Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
30.03.2016.

На основу члана 36. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља, коју је донела Влада, 05 Број: 111-10970/2015-1 од 25. марта 2016. године,

Влада објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

 

1. Подаци о Jавном предузећу: Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља.
Седиште Јавног предузећа: Ресавица, Петра Жалца 2.
Претежна делатност Јавног предузећа: 0520 – експлоатација лигнита и мрког угља.

2. Радно место: директор Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља.
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговaра за законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

3. Услови за именовање:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.

4. Место рада: Ресавица.

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писмено, путем стандардизованих тестова, знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писменом провером.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.

Именовање директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља, врши се на период од четири године.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оверена изјава у суду или општини да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) обавезно лечење наркомана;
4) обавезно лечење алкохоличара;
5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду, односно код јавног бележника.

9. Адреса на коју се подносе пријаве на jaвни конкурс: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20, са назнаком „За јавни конкурс – за избор директора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља”.

10. Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Ивана Јаначковић, контакт телефон: 011/3642671, e-mail: ivana.janackovic@privreda.gov.rs.

Министарство привреде, поднете неотворене пријаве доставља Комисији за спровођење конкурса за избор директора – Комисији Владе, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија Владе одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневним новинама „Политика“ и на званичној интернет презентацији Министарства привреде: www.privreda.gov.rs.