Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
18.07.2016.

У складу са Уредбом о утврђивању Програмa подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години („Службени гласник РСˮ, број 60/16)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава за Меру јачања регионалне конкурентности за подршку акредитованим регионалним развојним агенцијама за суфинансирање учешћа у пројектима од значаја за регионални и локални развој

 

 

Мера јачања регионалне конкурентности за подршку акредитованим регионалним развојним агенцијама за суфинансирање учешћа у пројектима од значаја за регионални и локални развој за коју се расписује овај јавни позив, предвиђена је Програмом подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години који спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: РАС).

      I  Корисници

Право на коришћење бесповратних средстава имају акредитоване регионалне развојне агенције (у даљем тексту: АРРА), основане у складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15 – др. закон) и Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр. 74/10 и 4/12).

     II Намена бесповратних средстава

Бесповратна средства су намењена за суфинансирање учешћа АРРА у реализацији пројеката од значаја за регионални и локални развој, који су АРРА одобрени на јавном конкурсу код домаћег или међународног донатора.

Пројекти од значаја за регионални развој који су предмет суфинансирања од стране Министарства су:

 • развој и унапређење пословне инфраструктуре (индустријске зоне, индустријско-технолошки паркови, пословне зоне, пословни инкубатори и кластери);
 • пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање, отварање малих и средњих правних субјеката, повећање запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе;
 • успостављање и/или унапређење међуопштинске сарадње;
 • пројекти јавно-приватног партнерства;
 • урбано-рурални пројекти;
 • побољшање општинских услуга кроз унапређење сервисних центара за грађане и привреду.

    III   Услови за доделу бесповратних средстава

Услови под којима се АРРА додељују бесповратна средства су:

 • да су обезбедиле средства за суфинансирање пројекта;
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 • да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да рачун подносиоца захтева није у блокади;
 • да су потписале уговор са представницима домаћег или међународног донатора у случају суфинансирања реализације пројеката од значаја за регионални развој.

   IV  Неопходна документација за пријављивање

Неопходна документација која се обавезно подноси приликом пријављивања:

 • правилно попуњен Образац 2 – Пријава за Програм подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години – 3.3. Мера јачања регионалне конкурентности;
 • оснивачки акт подносиоца захтева (потписан и оверен);
 • извештај Народне банке Србије да рачун подносиоца није у блокади;
 • оверена копија финансијских извештаја подносиоца за претходну финансијску годину (биланс стања и биланс успеха) за коју су рачуни затворени и завршни рачун;
 • потврду Министарства финансија – надлежне филијале Пореске управе о измиреним обавезама по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јавног позива;
 • решење о акредитацији;
 • скениран оригинал уговора којим је одобрен пројекат (пројекат треба да буде одобрен најраније 1. јануара 2015. године, а уговор потписан најраније 1. јануара 2015. године, а најкасније на дан подношења пријаве Министарству) од стране овлашћених институција које спроводе домаће и међународне конкурсе, са оригиналном конкурсном документацијом за коју се тражи суфинансирање на CD;
 • биографија координатора и пројектног тима који су ангажовани на пројекту.

Захтевана пратећа документација мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама оригинала.

       V   Финансијски оквир

За реализацију Мере јачања регионалне конкурентности за подршку акредитованим регионалним развојним агенцијама за суфинансирање учешћа у пројектима од значаја за регионални и локални развој  предвиђена су средства у висини од 30.000.000,00 динара.

Министарство ће суфинансирати до 50% финансијског учешћа које су обезбедиле АРРА, и то само за оправдане трошкове, без пореза на додату вредност.

Код пројеката са учешћем више партнера који заједнички учествују у кофинансирању пројекта, право на суфинансирање остварују сви партнери сразмерно учешћу.

      VI   Оправдани трошкови који су предмет суфинансирања

Суфинансираће се следећи оправдани трошкови: трошкови људских ресурса, радови, трошкови пројекта: трошкови превода, трошкови израде студија, истраживања, трошкови израде пројектно-техничке документације, трошкови израде публикација, трошкови за повећање видљивости пројекта, трошкови евалуација.

Трошкови људских ресурса не могу да буду виши од 20% укупног износа средстава која АРРА тражи од Министарства.

Средства за реализацију мере се не могу користити за: заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита; трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове, кредитирање трећих лица и куповину опреме.

     VII   Динамика преноса средстава

Средства одобрене бесповратне помоћи ће се исплатити АРРА према следећој динамици:

 • 50% одобреног износа биће исплаћено након потписивања уговора између Развојне агенције и корисника средстава, и то у року од 30 дана од дана потписивања;
 • 50% одобреног износа биће исплаћено након реализације активности, односно након подношења извештаја о реализацији активности и остале неопходне документације чији ће садржај бити дефинисан уговором.

    VIII   Критеријуми и поступак одабира пројеката и закључивање уговора

Контролу формалне исправности, прегледање и оцењивање пријава обавља Комисија за оцењивање и одабир пројеката (у даљем тексту: Комисија), коју решењем образује министар надлежан за послове регионалног развоја.

Поступак оцењивања и одабир пројеката спроводи по следећим критеријумима: финансијски и оперативни капацитет, усклађеност са стратешким документима и одрживост.

Комисија ће разматрати само пријаве које су благовремено поднете и комплетне.

Комисија сачињава предлог листе прихваћених пријава и исту доставља министру надлежном за послове регионалног развоја.

Након доношења одлука о додели бесповратних средстава од стране министра надлежног за послове регионалног развоја, Министарство ће одлуке доставити Развојној агенцији која ће писмено, у року од осам дана од дана пријема одлука, препорученом поштом, обавестити све учеснике о резултатима јавног позива и изабране подносиоце пријава позове да приступе потписивању уговора са Развојном агенцијом о коришћењу бесповратних средстава који поред осталих одредби, мора да садржи и одредбу о обавези корисника да уколико средства буџета не искористи наменски, та средства мора да врати у складу са уговором, као и обавезу корисника да све активности реализује до 30. јуна 2017. године.

    IX    Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Након потписивања уговора са Развојном агенцијом, Министарство ће објавити јавни позив у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страници Министарства: www.privreda.gov.rs и Развојне агенције: www.ras.gov.rs.

Пријаве се могу подносити до 1. октобра 2016. године, односно док се не утроше расположива средства.

Уколико се расположива средства утроше пре истека крајњег рока за подношење пријава обавештење о тој чињеници ће бити доступно на интернет страници Министарства: www.privreda.gov.rs и Развојне агенције: www.ras.gov.rs.

Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са јавним позивом за подносиоце захтева предаје се у два примерка на писарници Министарства или доставља препорученом поштом, на адресу:

Министарство привреде

Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте

Кнеза Милоша 20

11000 Београд

 

Један примерак документације мора бити оригинал или копиран и оверен од стране надлежног државног органа, док други примерак може бити само копиран.

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив – Мера јачања регионалне конкурентности”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на следећим бројевима телефона Министарства привреде: 011/333-4189, 011/333-4174 и 011/333-4165.

Јавни позив је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 63/16 од  15. јула 2016.

Рок за подношење пријава je од 16. јула до 1. октобра 2016. године.