Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
08.07.2016.

У складу са Уредбом о утврђивању Програмa подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години („Службени гласник РСˮ, број 60/16)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава у оквиру Програмa подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години

 

Програм подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години (у даљем тексту: Програм), у делу који се односи на меру 3.1. Мера суфинансирања јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације за коју се расписује овај јавни позив, спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство).

I Корисници

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе појединачно или више јединица локалне самоуправе које заједно учествују у изради пројектно-техничке документације.

Уколико јединица локалне самоуправе подноси једну пријаву за израду више врста пројектно-техничке документације сва пројектно-техничка документације мора да се односи на исти инфраструктурни пројекат.

II Намена бесповратних средстава

Бесповратна средства су намењена за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду следећих врста пројектно-техничке документације:

 • претходна студија оправданости;
 • студија оправданости;
 • студија о процени утицаја на животну средину;
 • генерални пројекат;
 • идејно решење;
 • идејни пројекат;
 • пројекат за грађевинску дозволу;
 • пројекат за извођење.

Пројектно-техничка документација од значаја за регионални развој која је предмет суфинансирања од стране Министарства је документација која се односи на:

 • развој и унапређење пословне инфраструктуре (индустријске зоне, индустријско-технолошки паркови, пословне зоне, пословни инкубатори и кластери);
 • ревитализацију браунфилд локација;
 • развој саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

III Услови за доделу бесповратних средстава

 Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе које испуњавају следеће услове:

 • да су поднеле попуњен пријавни образац Министарству са потребном документацијом у складу са јавним позивом;
 • да су обезбедиле средства за суфинансирање израде пројектно-техничке документације у буџету јединице локалне самоуправе, односно да су поднеле изјаву да ће средства за суфинансирање израде пројектно-техничке документације бити обезбеђена одлуком о буџету јединице локалне самоуправе у року од десет дана од дана доношења одлуке министра надлежног за послове регионалног развоја о распореду и коришћењу бесповратних средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације (у даљем тексту: Одлука);
 • да је израда пројектно-техничке документације у складу са циљем и наменом Програма.

IV Неопходна документација за пријављивање

Неопходна документација која се обавезно подноси приликом пријављивања je:

 • правилно попуњен Образац 1 – Пријава за Програм подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години – 3.1. Мера суфинансирања јединица локалне самоуправе – израда пројектно-техничке документације;
 • извод из одлуке о буџету јединице локалне самоуправе са позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање израде пројектно-техничке документације. Уколико средства за суфинансирање нису предвиђена у моменту подношења пријаве доставља се изјава да ће средства за суфинансирање израде пројектно-техничке документације бити обезбеђена одлуком о буџету јединице локалне самоуправе у року од десет дана од дана доношeња Oдлуке;
 • пројектни задатак за израду пројектно-техничке документације оверен и потписан од стране јединице локалне самоуправе и инвеститора;
 • доказ да је предмет пројекта у складу са просторним и урбанистичким плановима;
 • акт надлежног органа који је услов за израду одређене врсте пројектно-техничке документације за коју је поднета пријава;
 • процену трошкова израде пројектно-техничке документације уз достављање минимално три међусобно упоредиве понуде које се односе на израду одређене врсте пројектно-техничке документације.

Захтевана пратећа документација мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама оригинала и скенирана у електронском формату на CD.

V Финансијски оквир

За реализацију Мере суфинансирања јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације предвиђена су средства у висини од 80.000.000,00 динара.

Министарство ће у одређеном проценту суфинансирати укупне трошкове израде пројектно-техничке документације, и то у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе на следећи начин:

 • до 30% за јединице локалне самоуправе из прве групе;
 • до 50% за јединице локалне самоуправе из друге групе;
 • до 70% за јединице локалне самоуправе из треће групе;
 • до 90% за јединице локалне самоуправе из четврте групе.

Подносилац пријаве утврђује висину захтева за суфинансирање у складу са ценом из најниже достављене понуде.

Све административне трошкове који настану приликом израде одређене врсте  пројектно-техничке документације која је предмет суфинансирања сноси јединица локалне самоуправе и не могу бити саставни део пријаве.

У погледу степена развијености јединица локалне самоуправе примењиваће се важећа јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе у моменту подношења захтева.

Јединица локалне самоуправе не може да користи бесповратна средства за израду одређене врсте пројектно-техничке документације за коју је већ добила средства из буџета Републике Србије.

VI Критеријуми за одабир пројеката

Преглед достављене документације и испуњеност услова за доделу бесповратних средстава утврђује Комисија за оцењивање и одабир пројеката (у даљем тексту: Комисија), коју решењем образује министар надлежан за послове регионалног развоја.

Комисија ће разматрати само пријаве које су благовремено поднете и комплетне.

Комисија може вршити додатну проверу поднете документације и тражити додатне информације, али само од јединица локалне самоуправе које су испуниле услове из Програма и јавног позива.

У складу са критеријумима за оцењивање и одабир пројеката Програма, Комисија врши рангирање пројеката.

Поступак одабира пројеката спроводи се по следећим критеријумима:

1) врста пројекта (локални или регионални);

2) степен развијености;

3) ефекти пројекта;

4) одрживост пројекта;

5) усклађеност пројекта са стратешким документима.

Пројекат може бити оцењен максимално са 100 бодова.

VII Поступак одабира пријава и начин преноса бесповратних средстава

Комисија утврђује Предлог одлуке о распореду и коришћењу бесповратних средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације и доставља министру надлежном за послове регионалног развоја.

Одлуку доноси министар надлежан за послове регионалног развоја.

Одлука садржи: назив јединице локалне самоуправе, назив пројектно-техничке документације, прелиминарну висину одобрених бесповратних средстава за израду одређене врсте пројектно-техничке документације и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страници Министарства.

Министарство ће закључити уговоре о коришћењу бесповратних средстава са изабраним јединицама локалне самоуправе, након закљученог уговора између јединице локалне самоуправе и пројектанта (понуђача), а на основу спроведеног поступка јавне набавке коју спроводи јединица локалне самоуправе и извршити пренос припадајућег износа за суфинансирање пројектно-техничке документације.

Уколико уговорена вредност прелази одобрену вредност предвиђену Oдлуком, јединица локалне самоуправе је у обавези да финансира разлику.

Приликом закључења уговора између Министарства и јединице локалне самоуправе, учешће Министарства у финансирању пројекта одредиће се у истој пропорцији по којој су средства додељена Одлуком.

Закључен уговор између Министарства и јединице локалне самоуправе, поред осталих одредаба, садржаће и одредбу о обавези корисника да уколико одобрена средства не искористи наменски, иста врати у складу са уговором, као и обавезу корисника да све активности реализује до 15. новембра 2016. године.

VIII Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Министарство ће објавити јавни позив у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страницама Министарства: www.privreda.gov.rs и Развојне агенције Србије: www.ras.gov.rs.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Тачно попуњен пријавни формулар који се преузима на интернет страни Министарства привреде: www.privreda.gov.rs. и пратећа документација у складу са јавним позивом предаје се на писарници Министарства или доставља препорученом поштом, на адресу:

Министарство привреде

Кнеза Милоша 20

11000 Београд

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив – мера суфинансирања јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на следећим бројевима телефона Министарства привреде: 011/333-4165, 011/333-4189 и 011/333-4174.

Јавни позив је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 61/16 од  7. јула 2016.

Рок за подношење пријава од 8. до 22. јула 2016. године