Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
31.05.2016.

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 103/2015) и Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години („Службени гласник РС“, број 31/2016)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

 

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама:

 • CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
 • ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
 • UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
 • BANCA INTESA A.D. BEOGRAD.
 • INTESA LEASING D.O.O. BEOGRAD
 • UNICREDIT LEASING SRBIJA D.O.O. BEOGRAD

Укупнo расположива средства за реализацију Програма износе 542.000.000,00 динара.

          Општи циљ Програма јесте повећање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему, кроз учешће у суфинансирању набавке следеће производне опреме и опреме директно укључене у процес производње:

 • нове производне опреме и/или машина;
 • половне производне опреме и/или машина, не старије од пет године;
 • нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добра која ће се користити за производњу размењивих добара.

            Средства за реализацију Програма се не могу користити за:

1) порез на додату вредност;

2) набавку путничких, теретних и комерцијалних возилa;

3) покривање трошкова који су у вези са набавком опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и манипулације, монтаже и инсталирања опреме, обуке и др.;

4) покривање трошкова који су у вези са одобравањем и спровођењем банкарског кредита, односно финансијског лизинга, као што су трошкови: обраде захтева, камате, трошак кредитног бироа за корисника, уписа залоге у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), осигурања покретности, курсних разликa и сл.;

5) рефундацију средстава за већ набављену опрему;

6) зајмове и рате за отплату кредита, као и за репрограм кредитa;

7) остале трошкове који нису у складу са наменом Програма.

      Корисници бесповратних средстава

       Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

 1. правна лица, регистровани у Агенцији за привредне регистре као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013) према финансијским извештајима за 2014. годину, као и
 2. предузетници који воде двојно књиговодство, регистровани у Агенцији за привредне регистре.

       Услови учешћа у Програму

       Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава:

 1. да су поднели попуњен пријавни формулар са потребном документацијом једној од банака или лизинг компанија укључених у реализацију овог Програма;
 2. да су уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније 31. децембра 2013 године;
 3. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 4. да су измирили доспеле обавезе јавних прихода;
 5. да им у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
 6. да власници и/или одговорна лица нису кривично осуђивани;
 7. да су у већинском приватном власништву и да нису у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
 8. сврха и намена инвестирања у производну опрему су у складу са природом делатности субјекта;
 9. да привредна друштва, задруге и предузетници, према финансијским извештајима из 2014. године, имају најмање једно запослено лице;
 10. да не обављају делатности у следећим секторима:
 • примарна пољопривредна производња;
 • трговина (малопродаја и велепродаја);
 • угоститељство;
 • производња и продаја оружја и војне опреме;
 • организовање игара на срећу и сличних делатности;
 • производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;
 • производња и промет било којих производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама сматрају забрањеним.

    11. да нису у тешкоћама а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама која се налази у Програму;

    12. да у текућој фискалној години и у претходне две године (2014., 2015, 2016. години) нису примили државну помоћ чија би висина заједно са траженим     средствима прекорачила износ од 200.000 евра у динарској противредности;

    13. да нису примили бесповратна средства из јавних средстава за исте намене у претходној или текућој години.

            При провери кредитне способности привредног субјекта, пословне банке и лизинг компаније ће се водити критеријумима које користе у својим  редовним кредитним, односно операцијама у вези са финансијским лизингом. Привредни субјекти ће се уговорно обавезати да предметну опрему неће отуђити најмање 24 месеца по склапању уговора о додели бесповратних средстава, уговора о кредиту, односно уговора о финансијском лизингу.

            Привредни субјекти могу отплатити средства кредита, односно финансијског лизинга превремено у односу на рок који је дефинисан у уговору са банком, односно лизинг компанијом, с тим да уколико превремену отплату изврше у току прве трећине трајања уговора о кредиту, односно финансијском  лизингу, дужни су да врате целокупан износ одобрених бесповратних средстава.

Финансијски оквир

           Привредни субјекти који задовоље услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25% нето вредности набавке производне опреме. Привредни субјекат је у обавези да обезбеди учешће у висини 5% нето вредности производне опреме, док ће се преосталих 70% нето вредности производне опреме обезбедити из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма.

У случају да су укупни нето трошкови набавке опреме виши од 10.000.000,00 динара, корисник може да финансира разлику већим сопственим учешћем или да за овај износ увећа кредитни захтев код банке, или захтев за финансијски лизинг код лизинг компаније.

            Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од нето вредности производне опреме не може бити мањи од 250.000,00 динара, нити већи од 2.500.000,00 динара.

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

            Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација у два примерка (оригинал и оверена фотокопија), у складу са Програмом, предају се приликом подношења захтева за кредит, односно финансијски лизинг, у једној од експозитура/филијала следећих пословних банака и лизинг компанија:

 1.  CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
 2. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
 3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd
 4. BANCA INTESA A.D. Beograd.
 5. INTESA LEASING D.O.O. BEOGRAD
 6. UNICREDIT LEASING SRBIJA D.O.O. BEOGRAD

          У наведеним пословним банкама и лизинг компанијама се могу добити и све информације неопходне за учешће у Програму.

 Потребна документација:

 • пријавни образац – Образац број 1;
 • потписана писана изјава о прихватању услова за доделу средстава – Образац број 2;
 • профактура или предуговор издат у 2016. години;
 • оригинал или оверена копија потврде надлежне филијале Пореске управе да је подносилац захтева измирио све доспеле обавезе јавних прихода;
 • оригинал или оверена копија потврде надлежног суда да привредном субјекту у последње две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
 • оригинал или оверена фотокопија потврде да власници и/или одговорна лица привредног субјекта нису кривично осуђивана.

            Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше. Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава за набавку опреме код једне банке или лизинг компаније.

Непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве достављене на писарницу Министарства ће бити дисквалификоване.

             На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs, и Развојне агенције:  www.ras.gov.rs. може се преузети неопходна конкурсна документација: Образац број 1, Образац број 2, као и Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години, Информација о начину спровођења Програма, Информација о условима изабраних банака и лизинг компанија и  нацрт Уговора  о реализацији Програма, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.