Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
30.03.2016.

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, koju je donela Vlada, 05 Broj: 111-10970/2015-1 od 25. marta 2016. godine,

Vlada objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

 

1. Podaci o Javnom preduzeću: Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja.
Sedište Javnog preduzeća: Resavica, Petra Žalca 2.
Pretežna delatnost Javnog preduzeća: 0520 – eksploatacija lignita i mrkog uglja.

2. Radno mesto: direktor Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.
Poslovi direktora: predstavlja i zastupa javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke nadzornog odbora, bira izvršne direktore, bira predstavnike javnog preduzeća u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik javno preduzeće, zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, donosi akt o sistematizaciji, vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.

3. Uslovi za imenovanje:
1) da je punoletno i poslovno sposobno lice;
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz podtačke 2) ove tačke;
4) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
5) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
6) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
7) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
8) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
9) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
– obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
– obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
– obavezno lečenje narkomana;
– obavezno lečenje alkoholičara;
– zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

4. Mesto rada: Resavica.

5. Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje delokruga rada Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja; stručna osposobljenost za rad na mestu direktora i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i stručne sposobnosti u vezi sa rukovođenjem – pismeno, putem standardizovanih testova, znanje jednog svetskog jezika, proveravaće se usmenim razgovorom ili pismenom proverom.

6. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Imenovanje direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, vrši se na period od četiri godine.

7. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

8. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); overena izjava u sudu ili opštini da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
3) obavezno lečenje narkomana;
4) obavezno lečenje alkoholičara;
5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu, odnosno kod javnog beležnika.

9. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20, sa naznakom „Za javni konkurs – za izbor direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja”.

10. Podaci o licu za kontakt: Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Ivana Janačković, kontakt telefon: 011/3642671, e-mail: ivana.janackovic@privreda.gov.rs.

Ministarstvo privrede, podnete neotvorene prijave dostavlja Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora – Komisiji Vlade, na razmatranje i dalje postupanje.

Napomena: Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija Vlade odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Ovaj oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”, dnevnim novinama „Politika“ i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs.