Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
10.11.2015.

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SME) је програм Европске уније за конкурентност предузећа и малих и средњих предузећа са буџетом од 2,3 милијарде евра у периоду 2014-2020. године. Програм COSME пружа подршку малим и средњим предузећима у следећим сегменима пословања:

– Олакшан приступ изворима финансирања;
– Подршка интернационализацији и приступу страним тржиштима;
– Стварање повољног пословног окружења за развој конкурентности;
– Подстицање културе предузетништва.

Споразумом између Европске уније и Србије, који је потписан 10. новембра 2015. године у Бриселу, потврђено је учешће наше земље у Програму конкурентности малих и средњих предузећа COSME до 2020. године. Споразумом се успоставља могућност финансирања активности које имају за циљ подизање конкурентности и оснивање и раст малих и средњих предузећа у Србији, а ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

Министарство привреде биће задужено за координацију активности COSME програма. Примена COSME програма у Србији допринеће бољој промоцији предузетништва, олакшаном приступу финансијама и унапређењу интернационализације и конкурентности малих и средњих предузећа.

Приступ изворима финансирања

Један од главних циљева COSME програма је унапређење приступа финансијским средствима у различитим фазама животног циклуса предузећа: оснивање, раст или промена власника. Како би наведени циљ био реализован, Европска унија ће употребити зајмове и инвестиције у капитал малих и средњих предузећа укључујући:

– Инструмент за кредитне гаранције у оквиру COSME програма треба да се обезбеде гаранције и контра-гаранције финансијским институцијама, како би оне могле да обезбеде више финансирања путем зајмова и лизинга за мала и средња предузећа. Очекује се да ће COSME програм у оквиру ове компоненте омогућити приступ финансијама од 220.000 до 330.000 малих и средњих предузећа из расположивих средстава вредности између 14 милиона евра и 21 милион евра.

– Инструмент ризичног капитала за раст у оквиру којег ће се из COSME програма обезбедити ризични капитал за инвестиционе фондове који улажу у мала и средња предузећа, у фазама раста и проширивања пословања. Овим финансијским инструментом биће омогућен олакшан приступ капиталу за 360 до 560 компанија, док се укупан износ расположивих средстава креће од 2,6 до 4 милијарде евра.

Програмом ће се пружити гаранције малим и средњим подузећима у износу до 150.000 евра, чиме ће бити омогућен лакши и бољи приступ изворима ризичног капитала (venture capital). Очекивања су да ће COSME програм имати велики значај за привреде земаља, јер би се једним уложеним еуром у облику државних гаранција за мала и средња подузећа, створила додатна вредност између 20 и 30 евра.

Приступ тржиштима

COSME програм обезбеђује подршку малим и средњим предузећима за наступ на јединственом тржишту Европске уније и унапређење конкурентности кроз коришћење пуног потенцијала страних тржишта изван Европске уније.

COSME програмом финансира се рад Европске мреже предузетништва (Еуропеан Ентерприсе Нетwорк) са преко 600 канцеларија у више од 50 земаља које су активне на пружању подршке малим и средњим предузећима да пронађу пословне партнере, партнере за нове технологије, обезбеде боље разумевање законодавног оквира ЕУ, као и лакши приступ изворима финансирања Европске уније.

Из COSME програма финансирају се два интернет портала посебно осмишљених и дизајнираних за подршку развоју предузећа:

– Ваш европски пословни портал (Your European Business Portal) – пружа практичне онлине информације за предузетнике који планирају да започну пословање на другим тржиштима земаља чланица Европске уније;

– Портал за интернационализацију малих и средњих предузећа (SME Internationalisation Portal) – представља мере подршке предузетницима који желе да прошире своје пословање изван Европе.

COSME програмом финансира се и рад служби за помоћ у области права интелектуалног власништва малих и средњих предузећа (Intellectual Property Rights IPR SME Helpdesk) која послују у Кини и земљама ASEAN и MERCOSUR.

Стварање бољих оквирних услова за конкурентност

COSME програм подржава активности усмерене ка унапређењу оквирних услова у којима предузећа послују, посебно мала и средња предузећа, путем смањивања административних и регулаторних оптерећења. Наведене активности укључују мерење ефеката релеватног законодавства Европске уније на пословање малих и средњих предузећа, развој паметне и регулативе којом се унапређује пословно окужење, као и промовисање принципа “прво мисли на мало” (Think Small First) у креирању политика на националном и регионалном нивоу.

Програм COSME пружа подршку удруживању ради стварања тржишно конкурентних грана индустрије, подстицањем малих И средњих предузећа да примене нове моделе пословања и постану део нових ланаца производње. Програм посебну пажњу посвећује оним привредним гранама земаља чланица Европске уније са високом стопом раста, посебно туризму.

COSME промовише развој кластера светске класе у Европској унији, путем подстицаја који се пружају унапређењу изврсности и интернационализације кластера са фокусом на међусекторску сарадњу, а посебна пажња посвећена је индустријама у развоју. Истовремено, програм има за циљ унапређење дигитализације пословне заједнице и промоцију е-вештина и е-лидерства.

Подстицање предузетништва

Програм COSME подржава спровођење Акцијског плана за предузетништво 2020 кроз реализацију низа активности. Наведене активности обухватају размену, истраживање, примере добре пословне праксе и пилот пројекте у областима као што су едукација предузетника, менторинг или развој смерница и услуга подршке за нове и потенцијалне предузетнике, укључујући младе, жене и старије предузетнике.

Ерасмус за младе предузетнике представља прекогранични програм са циљем пружања подршке новим и потенцијалним предузетницима да, у у сарадњи са искусним предузетницима из других земаља у период до шест месеци, стекну релевантне вештине за управљање предузећем и његов раст. Програмом је омогућено повећање знања предузетника и подршка прекограничној размени знања и искустава између предузетника.

COSME је посебно усмерен на дигитално предузетништво, чиме помаже европским предузетницима да наставе са дигиталном трансформацијом и тиме искористе све нове могућности које пружа дигитална ера, а који су од пресудног значаја за њихов раст и конкурентност.

COSME програм 5×5

1. Шта је COSME програм?

COSME је програм Европске уније у посебно припремљен да одговори на потребе малих и средњих предузећа, посебно у сегмент приступа изворима финансирања и пружању не-финансијске подршке (бољој доступности информација о наступу на страних тржиштима, регулаторним оквирима пословања и другим саветима од значаја за раст И развој пословања). На овај начин, COSME доприноси стварању нових и јачању постојећих малих и средних предузећа, смањујући број неуспелих пословних покушаја предузетника, уз олакшан приступ финансијама и другу подршку у успостављању и ширењу пословања на страним тржиштима.

2. Ко су корисници COSME програма?

Корисници COSME програма су: предузећа, посебно мала и средња предузећа (програм омогућава лакши приступ финансијама у циљу раста и развоја пословања), будући предузетници (укључујући и младе којима се пружа подршка при успостављању пословања), национални, регионални и локални органи власти (подршка при реформи политика, не-финансијска и финансијска подршка при унапређењу рада административних органа).

3. Циљеви COSME програма

COSME програм усмерен је ка реализацији следећих циљева: промоција предузетништва, подршка малим и средњим предузећима у приступу финансијама, подршка малим и средњим предузећима у наступу и пословању на страним тржиштима унутар и изван Европске уније, смањење административних и законодавних ограничења за унапређење пословања малих и средњих предузећа.

4. Главне активности COMSE програма?

Активности које ће се реализовати у оквиру COMSE програма обухватају: приступ финансијама за мала и средња предузећа, укључујући капитална средства за развој предузетништва у фази оснивања (start up) и фази раста предузећа; Европску мрежу предузетништва (Enterprise Europe Network) једно место на којем ће мала И средња предузећа добити информације, савете и друге бесплатне услуге од значаја за њихову конкурентност и пословање; подршка иницијативама за промоцију предузетништва (размена добрих пословних пракси, подстицање умрежавања и сл.), подршка малим и средњим предузећима у приступу страним тржиштима унутар и изван Европске уније (пружање информација преко посредника и посебно организованих центара, подршка међународној пословној сарадњи и тумачењу законодавних регулатива ЕУ за лакши наступ и пословање на тржиштима земаља чланица).

5. Како могу да дођем до средстава из COMSE програма?

Министартсво привреде Републике Србије биће задужено за промоцију годишњих активности COMSE програма и јавних позива за доделу средстава међу потенцијалноим корисницима у Србији. Компонента за доделу финансијских средстава биће реализована у сарадњи са одабраним комерцијалним банкама у Србији, док ће остале активности бити реализоване у сарадњи са локалним партнером за Европску мрежу предузетништва Enterprise Europe Network. Пратите сајт Министарства привреде Републике Србије (www.privreda.gov.rs) и званичан сајт COMSE програма за све отворене јавне позиве за доделу средстава. За учешће у отвореним јавним позивима за доделу средстава из COMSE програма сва правна лица морају да буду региострована преко COSME портала, док се преглед отворених јавних позива налази на интернет презентацији Izvršne agencije Evropske unije za mala i srednja preduzeća (Executive Agency for SMEs EASME).

Више информација о Програму:

Национални координатор COSME програма за Републику Србију

Милица Затезало

Министарство привреде Републике Србије

Кнеза Милоша 20, 11000 Београд

E-mail: milica.zatezalo@privreda.gov.rs

cosme@privreda.gov.rs

Web: Министарство привреде www.privreda.gov.rs

COSME http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/