претходне две године;
 • да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године;
 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да у претходној и овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција и институција Аутономне покрајине Војводинe.

Програм се састоји из три компоненте и укупна расположива средства зa реализацију Програма износе 70.000.000,00 динара. Од тога буџет за:

 1. Компоненту I- Унапређење пословања микро, малих и средњих привредних друштава и предузетника, износи 43.000.000,00 РСД;
 2. Компоненту II- Подршка женском предузетништву, износи 15.000.000,00 РСД;
 3. Компоненту III- Подршка микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима у недовољно развијеним подручјима, износи 12.000.000,00 РСД.

У оквиру Компоненте I за бесповратна средства могу да конкуришу сва привредна друштва/предузетници са територије Републике Србије која испуњавају услове за учешће у Програму.

У оквиру Компоненте II за бесповратна средства могу да конкуришу само предузетнице, оснивачи предузетничке радње, или привредни субјекти где жена/е имају већинско власништво и истовремено обављају руководећу функцију (директор или заменица директора).

У оквиру Компоненте III за бесповратна средства могу да конкуришу само предузетници/е и привредна друштва чије седиште се налази у градовима и општинама који су према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, разврстани у трећу или четврту групу, укључујући и девастирана подручја.

Привредни субјекат може поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава. За одабрану активност привредни субјекат ангажује стручног пружаоца услуга. Пружаоци услуга не могу бити физичка лица, већ само правна лица и регистровани предузетници. Привредни субјекат може, изузетно, да ангажује страног пружаоца услуге који нема представништво у Републици Србији, уколико на територији Републике Србије не постоји пружалац услуге који може реализовати предметну активност.

Средства се не могу користити за програме који се реализују у:

 • војној и дуванској индустрији;
 • трговини;
 • примарној пољопривредној производњи;
 • финансијском сектору;
 • сектору услуга које нису предмет међународне трговине;
 • организацији игара на срећу и лутрија.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 300.000,00 динара. РАС ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а. Средства ће бити рефундирана привредном субјекту након завршетка пројекта и достављања извештаја и доказа о завршеним активностима.

Рок за подношење пријава је 8. јул 2016. године.           

Програмом се финансирају и активности које су започете у 2016. години, (закључење уговора са пружаоцем услуге, уговорна права и обавезе), а нису завршене до тренутка објављивања јавног позива. Активности за које су одобрена средства, као и сва плаћања у вези са реализацијом истих од стране привредног субјекта (корисника средстава), морају бити завршена до 31. јануара 2017. године. Крајњи рок за подношење извештаја је 14. фебруар 2017. године.

Упутство за реализацију Програма подршке даљем развоју ММСП  и предузетника у 2016. години, пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, на адреси www.ras.gov.rs, и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама. Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом акредитованим регионалним развојним агенцијама, са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке даљем развоју ММСП и предузетника у 2016. години.

За детаљније информације можете се обратити Развојној агенцији Србије на адресу: office@ras.gov.rs или акредитованим регионалним развојним агенцијама: Регионална агенција за развој Источне Србије „RARIS“, Регионални центар за друштвено економски развој „Банат“, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, Регионална развојна агенција „ЈУГ“, Регионална развојна агенција „Златибор“, Регионална развојна агенција Бачка, Регионална развојна агенција Срем, Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“, Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд, Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине, Регионална развојна агенција PANONREG, Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“, Агенција за регионални развој Расинског округа.