Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
20.04.2016.

На основу Уредбe о подстицајима развоју предузетништва („Службени  гласник РС”, број 113/15) и Закључка Владе којим се усваја Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике  у пословању

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава у оквиру

 ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ  У ПОСЛОВАЊУ

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике  у пословању (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд)

Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку кроз суфинансирање улагања лицима која желе да покрену сопствени посао, или постојећим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре најраније у години која претходи години подношења захтева.

Циљеви програма су :

– подстицање пословања правних лица и предузетника;

– подстицање запошљавања;

– подстицање одрживог и  свеобухватног развоја;

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 150.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда  за кредитирање привредних субјеката по овом програму су 350.000.000,00 динара.

 Износ укупног улагања за предузетнике  не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 3.000.000,00 динара а за правна лица не може бити мањи од 400.000,00 динара нити већи од 6.000.000,00 динара. Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда.

Кредити  Фонда по овом Програму одобраваће се са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године и каматном стопом уз примену валутне клаузуле од 1,5%  годишње уз гаранцију банке или 3%  годишње уз остала средства обезбеђења.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

– доградњу/реконструкцију/ адаптацију/ санацију/пословног или производног простора;

– куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година);

– трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног инвестиционог улагања.

Предност ће имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција.

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за start-up кредит и захтев за бесповратна средства и пратећа документација у складу са Програмом, предају се код Фонда. Адресе Фонда су: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше.

На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs и  Фонда:  www.fondzarazvoj.gov.rs. може се преузети потребна документација у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.