Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке број 73/2019

19.08.2019.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у поступку јавне набавке број 73/2019

 

 

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива

Предмет јавне набавке: услуге претплате на приступ електронској бази прописа за 100 корисника

Ознака из општег речника набавки: 48610000 – системи база података

Уговорена вредност износи 200.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је најнижа понуђена цена

Елемент о којем се преговарало у поступку преговарања је понуђена цена

Број примљених понуда: 1, неблаговремених понуда није било.

Датум доношење одлуке о додели уговора: 02. август 2019. године.

Датум закључења уговора: 15. август 2019. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са добављачем: Paragraf Lex из Новог Сада, ул. Кеј жртава рације број 4а.