Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
15.04.2016.

Na osnovu člana 7. Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo („Službeni glasnik RS“, br. 72/15),

Republika Srbija
MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje stalno otvoreni

JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA INVESTITORU KOJI U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO

Podsticajna sredstva investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, dodeljuju se u cilju podsticanja privrednih aktivnosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji, kroz povećanje zaposlenosti u audiovizuelnoj proizvodnji, kao i promociju potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti.

I   IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Podsticajna sredstva u skladu sa ovim javnim pozivom dodeljuju se kao bespovratna, putem povraćaja dela kvalifikovanih troškova ostvarenih u Republici Srbiji.

Podsticajna sredstva dodeljuju se u iznosu od 20% kvalifikovanih troškova koje je investitor ostvario u Republici Srbiji.

Kao kvalifikovani (prihvatljivi) troškovi, priznaju se:

1) troškovi u vezi sa izradom audiovizuelnog dela koji su nastali i isplaćeni pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Republike Srbije, a koji su u vezi sa nabavljenom robom i pruženim uslugama, upotrebom lokacija, isplatama honorara članovima ekipe koji su državljani Republike Srbije ili strancima koji imaju boravak od najmanje godinu dana na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa propisima Republike Srbije;

2) troškovi nastali u vezi sa upotrebom dobara, odnosno iznajmljivanjem pokretnih i nepokretnih stvari mogu se priznati samo u slučaju da su dobra, odnosno pokretne stvari i nepokretnosti, u vlasništvu pravnih ili fizičkih lica, sa teritorije Republike Srbije.

Troškovi koji se naročito ne priznaju kao kvalifikovani troškovi nastali u vezi sa izradom audiovizuelnog dela su: troškovi marketinga, troškovi vezani za kupovinu nepokretnosti, troškovi distribucije i troškovi poreza na dodatu vrednost.

Vrsta i sadržina obrazloženja kvalifikovanih, kao i nekvalifikovanih troškova bliže je propisana Pravilnikom o vrstama i sadržini obrazloženja kvalifikovanih i nekvalifikovanih troškova i obrascu zahteva za isplatu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo („Službeni glasnik RS“, br. 36/2016)

II KORISNIK PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Korisnik podsticajnih sredstava može biti pravno ili fizičko lice za čiji se račun i čijim se sredstvima finansira, odnosno sufinansira proizvodnja audiovizuelnog dela u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Investitor).

Pravo na podsticajna sredstva nema Investitor:

1) protiv koga je pokrenut stečajni postupak, postupak likvidacije ili reorganizacije;

2) koji ima dospele, a neizmirene poreske obaveze u Republici Srbiji i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji.

III AUDIOVIZUELNO DELO ZA ČIJU SE PROIZVODNJU OSTVARUJE PRAVO NA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može se ostvariti za proizvodnju:

1) igranog filma, TV filma, dugometražnog dokumentarnog filma i animiranog filma namenjenog prikazivanju, koja traju najmanje 70 minuta;

2) TV serije od najmanje tri epizode koje traju najmanje po 40 minuta;

3) dokumentarnog TV programa u trajanju od minimum 40 minuta.

Investitor može tražiti podsticajna sredstva za audiovizuelno delo:

1) koje nema sadržaj koji je u suprotnosti sa moralom, javnim poretkom i javnim interesom Republike Srbije, ne narušava ugled Republike Srbije, ne promoviše kršenje ljudskih prava i govor mržnje;

2) koje je u formatu dugometražnog igranog, dokumentarnog, animiranog, televizijskog filma ili televizijske serije, namenskog filma i postprodukcije.

IV USLOVI ZA UČEŠĆE U DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Uslov koji treba da ispuni Investitor radi ostvarivanja prava na dodelu podsticajnih sredstava je da u svrhu proizvodnje audiovizuelnog dela u budžetu produkcije nameni sredstva za realizaciju projekta u Republici Srbiji, u iznosu većem od minimalnih sredstava za konkretan format:

1) za igrani film, TV film i TV seriju: 300.000,00 evra;

2) za animirani film, audio i/ili vizuelnu postprodukciju audiovizuelnog dela: 150.000,00 evra;

3) za namenski film: 100.000,00 evra;

4) za dokumentarni film: 50.000,00 evra.

V ZAHTEV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava podnosi se do 30. septembra tekuće godine.

Zahtevi za dodelu podsticajnih sredstava pristigli posle 30. septembra, smatraće se zahtevima za sledeću budžetsku godinu.

Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava podnosi Investitor, Komisiji za dodelu podsticaja (u daljem tekstu: Komisija), a preko Filmskog centra Srbije, na osnovu ovog javnog poziva, uz sledeću prateću dokumentaciju:

1) popunjeni Obrazac 1, koji čini Prilog 1 Pravilnika o vrstama i sadržini obrazloženja kvalifikovanih i nekvalifikovanih troškova i obrascu zahteva za isplatu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo;

2) sinopsis i scenario audiovizuelnog dela;

3) listu bitnih članova ekipe za izradu audiovizuelnog dela (reditelj, glumci, itd.);

4) prikaz budžeta produkcije, sa prikazom dela budžeta namenjenog za proizvodnju u Republici Srbiji izraženog u dinarima;

5) izjavu da audiovizuelno delo ispunjava uslove iz člana 4. Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

6) kalendar proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji;

7) plan snimanja audiovizuelnog dela u Republici Srbiji;

8) dokaz da nije ispunjen nijedan razlog iz člana 5. Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo (potvrda PU i Izvod iz APR-a);

9) Izjava o početku proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji;

10) Izjava da li je primio de minimis državnu pomoć za iste oporavdane troškove u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine.

Investitor je dužan da na zahtev Komisije dostavi i druge podatke i dokumentaciju od značaja za dodelu posticajnih sredstava, kao i bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 5% ukupno predviđenih troškova namenjenih za proizvodnju audiovizuelnog dela,  u korist Republike Srbije – Ministarstva privrede, koju izdaje poslovna banka sa teritorije Republike Srbije, sa rokom važenja do zaključenja ugovora o dodeli sredstava, koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv, bez prigovora, a radi obezbeđenja za slučaj da se podnosilac zahteva povuče, odbije da potpiše ili blagovremeno ne zaključi ugovor o dodeli sredstava.

Investitor je dužan da dokaže da je na dan predaje zahteva obezbeđeno najmanje 30% sredstava predviđenih za troškove proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

VI UGOVOR O DODELI SREDSTAVA

Nakon što Komisija utvrdi da je podnosilac zahteva ispunio propisane uslove, predlaže Ministarstvu privrede donošenje rešenja o ispunjenosti kvalifikacionih uslova za dodelu podsticajnih sredstava.

Ministarstvo potpisuje ugovor o dodeli sredstava s podnosiocem zahteva za dodelu sredstava,  pod uslovom da su za ove namene obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ugovor o dodeli sredstava je ugovor po pristupu i sadrži odredbe o ugovornim stranama, sredstvima koja su predmet podsticaja, rokovima, pravima i obavezama ugovornih strana i druge odredbe.

Sastavnim delom ugovora smatra se dokumentacija priložena uz zahtev za dodelu podsticajnih sredstava.

VII ZAHTEV ZA ISPLATU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Investitor podnosi Komisiji  zahtev za isplatu podsticajnih sredstava u roku od 45 dana nakon završetka proizvodnje audiovizuelnog dela na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za isplatu podsticajnih sredstava se podnosi na Obrascu 2, koji čini Prilog 2 Pravilnika o vrstama i sadržini obrazloženja kvalifikovanih i nekvalifikovanih troškova i obrascu zahteva za isplatu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, a uz koji se prilaže sledeća dokumentacija:

1) izvod iz Agencije za privredne registre ili nekog drugog nadležnog registra;

2)izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora o troškovima proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji i poslovanju investitora koje se odnosi na konkretno audiovizuelno delo koje je predmet zahteva;

3) celokupna evidencija o troškovima proizvodnje ili glavna knjiga za kvalifikovane troškove;

4) dokazi kojima se potvrđuju navedeni troškovi (fakture, ugovori i izvodi iz poslovne banke sa naznakom izvršenog plaćanja i sl.);

5) spisak članova filmske i glumačke ekipe;

6) dokaz o ukupno utrošenim sredstvima na teritoriji Republike Srbije, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije;

7) overena izjava investitora da su podaci u dokumentima tačni i istiniti;

8) broj računa investitora koji je otvoren u Republici Srbiji, na koji treba izvršiti uplatu podsticajnih sredstava;

9) Izjava o završetku proizvodnje audiovizuelnog dela u Republici Srbiji.

VIII PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU I ZAHTEVA ZA ISPLATU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Zahtev za dodelu i zahtev za isplatu podsticajnih sredstava na propisanim obrascima 1 i 2, kao i prateća dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku ili na stranom jeziku sa overenim prevodom na srpski jezik, na adresu:   

                     FILMSKI CENTAR SRBIJE,  Koče Popovića 9/III, 11000 Beograd

                 Prateća dokumentacija može se dostaviti i u CD ili DVD formatu.

IH DODATNE INFORMACIJE

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Filmskog centra Srbije www.fcs.rs, može se preuzeti neophodna dokumentacija: Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, Pravilnik o vrstama i sadržini obrazloženja kvalifikovanih i nekvalifikovanih troškova i obrascu zahteva za isplatu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, kao i  Obrazac broj 1 i Obrazac broj 2, u kojima su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Filmskog centra Srbije: 011/26 25 131