Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 8/2019 (услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, за опрему која није била предмет централизоване набавке у 2018. год.) за партију 10 – одржавање штампача типа Canon

09.08.2019.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у поступку централизоване јавне набавке број 8/2019 (услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, за опрему која није била предмет централизоване набавке у 2018. год.)

за партију 10 – одржавање штампача типа Canon

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: Услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, за опрему која није била предмет централизоване набавке у 2018. год.

Ознака из општег речника набавки: 50312000 – одржавање и поправка рачунарске опреме

Уговорена вредност износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1.

Датум закључења оквирног споразума: 11. јул 2019. године

Датум закључења уговора: 2. август 2019. године

Oсновни подаци о добављачу: Уговор је закључен са групом понуђача: Aigo busoness system д.о.о. из Београда, ул. Кнегиње Зорке број 25-27 и Malex-city copy service д.о.о из Београда, ул. Мије Ковачевића број 10

Период важења уговора: До 02. августа 2020. год.