Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
23.03.2016.

На основу члана 36. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд, коју је донела Влада, 05 Број: 11-2985/2016 од 15. марта 2016. године,

Влада објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”, БЕОГРАД

1. Подаци о Jавном предузећу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”, Београд;
Седиште Јавног предузећа: у Београду, Царице Милице бр. 2;
Претежна делатност Јавног предузећа: 35.14 трговина електричном енергијом.

2. Радно место: директор Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд.
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговaра за законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

3. Услови за именовање:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.

4. Место рада: Београд.

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писаном провером.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
Именовање директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд, врши се на период од четири године.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оверена изјава у суду или општини да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) обавезно лечење наркомана;
4) обавезно лечење алкохоличара;
5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду, односно код јавног бележника.

9. Адреса на коју се подносе пријаве на jaвни конкурс: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20, са назнаком „За јавни конкурс – за именовање директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд.

10. Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Ивана Јаначковић, контакт телефон: 011/3642671, e-mail: ivana.janackovic@privreda.gov.rs

Министарство привреде, поднете неотворене пријаве доставља Комисији за спровођење конкурса за избор директора – Комисији Владе, у року од три дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија Владе одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и дневним новинама „Политика“, као и на званичној интернет страници Министарства привреде: www.privreda.gov.rs