Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број 27/2020 Уређење пешачке површине од Моста љубави до Библиотеке у централном делу Врњачке Бање

14.05.2020.

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку број 27/2020

Уређење пешачке површине од Моста љубави до Библиотеке у централном делу Врњачке Бање

  

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на пешачкој површини

Место извршења радова: Општина Врњачка Бања

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство, 45233260  – Радови на изградњи пешачких стаза

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком – Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 27/2020 – Уређење пешачке површине од Моста љубави до Библиотеке у централном делу Врњачке Бање  (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 23. јун 2020. године до 9,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 23. јуна 2020. године у 11,00 часова у просторијама Министарства привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Београд, Ул. Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др)

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у  року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: javnenabavke@privreda.gov.rs  у периоду 7,30 – 15,30 часова.