Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Остали закони

Закон о буџетском систему за 2019. годину

(„Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о јавним агенцијама за 2019. годину

(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2005, 81/2005 – испр. и 47/2018)

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о Влади

„Службени гласник“, бр. 55/2005, 71/2005 – испр., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – Одлука УС, 72/2012, 7/2014 – Одлука УС 44/2014

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о министарствима

„Службени гласник РС“, бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015 и 96/2015 – др. закон

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама

„Службени гласник РС“ број 88/2011, 15/2016 и 104/2016

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о јавним агенцијама

„Службени гласник РС“, бр. 18/2005 и 81/2005 – испр

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о државној управи

Службени гласник РС“, бр. 79 од 16. септембра 2005, 101 од 6. новембра 2007, 95 од 17. децембра 2010, 99 од 11. септембра 2014

ПРЕУЗМИTE документ