Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број 1/2013 – Набавка тонера и фотокондуктора обликован у 2 партије

03.12.2013.

Назув Наручиоца: Министарство привреде
Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20
Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs
Врста Наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 1/2013
Врста предмета: Добра

Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке је набавка тонера и фотокондуктора обликован у 2 партије

Пaртиja 1- набавка тонера и фотокондуктора за штампаче, тонер за ласерске штампаче и телефакс машине – 30125110

Партија 2- набавка тонера и фотокондуктора за фотокопир апарате, тонер за фотокопир апарате – 30125120

Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације,одн. интернет адреса где је објављена: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца Јавна набавка – Тонери

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:  Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуда се доставља у писменом   облику на српском језику у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. Понуда се доставља на адресу: Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.У конкурсној документацији под тачком 1.6. Пропратни образац који понуђач треба да залепи на коверти у којој је понуда.

Неблаговремена ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Уколико је понуда неблаговремена Наручилац ће је неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је неблаговремена.

Пoнуђaч мoжe дa пoднeсe пoнуду зa jeдну или обе пaртиjе. Пoнудa мoрa дa oбухвaти нajмaњe jeдну цeлу пaртиjу. Пoнуђaч je дужaн дa у пoнуди нaвeдe дa ли сe пoнудa oднoси нa цeлoкупну нaбaвку или сaмo нa oдрeђeнe пaртиje. У случajу дa пoнуђaч пoднeсe пoнуду зa једну или две партије, oнa мoрa бити пoднeтa тaкo дa сe мoжe oцeњивaти зa свaку пaртиjу пoсeбнo.

Рок за подношење понудаРок за подношење понуда је  до 13. децембра 2013. године  до 12,00 сати

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се дана 13. децембра 2013.године са почетком у 12:15 часова, у просторијама Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Овлашћени представници понуђача, пре почетка отварања понуде морају комисији за отварање поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 5 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Снежана Црнојевић и Бранка Ердељан 011/ 3642699,snezana.crnojevic@privreda.gov.rs , branka.erdeljan@privreda.gov.rs

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ТОНЕРА И ФОТОКОНДУКТОРА ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ 1/2013

1.     На питања понуђача у вези дела конкурсне документације да су понуђачи у обавези да понуде оригинал тонере и да понуде могу давати само понуђачи који су овлашћени дистрибутери, а да могу да се понуде и еквивалентни тонери – питање: Да ли потенцијални понуђачи могу да понуде тонере који нису оригинални?

ОДГОВОР: Тонери морају бити оригинални, могу бити произведени од стране других произвођача али уз обавезну потврду од стране произвођача штампача, одн. фотокопир апарата да се понуђени тонери могу користити у њиховим машинама.

2.     Питање: Да ли се признаје ауторизација произвођача или ауторизација овлашћеног дистрибутера издата на име понуђача која гласи на наручиоца и на предметну јавну набавку као доказ?

ОДГОВОР: Понуде могу давати само понуђачи који су овлашћени дистрибутери од стране понуђача или од другог правног лица овлашћеног од стране произвођача.Потврда о оригиналности мора бити издата од произвођача или представништва произвођача. Уколико не постоји представништво на територији РС потврда може бити од овлашћеног дилера.

3.     Да ли се прихвата изјава понуђача о трајању гарантног рока од 12 месеци (понуђачку гаранцију) као валидан доказ и да ли ће се прихватити испорука предметних тонера без гарантних листова.

ОДГОВОР: Миже се прихватити изјава понуђача о трајању гарантног рока као валидан доказ.

4.     На питање да ли образац структура цене може да се изда на меморандуму понуђача

ОДГОВОР: Не може се издати на меморандуму понуђача, већ на приложеном обрасцу у конкурсној документацији. Уколико у овом обрасцу нема довољно колона можете да додате нове колоне.