Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
14.11.2015.

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Службени гласник”, Београд, коју је донела Влада, 05 Број: 111-10969/2015 од 12. новембра 2015. године,

Влада објављује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК”, БЕОГРАД

 

1. Подаци о Jавном предузећу: Јавно предузеће „Службени гласник”, Београд.
Седиште Јавног предузећа: Београд, Јована Ристића 1.
Претежна делатност Јавног предузећа: 5814 – издавање часописа и периодичних издања.

2. Радно место: директор Јавног предузећа „Службени гласник”, Београд.
Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће, организује рад Јавног предузећа и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговaра за законитост рада Јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, обавља друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Јавног предузећа.

3. Услови за именовање:
– да је пунолетно и пословно способно лице;
– да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће;
– да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
– да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано Јавно предузеће или најмање три године на руководећим положајима;
– да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа;
– знање једног светског језика;
– поседовање организационих и стручних способности у вези са руковођењем.

4. Место рада: Београд.

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног предузећа „Службени гласник”, Београд, стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором, вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писмено, путем стандардизованих тестова, знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писменом провером.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
Именовање директора Јавног предузећа „Службени гласник”, Београд, врши се на период од четири године.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених, диплома о стручној спреми, радна књижица, исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), оверена изјава у суду или општини да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, уверење Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, уверење привредног суда да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду, односно код јавног бележника.

9. Адреса на коју се подносе пријаве на jaвни конкурс: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20, са назнаком „За јавни конкурс – за именовање директора Јавног предузећа „Службени гласник”, Београд.

10. Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Ивана Јаначковић, контакт телефон: 011/3642671, e-mail: ivana.janackovic@privreda.gov.rs.

Министарство привреде, поднете неотворене пријаве доставља Влади – Комисији за именовање у року од три дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 93/13 од 13. новембра 2015. године, дневном листу „Политика“ и на званичној интернет презентацији Министарства привреде: www.privreda.gov.rs.