Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
15.04.2016.

На основу члана 7. Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС“, бр. 72/15),

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује стално отворени

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИТОРУ КОЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО

Подстицајна средства инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, додељују се у циљу подстицања привредних активности у вези са аудиовизуелном производњом у Републици Србији, кроз повећање запослености у аудиовизуелној производњи, као и промоцију потенцијала Републике Србије у овој делатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних делатности.

I   ИЗНОС ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Подстицајна средства у складу са овим јавним позивом додељују се као бесповратна, путем повраћаја дела квалификованих трошкова остварених у Републици Србији.

Подстицајна средства додељују се у износу од 20% квалификованих трошкова које је инвеститор остварио у Републици Србији.

Као квалификовани (прихватљиви) трошкови, признају се:

1) трошкови у вези са израдом аудиовизуелног дела који су настали и исплаћени правним или физичким лицима на територији Републике Србије, а који су у вези са набављеном робом и пруженим услугама, употребом локација, исплатама хонорара члановима екипе који су држављани Републике Србије или странцима који имају боравак од најмање годину дана на територији Републике Србије, у складу са прописима Републике Србије;

2) трошкови настали у вези са употребом добара, односно изнајмљивањем покретних и непокретних ствари могу се признати само у случају да су добра, односно покретне ствари и непокретности, у власништву правних или физичких лица, са територије Републике Србије.

Трошкови који се нарочито не признају као квалификовани трошкови настали у вези са израдом аудиовизуелног дела су: трошкови маркетинга, трошкови везани за куповину непокретности, трошкови дистрибуције и трошкови пореза на додату вредност.

Врста и садржина образложења квалификованих, као и неквалификованих трошкова ближе је прописана Правилником о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС“, бр. 36/2016)

II КОРИСНИК ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава може бити правно или физичко лице за чији се рачун и чијим се средствима финансира, oдносно суфинансира производња аудиовизуелног дела у Републици Србији (у даљем тексту: Инвеститор).

Право на подстицајна средства нема Инвеститор:

1) против кога је покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или реорганизације;

2) који има доспеле, а неизмирене пореске обавезе у Републици Србији и друге финансијске обавезе према Републици Србији.

III АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО ЗА ЧИЈУ СЕ ПРОИЗВОДЊУ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Право на доделу подстицајних средстава може се остварити за производњу:

1) играног филма, ТВ филма, дугометражног документарног филма и анимираног филма намењеног приказивању, која трају најмање 70 минута;

2) ТВ серије од најмање три епизоде које трају најмање по 40 минута;

3) документарног ТВ програма у трајању од минимум 40 минута.

Инвеститор може тражити подстицајна средства за аудиовизуелно дело:

1) које нема садржај који је у супротности са моралом, јавним поретком и јавним интересом Републике Србије, не нарушава углед Републике Србије, не промовише кршење људских права и говор мржње;

2) које је у формату дугометражног играног, документарног, анимираног, телевизијског филма или телевизијске серије, наменског филма и постпродукције.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Услов који треба да испуни Инвеститор ради остваривања права на доделу подстицајних средстава је да у сврху производње аудиовизуелног дела у буџету продукције намени средства за реализацију пројекта у Републици Србији, у износу већем од минималних средстава за конкретан формат:

1) за играни филм, ТВ филм и ТВ серију: 300.000,00 евра;

2) за анимирани филм, аудио и/или визуелну постпродукцију аудиовизуелног дела: 150.000,00 евра;

3) за наменски филм: 100.000,00 евра;

4) за документарни филм: 50.000,00 евра.

V ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Захтев за доделу подстицајних средстава подноси се до 30. септембра текуће године.

Захтеви за доделу подстицајних средстава пристигли после 30. септембра, сматраће се захтевима за следећу буџетску годину.

Захтев за доделу подстицајних средстава подноси Инвеститор, Комисији за доделу подстицаја (у даљем тексту: Комисија), а преко Филмског центра Србије, на основу овог јавног позива, уз следећу пратећу документацију:

1) попуњени Образац 1, који чини Прилог 1 Правилника о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело;

2) синопсис и сценарио аудиовизуелног дела;

3) листу битних чланова екипе за израду аудиовизуелног дела (редитељ, глумци, итд.);

4) приказ буџета продукције, са приказом дела буџета намењеног за производњу у Републици Србији израженог у динарима;

5) изјаву да аудиовизуелно дело испуњава услове из члана 4. Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело

6) календар производње аудиовизуелног дела у Републици Србији;

7) план снимања аудиовизуелног дела у Републици Србији;

8) доказ да није испуњен ниједан разлог из члана 5. Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело (потврда ПУ и Извод из АПР-а);

9) Изјава о почетку производње аудиовизуелног дела у Републици Србији;

10) Изјава да ли је примио де минимис државну помоћ за исте опоравдане трошкове у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године.

Инвеститор је дужан да на захтев Комисије достави и друге податке и документацију од значаја за доделу постицајних средстава, као и банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 5% укупно предвиђених трошкова намењених за производњу аудиовизуелног дела,  у корист Републике Србије – Министарства привреде, коју издаје пословна банка са територије Републике Србије, са роком важења до закључења уговора о додели средстава, која мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора, а ради обезбеђења за случај да се подносилац захтева повуче, одбије да потпише или благовремено не закључи уговор о додели средстава.

Инвеститор је дужан да докаже да је на дан предаје захтева обезбеђено најмање 30% средстава предвиђених за трошкове производње аудиовизуелног дела у Републици Србији.

VI УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Након што Комисија утврди да је подносилац захтева испунио прописане услове, предлаже Министарству привреде доношење решења о испуњености квалификационих услова за доделу подстицајних средстава.

Министарство потписује уговор о додели средстава с подносиоцем захтева за доделу средстава,  под условом да су за ове намене обезбеђена средства у буџету Републике Србије.

Уговор о додели средстава је уговор по приступу и садржи одредбе о уговорним странама, средствима која су предмет подстицаја, роковима, правима и обавезама уговорних страна и друге одредбе.

Саставним делом уговора сматра се документација приложена уз захтев за доделу подстицајних средстава.

VII ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Инвеститор подноси Комисији  захтев за исплату подстицајних средстава у року од 45 дана након завршетка производње аудиовизуелног дела на територији Републике Србије.

Захтев за исплату подстицајних средстава се подноси на Обрасцу 2, који чини Прилог 2 Правилника о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, а уз који се прилаже следећа документација:

1) извод из Агенције за привредне регистре или неког другог надлежног регистра;

2)извештај независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела у Републици Србији и пословању инвеститора које се односи на конкретно аудиовизуелно дело које је предмет захтева;

3) целокупна евиденција о трошковима производње или главна књига за квалификоване трошкове;

4) докази којима се потврђују наведени трошкови (фактуре, уговори и изводи из пословне банке са назнаком извршеног плаћања и сл.);

5) списак чланова филмске и глумачке екипе;

6) доказ о укупно утрошеним средствима на територији Републике Србије, а у складу са позитивним прописима Републике Србије;

7) оверена изјава инвеститора да су подаци у документима тачни и истинити;

8) број рачуна инвеститора који је отворен у Републици Србији, на који треба извршити уплату подстицајних средстава;

9) Изјава о завршетку производње аудиовизуелног дела у Републици Србији.

VIII ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ И ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Захтев за доделу и захтев за исплату подстицајних средстава на прописаним обрасцима 1 и 2, као и пратећа документација достављају се на српском језику или на страном језику са овереним преводом на српски језик, на адресу:   

                     ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ,  Коче Поповића 9/III, 11000 Београд

                 Пратећа документација може се доставити и у CD или DVD формату.

IХ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs и Филмског центра Србије www.fcs.rs, може се преузети неопходна документација: Уредбa о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, Правилник о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, као и  Образац број 1 и Образац број 2, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Филмског центра Србије: 011/26 25 131