Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број ЈН 2/2014 – Услуга колективног осигурања запослених (ЈН 2/2014)

27.02.2014.

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Министарство привреде објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назув Наручиоца: Министарство привреде

Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20
Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs

Врста Наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Редни број набавке: 2/2014

Врста предмета: Услуге

Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке су услуге колективног осигурања запослених у Министарству привреде, и то: колективно осигурање запослених – основни ризици и колективно осигурање запослених – допунско здравствено осигурање, ОРН: 66512100
Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације,одн. интернет адреса где је објављена: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуда се доставља у писменом облику на српском језику у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. Понуда се доставља на адресу: Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Неблаговремена ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Уколико је понуда неблаговремена Наручилац ће је неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је неблаговремена.

Рок за подношење понуда је до 7. марта 2014. године до 12,00 сати

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се дана 7. марта 2014. године са почетком у 12:15 часова, у просторијама Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Овлашћени представници понуђача, пре почетка отварања понуде морају комисији за отварање поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Снежана Црнојевић и Бранка Ердељан 011/ 3642-699, snezana.crnojevic@privreda.gov.rs , branka.erdeljan@privreda.gov.rs
1. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ (БРОЈ НАБАВКЕ 2/2014)

Након објављивања позива и конкурсне документације за јавну набавку мале вредности колективног осигурања запослених у Министарству привреде (број набавке 2/2014) један од потенцијалних понуђача поставио је следеће питање:

Обзиром да је у конкурсној документацији у тачки 1.2 на страни 5/22 наведено у оквиру додатних услова финансијски и пословни капацитет и да се под неопходним финансијским и пословним капацитетом подразумева да понуђач има остварен добитак у последње три године (2010, 2011. и 2012.) укупно 3.000.000,00 динара, да ли је податак о позитивном пословању (нето добитак) услов за исправност понуде, с обзиром да податак о позитивном билансу не значи да понуђач располаже финансијским средствима за пословање и испуњавање својих обавеза према осигураницима.

Такође је тражио да се објасни логичка веза између траженог додатног услова са предметом јавне набавке јер сматра да у случају друштава за осигурање где постоји законска обавеза поседовања гарантних резерви као и надзор Народне банке Србије не постоји објективна потреба Наручиоца да нето добитак предвиђа као финансијски и пословни капацитет/додатни услов за учешће у набавци.

Поставио је и питање да ли се у погледу пословног капацитета мисли на остварени приход у претходним годинама пословања које је Осигуравач остварио из делатности осигурања који су у вези са предметном јавном набавком, уместо „остварен добитак“ како јее наведено у конкурсној документацији.

Као фирма која је основана у 2011. години и која је са радом отпочела тек у другој половини 2011. године, а којој је због високих улагања потребних за покретања пословања, (као и свака друга осигуравајућа кућа у првих неколико година свог пословања) било је немогуће остварити позитиван нето финансијски резултат у 2011, 2012 и 2013 години, па сматра да овакав захтев наручиоца неправедно онемогућава друштва за осигурање која су скорије основана да директно понуде своје услуге осигурања у поступку јавне набавке.

Сходно томе замолио је да од овог услова буду изузете фирме које су основане након 2010. године и предложио да наручилац за понуђаче (основане након 2010. године) уз све остале услове дефинисане у конкурсној документацији уместо захтеваног услова прихвати нешто од наведеног:

· потврду пословне банке о позитивном финансијском стању на свим рачунима понуђача,

· потврду НБС о константној ликвидности понуђача (од момента оснивања) или извештај о бонитету БОН-ЈН АПР-а, као и

· финансијску гаранцију за добро извршење посла

Tакође је навео да је у тачки 1.2 на страни 5/22 наведено као додатни услов у погледу техничког капацитета – најмање три филијале у Репубици Србији – и с тим у вези тражиода се објасни у каквој је логичкој вези тај услов са предметом јавне набавке?

Поводом ових питања достављамо одговоре како следи:

Додатни услови које наручилац може захтевати од понуђача у поступку јавне набавке су прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12/) и у овом конкретном случају додатни услови које морају да испуне понуђачи да би се њихова понуда сматрала исправном, односно прихватљивом, су дефинисани конкурсном документацијом (неопходан финансијски и пословни капацитет и довољан технички капацитет).

У погледу пословног капацитета, услов је да понуђач има остварени добитак у последње три године (2010, 2011. и 2012.) укупно 3.000.000,00 динара, како је то и наведено на страни 5/22 конкурсне документације. Тражени износ оствареног добитка је укупна сума која се односи на период од три године и, по мишљењу наручиоца, не представља велики износ.

Сматрамо да захтевањем овог услова понуђачи који су основани пре мање од три године нису неправедно онемогућени да понуде своје услуге осигурања у поступку јавне набавке и да они нису и не могу бити изузети од његовог испуњења, а они испуњеност тог услова могу да доказују за период од дана свог оснивања.

Што се тиче додатног услова у погледу техничког капацитета где је тражено да понуђач мора да има најмање три филијале у Републици Србији, овај услов је тражен из разлога што наручилац у свом саставу има сектор туристичке инспекције чији послови се обављају у више градова широм Републике Србије, па је неопходно обезбедити им бар три филијале за обављање послова у вези са осигурањем запослених.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке број 2/2014

Врста поступка: јавна набавка мале вредности.

Предмет јавне набавке: услуге колективног осигурања запослених у Министарству привреде, и то: колективно осигурање запослених – основни ризици и колективно осигурање запослених – допунско здравствено осигурање, ознака из општег речника набавки: 66512100.

Уговорена вредност износи210.979,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора била је најнижа понуђена цена.
Број примљених понуда: 5, неблаговремених понуда није било.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена износила је 410.274,00 динара без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена износила је 210.979,00 динара без ПДВ-а.
Датум доношење одлуке о додели уговора: 10. март 2014. године.
Датум закључења уговора: 24. март 2014. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са добављачем „Глобос осигурање“ а.д.о. из Београда, ул. Кнеза Михаила број 11-15.

Период важења уговора: од 5. марта 2014. године до 5 марта 2015. године.