Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
28.09.2015.

Ministarstvo privrede raspisuje javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa podrške malim preduzećima u nabavci opreme u 2015. godini.

Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini (u daljem tekstu: Program) dodeljuje bespovratna sredstva mikro preduzećima, malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/mašina sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke proizvodne opreme i jačanja njihove konkurentnosti.

Program sprovodi Ministarstvo u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i odabranim poslovnim bankama.

Bespovratna sredstva će se odobravati zajedno sa kreditom odobrenim od strane partnerske/ih banke/banaka, izabranih na osnovu ovog poziva.

Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane banke da se prijave za učešće u realizaciji Programa.

Cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Specifični ciljevi Programa su:
1) Unapređenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga;
2) Povećanje vrednosti i obima prometa;
3) Smanjenje rizika kreditiranja nabavke opreme;
4) Smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme kroz niže kamatne stope i/ili naknade;
5) Promovisanje zaloge na opremi, kao primarnog i dovoljnog sredstva obezbeđenja kredita;
6) Poboljšanje kreditne ponude banaka za finansiranje nabavke opreme;
7) Jačanje partnerstva između banaka i države u unapređenju izvora finansiranja.

Finansijski okvir

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 200.000.000,00 dinara. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu od 25% od vrednosti investicije. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara. Minimalna sopstvena sredstva privrednog subjekta koji podnosi zahtev iznose 5% od ukupne investicije, dok će preostalih 70% vrednosti investicije biti obezbeđen iz kredita poslovne banke.

U slučaju da su ukupni troškovi nabavke opreme viši od 10.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke.

Procenat učešća bespovratnih sredstava Ministarstva u troškovima nabavke opreme, određivaće se u odnosu na cenu iz dostavljene profakture/predugovora.

Korisnik sredstava ima zabranu 2 godine, od dana sklapanja ugovora sa Nacionalnom agencijom, da otuđi opremu što kontrolišu banke i Nacionalna agencija i izveštavaju Ministarstvo.

Namena:

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke opreme i to:
1. nove proizvodne opreme i/ili mašina;
2. polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od 5 godine i
3. novih delovova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Pravo učešća na konkursu za učešće poslovnih banak u realizaciji Programa

Pravo učešća na ovom konkursu imaju sve zainteresovane poslovne banke koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Banke moraju da zadovolje formalne uslove i sledeće eliminacione kriterijume:

1. Blagovremeno dostavljena kompletna i ispravna konkursna dokumentacija;
2. Ponuđeni uslovi su u skladu sa odredbama Programa;
3. Pokazatelj adekvatnosti kapitala je u skladu sa regulativom NBS;
4. Banka je ostvarila profit u prethodnoj poslovnoj godini;
5. Narodna banka Srbije ne sprovodi privremene mere nad bankom.

Obavezujući uslovi za sve banke koje su zainteresovane za učešće u realizaciji Programa su da se krediti odobravaju pod sledećim uslovima:
– period počeka – 6 meseci;
– primarno sredstvo obezbeđenja kredita je zaloga nad kupljenom opremom ili na pokretnoj imovini koja nije predmet kupovine;
– isključuje se hipoteka kao moguće sredstvo obezbeđenja kredita;
– potencijalni troškovi i naknade u ukupnom iznosu do 1%;
– privredni subjekti mogu otplatiti kredit prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, s tim da ga ne mogu otplatiti u prvih 6 meseci od potpisivanja ugovora sa bankom.

Postupak izbora banaka

Odluku o izbor poslovnih banaka za kreditne poslove donosi Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka koju rešenjem obrazuje ministar privrede. Sa bankama koje budu odabrane, Ministarstvo i Nacionalna agencija za regionalni razvoj zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama, kojim se bliže određuju uslovi i način odobravanja kredita.

Kriterijum za izbor banke biće predložena visina kamatne stope za definisane račnosti navedene u tabeli 1.

/home/merr/public html/wp content/uploads/2015/09/Tabelica
Tabela 1

Napomena: Banke koje ne budu dostavile ponudu po svim navedenim kriterijumima iz tabele 1, biće diskvalifikovane.

Ponude EKS svih banaka se međusobno porede i rangiraju za istu ročnost i valutu navedenu u tabeli 1. Sabiranjem tako dobijenih rangova formira se finalna rang lista na osnovu koje Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava poslovnih banaka donosi Odluku o izboru banka.

Pravo na učešće u realizaciji programa imaće maksimalno pet najbolje rangiranih banaka.

Izabrane banke su u obavezi da se prilikom realizacije Programa u potpunosti pridržavaju uslova i postupaka definisanih u Uredbi o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini.

Izabrane banke su u obavezi da blagovremeno procesuiraju zahteve, kao i da održavaju dobru komunikaciju sa privrednim subjektima tokom procesa razmatranja zahteva.

Izabrane banke su u obavezi da u periodu od 2016. do 2018. godine, jednom godišnje najkasnije do 30. juna, u pisanoj formi dostavljaju informacije Ministarstvu o statusu i upotrebi odobrenih sredstava u okviru Programa.

Pri proveri kreditne sposobnosti privrednog subjekta, poslovne banke će se voditi kriterijumima koje koriste u svojim svakodnevnim kreditnim operacijama.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Zainteresovane banke dostavljaju originale ili overen fotokopije sledećih dokumenata:

1. popunjen Obrazac 1;
2. Aktuelno rešenje o registraciji i obrazac sa potpisom lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac), kao i lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima ukoliko postoje;
3. Rešenje o izdavanju dozvole za rad NBS;

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji Program podrške malim preduzećima u nabavci opreme u 2015 godini – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijava i sva prateća dokumentacija predaju se lično ili preporučeno poštom na adresu:
Ministarstvo privrede
Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd

Rok za podnošenje prijava je 12. oktobar 2015. godine.

Na internet stranama Ministarstva na adresi: www.privreda.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi: www.narr.gov.rs može se preuzeti neophodna konkursna dokumentacija Obrazac broj 1, za učešće u Programu kao i Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini, nacrt Ugovora o realizaciji

Programa, u kojima su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011 3642-736 ili putem e-majl adrese: dubravka.bucalovic@privreda.gov.rs