Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број 1/2014 – Набавка зимских и летњих пнеуматика

19.02.2014.

Назив Наручиоца: Министарство привреде

Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20

Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs

Врста Наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 1/2014

Врста предмета: Добра

Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке је набавка зимских и летњих пнеуматика са монтажом, демонтажом и балансирањем. ОРН:34351100

Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације,одн. интернет адреса где је објављена: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:  Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуда се доставља у писменом   облику на српском језику у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. Понуда се доставља на адресу: Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.У конкурсној документацији под тачком 1.6. Пропратни образац који понуђач треба да залепи на коверти у којој је понуда.

Неблаговремена ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Уколико је понуда неблаговремена Наручилац ће је неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је неблаговремена.

Рок за подношење понуда је  до 28. фебруара 2014. године  до 12,00 сати

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се дана 28. фебруара 2014. године са почетком у 12:15 часова, у просторијама Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Овлашћени представници понуђача, пре почетка отварања понуде морају комисији за отварање поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Снежана Црнојевић и Бранка Ердељан 011/ 3642699,snezana.crnojevic@privreda.gov.rs , branka.erdeljan@privreda.gov.rs

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке број 1/2014

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: набавка зимских и летњих пнеуматика за службена возила Министарства привреде, ознака из општег речника набавке: 34351100

Уговорена вредност износи 736.976,00 динара без ПДВ-а, односно 884.371,20 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора била је најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 4, неблаговремених понуда није било

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена износила је 845.156,00 динара без ПДВ-а, односно 1.014.187,20 динара са ПДВ-ом, а најнижа понуђена цена износила је 736.976,00 динара без ПДВ-а, односно 884.371,20 динара са ПДВ-ом.

Део или вредност уговора који ће извршити преко подизвођача: подизвођач ће вршити демонтажу, монтажу и балансирање гума

Датум доношење одлуке о додели уговора: 4. март 2014. године

Датум закључења уговора: 20. март 2014. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са понуђачем „TorexCo“ d.o.o. из Београда, ул. Вилине воде бб, који наступа са подизвођачем „Delta MC“ d.o.o, улица Ресавска број 18.