Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javna nabavka broj 19/2020 Razvoj saobraćajne infrastrukture u cilju povezivanja zone poslovanja sa okruženjem i unapređenja privrednog ambijenta opštine Rača

14.05.2020.

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku broj 19/2020

Razvoj saobraćajne infrastrukture u cilju povezivanja zone poslovanja sa okruženjem i unapređenja privrednog ambijenta opštine Rača

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta javne nabavke: Radovi

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: prethodni radovi, pripremni radovi, zemljani radovi, donji i gornji stroj i objeti na tri deonice

Mesto izvršenja radova: Opština Rača

Oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Sektor F – građevinarstvo, 45233140 – Radovi na putevima

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca www.privreda.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok: Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte, na adresu Naručioca – Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti sa naznakom – Ponuda za JAVNU NABAVKU BROJ 19/2020 – Razvoj saobraćajne infrastrukture u cilju povezivanja zone poslovanja sa okruženjem i unapređenja privrednog ambijenta opštine Rača  (NE OTVARATI).

Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 26. jun 2020. godine do 9,00 časova.

 Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 26. juna  2020. godine u 13,00 časova u prostorijama Ministarstva privrede, Sektor za investicije u infrastrukturne projekte, Beograd, Ul. Vlajkovićeva br. 10, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.

Postupak otvaranja ponuda sprovodi Komisija obrazovana rešenjem Naručioca.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda, moraju da dostave Komisiji zavedeno i overeno ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku (potpisivanje zapisnika, isticanje prigovora i dr)

Rok za donošenje odluke: Naručilac će odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci doneti u  roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt: javnenabavke@privreda.gov.rs  u periodu 7,30 – 15,30 časova.