Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
05.02.2016.

На основу чл. 29. и 41. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. пропис) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за именовање директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, 05 Број: 111-354/2016-1 од 30. јануара 2016. године,

Влада објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД

1. Подаци о акционарском друштву: Акционарско друштво „Инфраструктура железнице Србије”, Београд.
Седиште акционарског друштва је: у Београду, Немањина 6.
Претежна делатност акционарског друштва је: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају.

2. Радно место: директор Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд.
Послови директора: представља и заступа акционарско друштво, утврђује пословну стратегију и пословне циљеве акционарског друштва, односно предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, организује и руководи процесом рада, води пословање акционарског друштва, одговaра за законитост рада, предлаже финансијске извештаје и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом, статутом и одлукама Скупштине акционарског друштва.

3. Услови за именовање:
– да је пунолетно и пословно способно лице;
– да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано акционарско друштво;
– да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
– да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано акционарско друштво или најмање три године на руководећим положајима;
– да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
– да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност акционарског друштва;
– знање једног светског језика;
– поседовање организационих и стручних способности у вези руковођења.

4. Место рада: Београд.

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Акционарског друштва „Инфраструктура железнице Србије”, Београд; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором, вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручних способности у вези руковођења – писмено, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писменом провером.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
Именовање директора Акционарско друштво „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, врши се на период од четири године.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци, односно радна књижица (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), оверена изјава у суду или општини да није члан политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке, уверење Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, уверење привредног суда да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност акционарског друштва.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду, односно код јавног бележника.

9. Адреса на коју се подносе пријаве на jaвни конкурс: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20, са назнаком „За јавни конкурс – за избор кандидата за именовање директора Акционарско друштво „Инфраструктура железнице Србије”, Београд”.

10. Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Ивана Јаначковић, контакт телефон: 011/3642781, e-mail: ivana.janackovic@privreda.gov.rs.

Министарство привреде, поднете неотворене пријаве доставља Влади – Комисији за именовање у року од три дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас објављујен је у „Службеном гласнику Републике Србије” број 9/2016 од 5. фебруара 2016. године и на званичној интернет презентацији Министарства привреде: www.privreda.gov.rs.