Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Остале уредбе

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2020 – 2022. ГОДИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

REGULATION ON DETERMINING CRITERIA FOR GRANTING THE INCENTIVES FOR ATTRACTING DIRECT INVESTMENTS IN HOTEL ACCOMMODATION SERVICE SECTOR

ПРЕУЗМИTE документ

УРЕДБА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ЦАРИНСКИХ И ДРУГИХ ДАЖБИНА НА УВОЗ ОПРЕМЕ

(„Службени гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

ПРЕУЗМИTE документ

Уредба о oдређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања („Службени галсник РС“, број 1/19).

ПРЕУЗМИTE документ

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа („Службени галсник РС“, број 1/19)

ПРЕУЗМИTE документ

REGULATION ON DETERMINING CRITERIA FOR THE GRANTING OF INCENTIVE FUNDS FOR ATTRACTING DIRECT INVESTMENTS IN THE FOOD MANUFACTURING BUSINESS

ПРЕУЗМИTE документ