Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 5/2018 (услуге осигурања возила) за партију 1 – обавезно осигурање возила

25.09.2019.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у поступку централизоване јавне набавке број 5/2018 (услуге осигурања возила)

за партију 1 – обавезно осигурање возила

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: Услуге осигурања возила

Ознака из општег речника набавки: 66514110 – услуге осигурања моторних возила

Уговорена вредност износи до 200.000,00 динара без пореза

Критеријум за доделу уговора била је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1.

Датум закључења оквирног споразума: 14.06.2018. год и Измене 01.11.2018. године

Датум закључења уговора: 18. септембар 2019. године

Oсновни подаци о добављачу: Уговор је закључен са понуђачем „Дунав осигурање“ а.д.о. из Београда, ул. Македонска број 4

Период важења уговора: годину дана од потписивања