Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

27.02.2014.

Јавна набавка број ЈН 2/2014 – Услуга колективног осигурања запослених (ЈН 2/2014)

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 2/2014 Врста предмета: Услуге Опис предмета, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.02.2014.

Јавна набавка број 1/2014 – Набавка зимских и летњих пнеуматика

Назив Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 1/2014 Врста предмета: Добра Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке је набавка зимских и летњих пнеуматика са монтажом, демонтажом и балансирањем. ОРН:34351100 […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

03.12.2013.

Јавна набавка број 1/2013 – Набавка тонера и фотокондуктора обликован у 2 партије

Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 1/2013 Врста предмета: Добра Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке је набавка тонера и фотокондуктора обликован у 2 партије Пaртиja 1- набавка […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА