Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
28.09.2015.

Министарство привреде расписује јавни позив за учешће пословних банака у реализацији Програма подршке малим предузећима у набавци опреме у 2015. години.

Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у оквиру програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години (у даљем тексту: Програм) додељује бесповратна средства микро предузећима, малим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/машина са циљем олакшавања финансирања набавке производне опреме и јачања њихове конкурентности.

Програм спроводи Министарство у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) и одабраним пословним банкама.

Бесповратна средства ће се одобравати заједно са кредитом одобреним од стране партнерске/их банке/банака, изабраних на основу овог позива.

Овим путем Министарство привреде позива све заинтересоване банке да се пријаве за учешће у реализацији Програма.

Циљ Програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему.

Специфични циљеви Програма су:
1) Унапређење технолошких процеса, производа и услуга;
2) Повећање вредности и обима промета;
3) Смањење ризика кредитирања набавке опреме;
4) Смањење трошкова финансирања производне опреме кроз ниже каматне стопе и/или накнаде;
5) Промовисање залоге на опреми, као примарног и довољног средства обезбеђења кредита;
6) Побољшање кредитне понуде банака за финансирање набавке опреме;
7) Јачање партнерства између банака и државе у унапређењу извора финансирања.

Финансијски оквир

Укупна средства за реализацију овог Програма износе 200.000.000,00 динара. Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу од 25% од вредности инвестиције. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 250.000,00 динара, нити већи од 2.500.000,00 динара. Минимална сопствена средства привредног субјекта који подноси захтев износе 5% од укупне инвестиције, док ће преосталих 70% вредности инвестиције бити обезбеђен из кредита пословне банке.

У случају да су укупни трошкови набавке опреме виши од 10.000.000,00 динара, корисник може да финансира разлику већим сопственим учешћем или да за овај износ увећа кредитни захтев код банке.

Проценат учешћа бесповратних средстава Министарства у трошковима набавке опреме, одређиваће се у односу на цену из достављене профактуре/предуговора.

Корисник средстава има забрану 2 године, од дана склапања уговора са Националном агенцијом, да отуђи опрему што контролишу банке и Национална агенција и извештавају Министарство.

Намена:

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке опреме и то:
1. нове производне опреме и/или машина;
2. половне производне опреме и/или машина, не старије од 5 године и
3. нових деловова, специјализованих алата за машине или других капиталних добра која ће се искористити како би се ставиле у погон неискоришћене машине и опрема које производе размењива добра.

Право учешћа на конкурсу за учешће пословних банак у реализацији Програма

Право учешћа на овом конкурсу имају све заинтересоване пословне банке које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије.

Банке морају да задовоље формалне услове и следеће елиминационе критеријуме:

1. Благовремено достављена комплетна и исправна конкурсна документација;
2. Понуђени услови су у складу са одредбама Програма;
3. Показатељ адекватности капитала је у складу са регулативом НБС;
4. Банка је остварила профит у претходној пословној години;
5. Народна банка Србије не спроводи привремене мере над банком.

Обавезујући услови за све банке које су заинтересоване за учешће у реализацији Програма су да се кредити одобравају под следећим условима:
– период почека – 6 месеци;
– примарно средство обезбеђења кредита је залога над купљеном опремом или на покретној имовини која није предмет куповине;
– искључује се хипотека као могуће средство обезбеђења кредита;
– потенцијални трошкови и накнаде у укупном износу до 1%;
– привредни субјекти могу отплатити кредит превремено у односу на рок који је дефинисан у уговору са банком, с тим да га не могу отплатити у првих 6 месеци од потписивања уговора са банком.

Поступак избора банака

Одлуку о избор пословних банака за кредитне послове доноси Комисија за оцењивање и селекцију пријава банака коју решењем образује министар привреде. Са банкама које буду одабране, Министарство и Национална агенција за регионални развој закључују уговор о међусобним правима и обавезама, којим се ближе одређују услови и начин одобравања кредита.

Критеријум за избор банке биће предложена висина каматне стопе за дефинисане рачности наведене у табели 1.

/home/merr/public html/wp content/uploads/2015/09/Tabelica
Табела 1

Напомена: Банке које не буду доставиле понуду по свим наведеним критеријумима из табеле 1, биће дисквалификоване.

Понуде ЕКС свих банака се међусобно пореде и рангирају за исту рочност и валуту наведену у табели 1. Сабирањем тако добијених рангова формира се финална ранг листа на основу које Комисија за оцењивање и селекцију пријава пословних банака доноси Одлуку о избору банка.

Право на учешће у реализацији програма имаће максимално пет најбоље рангираних банака.

Изабране банке су у обавези да се приликом реализације Програма у потпуности придржавају услова и поступака дефинисаних у Уредби о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години.

Изабране банке су у обавези да благовремено процесуирају захтеве, као и да одржавају добру комуникацију са привредним субјектима током процеса разматрања захтева.

Изабране банке су у обавези да у периоду од 2016. до 2018. године, једном годишње најкасније до 30. јуна, у писаној форми достављају информације Министарству о статусу и употреби одобрених средстава у оквиру Програма.

При провери кредитне способности привредног субјекта, пословне банке ће се водити критеријумима које користе у својим свакодневним кредитним операцијама.

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Заинтересоване банке достављају оригинале или оверен фотокопије следећих докумената:

1. попуњен Образац 1;
2. Актуелно решење о регистрацији и образац са потписом лица овлашћених за заступање (ОП образац), као и лица са посебним овлашћењима и одговорностима уколико постоје;
3. Решење о издавању дозволе за рад НБС;

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за учешће пословних банака у реализацији Програм подршке малим предузећима у набавци опреме у 2015 години – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава и сва пратећа документација предају се лично или препоручено поштом на адресу:
Министарство привреде
Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд

Рок за подношење пријава је 12. октобар 2015. године.

На интернет странама Министарства на адреси: www.privreda.gov.rs и Националне агенције на адреси: www.narr.gov.rs може се преузети неопходна конкурсна документација Образац број 1, за учешће у Програму као и Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години, нацрт Уговора о реализацији

Програма, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 011 3642-736 или путем е-мајл адресе: dubravka.bucalovic@privreda.gov.rs