Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 4/2019 (услуге преноса путем оптичких влакана) за партију 2 – оптичке везе Министарства привреде

18.11.2019.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у поступку централизоване јавне набавке број 4/2019 (услуге преноса путем оптичких влакана)

за партију 2 – оптичке везе Министарства привреде

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: Услуге преноса путем оптичких влакана

Ознака из општег речника набавки: 30200000-1, 72318000-7

Уговорена вредност износи 611,820,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: 1.

Датум закључења оквирног споразума: 30.5.2019. године

Датум закључења уговора: 5.11.2019. године

Oсновни подаци о добављачу: Уговор је закључен са понуђачем Телеком Србија из Београда, ул. Таковска број 2

Период важења уговора: До 5.11. 2020. год.