Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ За Партију 1 (услуге писаног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019

22.07.2019.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ

За Партију 1 (услуге писаног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019

 

 

Врста поступка: набавка мале вредности обликована у три партије

Предмет јавне набавке: Партија 1 – Услуге писаног превођења, Партија 2 – Услуге усменог консекутивног превођења и Партија 3 – Услуге усменог симултаног превођења

Ознака из општег речника набавки: 79530000 – услуге превођења текста и 79540000 – услуге усменог превођења

Уговорена вредност износи за Партију 1 до 3.000.000,00 дин. без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је за све три партије најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: За Партију 1 – две понуде, неблаговремених понуда није било

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена за Партију 1 је била 1.100,00 динара по страни, а најнижа 950,00 динара по страни

Датум доношење одлуке о додели уговора: 28. јун 2019. године.

Датум закључења уговора: 5. јул 2019. године

Oсновни подаци о добављачима: За Партију 1 уговор је закључен са добављачем Akademija Oxford Agent из Јагодине, ул. Кнегиње Милице број 21/8