Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 3/2020 – Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале Основне школе „Живко Томићˮ у Доњој Шаторњи, друга фаза, општина Топола

28.01.2020.

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 3/2020Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале Основне школе „Живко Томићˮ у Доњој Шаторњи, друга фаза, општина Топола

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајници

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број 404-02-181/8/2018-11 од 21. децембра 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број 404-02-181/8/2018-11 од 21. децембра 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-5889/19 од 27. децембра 2019. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Носилац посла Кућа стил д.о.о. Свилајнац, Краља Петра I бб, ПИБ 101475828, матични број 17278231 и чланови групе Статик д.о.о. Ковин, Смедеревска бр. 72, ПИБ 101406319, матични број 08246874, Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о. Крагујевац, Танаска Рајића бр. 16, ПИБ 101317830, матични број 07165897 и КВМ Техник д.о.о. Смедерево, Војводе Симе бр. 3/18, ПИБ 109905411, матични број 21264776

Лице за контакт: Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 сати.