Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
14.11.2015.

Na osnovu člana 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, Beograd, koju je donela Vlada, 05 Broj: 111-10969/2015 od 12. novembra 2015. godine,

Vlada objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA
JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”, BEOGRAD

 

1. Podaci o Javnom preduzeću: Javno preduzeće „Službeni glasnik”, Beograd.
Sedište Javnog preduzeća: Beograd, Jovana Ristića 1.
Pretežna delatnost Javnog preduzeća: 5814 – izdavanje časopisa i periodičnih izdanja.

2. Radno mesto: direktor Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, Beograd.
Poslovi direktora: predstavlja i zastupa Javno preduzeće, organizuje rad Javnog preduzeća i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje Javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada Javnog preduzeća, predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke nadzornog odbora, obavlja druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom Javnog preduzeća.

3. Uslovi za imenovanje:
– da je punoletno i poslovno sposobno lice;
– da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnovano Javno preduzeće;
– da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama trećeg stepena (doktor nauka), drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, magistar nauka), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od čega tri godine na poslovima za koje je osnovano Javno preduzeće ili najmanje tri godine na rukovodećim položajima;
– da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
– da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;
– da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Javnog preduzeća;
– znanje jednog svetskog jezika;
– posedovanje organizacionih i stručnih sposobnosti u vezi sa rukovođenjem.

4. Mesto rada: Beograd.

5. Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje delokruga rada Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, Beograd, stručna osposobljenost za rad na mestu direktora i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom, veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i stručne sposobnosti u vezi sa rukovođenjem – pismeno, putem standardizovanih testova, znanje jednog svetskog jezika, proveravaće se usmenim razgovorom ili pismenom proverom.

6. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Imenovanje direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, Beograd, vrši se na period od četiri godine.

7. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

8. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: izvod iz matične knjige rođenih, diploma o stručnoj spremi, radna knjižica, isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), overena izjava u sudu ili opštini da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova da lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti, uverenje privrednog suda da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Javnog preduzeća.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu, odnosno kod javnog beležnika.

9. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20, sa naznakom „Za javni konkurs – za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, Beograd.

10. Podaci o licu za kontakt: Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Ivana Janačković, kontakt telefon: 011/3642671, e-mail: ivana.janackovic@privreda.gov.rs.

Ministarstvo privrede, podnete neotvorene prijave dostavlja Vladi – Komisiji za imenovanje u roku od tri dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava, na razmatranje i dalje postupanje.

Napomena: Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, komisija odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Ovaj oglas je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 93/13 od 13. novembra 2015. godine, dnevnom listu „Politika“ i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs.