Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
15.07.2015.

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РСˮ, број 142/14) и Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју регионалне конкурентности у 2015. години („Службени гласник РСˮ, број 32/15)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју регионалне конкурентности у 2015. години за подршку акредитованим регионалним развојним агенцијама за суфинансирање учешћа у пројектима од значаја за регионални и локални развој

Подршку акредитованим регионалним развојним агенцијама (у даљем тексту: АРРА) за суфинансирање учешћа у пројектима од значаја за регионални и локални развој у 2015. години, спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција).

1. Услови за учествовање у поступку доделе средстава у оквиру подршке АРРА за суфинансирање учешћа у пројектима од значаја за регионални и локални развој у 2015. години:

1.1. Корисници бесповратних средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају АРРА, основане у складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10) и Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр. 74/10 и 4/12).

1.2.Намена бесповратних средстава

Бесповратна средства су намењена за суфинансирање учешћа АРРА у реализацији пројеката од значаја за регионални и локални развој, који су АРРА одобрени на јавном конкурсу код домаћег или међународног донатора.

Пројекти од значаја за регионални развој који су предмет суфинансирања од стране Министарства су:

1) развој и унапређење пословне инфраструктуре, укључујући и основну инфраструктуру која доприноси развоју пословне инфраструктуре (прилазни пут, комунална инфраструктура и сл.). Под пословном инфраструктуром подразумевају се: индустријске зоне, индустријско-технолошки паркови, пословни инкубатори и кластери.
2) пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање, отварање малих и средњих предузећа, повећање запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе;
3) ревитализација браунфилд локација;
4) успостављање и/или унапређење међуопштинске сарадње;
5) пројекти јавно-приватног партнерства;
6) урбано-рурални пројекти;
7) побољшање општинских услуга кроз унапређење сервисних центара за грађане и привреду.

1.3.Услови за добијање средстава

Услови под којима се АРРА додељују бесповратна средства су:
1) да су обезбедили средства за суфинансирање пројекта;
2) да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
3) да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
4) да рачун подносиоца захтева није у блокади;
5) да су потписали уговор са представницима домаћег или међународног донатора у случају суфинансирања реализације пројеката од значаја за регионални развој.

1.4.Финансијски оквир

Министарство ће суфинансирати до 50% финансијског учешћа које су обезбедиле АРРА и то само за оправдане трошкове, без пореза на додату вредност.

Максимални износ одобрене бесповратне помоћи не може прећи износ од 2.000.000,00 динара.

У случају да се најмање 50% броја јединица локалне самоуправе обухваћених пројектом налазе у IV групи нивоа развијености, висина суфинансирања ће бити 75%.

У погледу степена развијености јединица локалних самоуправа примењиваће се јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину до ступања на снагу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. годину.

Код пројеката са учешћем више партнера који заједнички учествују у кофинансирању пројекта, право на суфинансирање остварују сви партнери сразмерно учешћу, а средства добија носилац пројекта који је одговоран за расподелу средстава.

Суфинансираће се следећи оправдани трошкови: трошкови људских ресурса, радови, трошкови пројекта: трошкови превода, трошкови израде студија, истраживања, трошкови израде пројектно-техничке документације, трошкови израде публикација, трошкови за повећање видљивости пројекта и трошкови евалуација.

Трошкови људских ресурса не могу да буду виши од 20% укупног износа средстава која АРРА тражи од Министарства.

Средства за реализацију мере се не могу користити за: заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове.

Све активности које буду одобрене за суфинансирање морају бити завршене до 30. јуна 2016. године.

1.5.Неопходна документација за пријављивање

Неопходна документација која се обавезно подноси приликом пријављивања:

1) правилно попуњен пријавни формулар – Образац број 1;
2) оснивачки акт подносиоца захтева (потписан и оверен);
3) извештај Народне банке Србије да рачун подносиоца није у блокади;
4) оверена копија финансијских извештаја подносиоца за претходну финансијску годину (биланс стања и биланс успеха) за коју су рачуни затворени и завршни рачун;
5) потврду надлежне филијале Пореске управе о измиреним обавезама по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јавног позива;
6) потписана писмена изјава о сарадњи јединица локалне самоуправе или других партнера (уколико постоји) – Образац број 2;
7) потписана писмена изјава о сагласности са условима из јавног позива и сагласност подносиоца захтева да има обезбеђена средства за суфинансирање пројекта – Образац број 3;
8) потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца захтева, са приказом обезбеђених извора средства за суфинансирање пројекта – Образац број 4;
9) решење о акредитацији;
10) оверена копија уговора којим је одобрен пројекат (пројекат треба да буде одобрен најраније од 1. јануара 2014. године, а уговор потписан најраније 1. јануара 2014. године, а најкасније на дан подношења пријаве Министарству) од стране овлашћених институција које спроводе домаће и међународне конкурсе, са оригиналном конкурсном документацијом за коју се тражи суфинансирање на CD -у;
11) биографија координатора и пројектног тима који су ангажовани на пројекту.
Захтевана пратећа документација мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама оригинала.

2.Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са јавним позивом за подносиоце захтева предаје се у два примерка на писарници Министарства или доставља препорученом поштом, на адресу:
Министарство привреде
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Један примерак документације мора бити оригинал или копиран и оверен од стране надлежног државног органа, док други примерак може бити само копиран.

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив – мера суфинансирања учешћа акредитованих регионалних развојних агенција у реализацији регионалних пројеката са назнаком – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Непотпуне пријаве се неће разматрати.

Јавни позив, пријавни формулар, Уредба о утврђивању Програма подршке развоју регионалне конкурентности у 2015. години и сви потребни обрасци су доступни на интернет страни Министарства на адреси www.privreda.gov.rs и на интернет страни Националне агенције на адреси www.narr.gov.rs.

Јавни позив ће бити отворен до 1. октобра 2015. године односно док се не утроше расположива средства.

Све детаљније информације могу се добити у Министарству позивом на следеће бројеве телефона: 011/333-4166 Жељко Сокановић и 011/333-4212 Луција Симеуновић, или имејлом на електронску адресу: rr-sap@privreda.gov.rs.

Министарство привреде
број:401-00-796/2015-10 од 13. јула 2015. године