Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
15.07.2015.

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РСˮ, број 142/14) и Уредбе о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години („Службени гласник РСˮ, број 32/15)
Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години

 

Мере суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији регионалних и локалних пројеката у 2015. години, спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција).

Мере предвиђене овим програмом су:

1. Мера суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у прву, другу и трећу групу према степену развијености за реализацију регионалних и локалних пројеката (мера 3.1.) и

2. Мерe суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у четврту групу према степену развијености за реализацију регионалних и локалних пројеката (мера 3.2.)

1. Услови за учествовање у поступку доделе средстава у оквиру Мерe суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у прву, другу и трећу групу према степену развијености за реализацију регионалних и локалних пројеката (мера 3.1.):

1.1. Корисници бесповратних средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе разврстане у прву, другу и трећу групу према степену развијености.
У погледу степена развијености јединица локалних самоуправа примењиваће се јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину до ступања на снагу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. годину.

1.2.Намена бесповратних средстава

Бесповратна средства су намењена за суфинансирање учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији пројеката од значаја за регионални и локални развој.

Пројекти од значаја за регионални развој који су предмет суфинансирања од стране Министарства су:

1) развој и унапређење пословне инфраструктуре, укључујући и основну инфраструктуру која доприноси развоју пословне инфраструктуре (прилазни пут, комунална инфраструктура и сл.).

Под пословном инфраструктуром подразумевају се: индустријске зоне, индустријско-технолошки паркови, пословни инкубатори и кластери.

2) пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање, отварање малих и средњих предузећа, повећање запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе;
3) ревитализација браунфилд локација;
4) успостављање и унапређење међуопштинске сарадње;
5) пројекти јавно-приватног партнерства.

1.3.Услови за добијање средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе које испуњавају следеће услове:

1) да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству са потребном документацијом у складу са јавним позивом;
2) да су обезбедили средства за суфинансирање пројекта у буџету јединице локалне самоуправе;
3) да рачун подносиоца пријаве није у блокади.

1.4.Финансијски оквир

Министарство ће у одређеном проценту суфинансирати оправдане трошкове од укупног износа неопходног за кофинансирање пројекта које су обезбедиле јединице локалне самоуправе, без пореза на додату вредност, и то у зависности од нивоа развијености на следећи начин:

1) до 70% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из треће групе, без пореза на додату вредност;
2) до 60% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из друге групе, без пореза на додату вредност;
3) до 50% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из прве групе, без пореза на додату вредност.

Код пројеката са учешћем више партнера који заједнички учествују у кофинансирању пројекта, право на суфинансирање остварују сви партнери сразмерно учешћу, а средства добија носилац пројекта (подносилац пријаве) који је одговоран за расподелу средстава.

Суфинансираће се следећи оправдани трошкови: трошкови радова, трошкови пројекта, трошкови превода, трошкови израде студија, истраживања, трошкови израде пројектно-техничке документације, трошкови израде публикација, трошкови за повећање видљивости пројекта, трошкови евалуација.

Средства за реализацију мере се не могу користити за: трошкове људских ресурса, трошкове путовања у циљу реализације пројекта, заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове, кредитирање трећих лица и куповину опреме.

Министарство неће суфинансирати учешће јединица локалне самоуправе у пројектима који су већ суфинансирани од стране овог министарства у претходном периоду.

Све активности које буду одобрене за суфинансирање морају бити завршене до 30. јуна 2016. године.

1.5.Неопходна документација за пријављивање

Неопходна документација која се обавезно подноси приликом пријављивања:

1) правилно попуњен пријавни формулар – Образац број 1;
2) потврда Народне банке Србије да рачун подносиоца пријаве није у блокади;
3) оверена копија финансијских извештаја подносиоца пријаве за претходну финансијску годину (биланс стања и биланс успеха) за коју су рачуни затворени и завршни рачун;
4) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сарадњи јединица локалне самоуправе или других партнера (уколико постоји) – Образац број 2;
5) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сагласности са условима из јавног позива и сагласност подносиоца пријаве да има обезбеђена средства за суфинансирање пројекта – Образац број 3;
6) потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца пријаве, са приказом обезбеђених извора средстава за суфинансирање пројекта – Образац број 4;
7) одлука јединице локалне самоуправе о суфинансирању пројекта, са пратећом документацијом:
а) главни пројекат, односно пројекат за извођење који се прилаже у електронском формату на CD-у,
б) акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава,
в) решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (уколико студија о процени утицаја на животну средину није потребна, доставити акт надлежног органа о тој чињеници);
8) оверена копија уговора којим је одобрен пројекат (пројекат треба да буде одобрен најраније 1. јануара 2014. године, а уговор потписан најраније 1. јануара 2014. године, а најкасније на дан подношења пријаве Министарству) од стране овлашћених институција које спроводе домаће и међународне конкурсе са оригиналном конкурсном документацијом за коју се тражи суфинансирање на CD-у, уколико се ради о пројекту који је већ одобрен;
9) биографија координатора и пројектног тима који су ангажовани на пројекту.

Захтевана пратећа документација мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама оригинала и обавезно се предаје у два примерка.

2. Услови за учествовање у поступку доделе средстава у оквиру Мерe суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у четврту групу према степену развијености за реализацију регионалних и локалних пројеката (мера 3.2.):

2.1. Корисници бесповратних средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе разврстане у четврту групу по степену развијености.

У погледу степена развијености јединица локалних самоуправа примењиваће јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину до ступања на снагу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. годину.

2.2.Намена бесповратних средстава

Бесповратна средства су намењена за суфинансирање учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији пројеката од значаја за регионални и локални развој.

Пројекти од значаја за регионални развој који су предмет суфинансирања од стране Министарства су:

1) развој и унапређење пословне инфраструктуре, укључујући и основну инфраструктуру која доприноси развоју пословне инфраструктуре (прилазни пут, комунална инфраструктура и сл.);

Под пословном инфраструктуром подразумевају се: индустријске зоне, индустријско-технолошки паркови, пословни инкубатори и кластери.
2) пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање, отварање малих и средњих предузећа и повећање запослености;
3) пројекти из области социјалне инфраструктуре;
4) урбано-рурални пројекти;
5) пројекти јавно-приватног партнерства;
6) пројекти промоције неразвијеног подручја.

2.3.Услови за добијање средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе које испуњавају следеће услове:
1) да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству са потребном документацијом у складу са јавним позивом;
2) да су обезбедили средства за суфинансирање пројекта у буџету јединице локалне самоуправе;
3) да рачун подносиоца пријаве није у блокади.

2.4.Финансијски оквир

Министарство ће до 80% суфинансирати оправдане трошкове од укупног износа неопходног за кофинансирање пројекта које су обезбедиле јединице локалне самоуправе, без пореза на додату вредност.

Код пројеката са учешћем више партнера који заједнички учествују у кофинансирању пројекта, право на суфинансирање остварују сви партнери сразмерно учешћу, а средства добија носилац пројекта (подносилац пријаве) који је одговоран за расподелу средстава.

Суфинансираће се следећи оправдани трошкови: трошкови радова, трошкови пројекта, трошкови превода, трошкови израде студија, истраживања, трошкови израде пројектно-техничке документације, трошкови израде публикација, трошкови за повећање видљивости пројекта, трошкови евалуација.

Средства за реализацију мере се не могу користити за: трошкове људских ресурса, трошкове путовања у циљу реализације пројекта, заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове, кредитирање трећих лица и куповину опреме.

2.5.Неопходна документација за пријављивање

Неопходна документација која се обавезно подноси приликом пријављивања:

1) правилно попуњен пријавни формулар – Образац број 1;
2) потврда Народне банке Србије да рачун подносиоца пријаве није у блокади;
3) оверена копија финансијских извештаја подносиоца пријаве за претходну финансијску годину (биланс стања и биланс успеха) за коју су рачуни затворени и завршни рачун;
4) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сарадњи јединица локалне самоуправе или других партнера (уколико постоји) – Образац број 2;
5) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сагласности са условима из јавног позива и сагласност подносиоца пријаве да има обезбеђена средства за суфинансирање пројекта – Образац број 3;
6) потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца пријаве, са приказом обезбеђених извора средстава за суфинансирање пројекта – Образац број 4;
7) одлука јединице локалне самоуправе о суфинансирању пројекта, са пратећом документацијом:
а) главни пројекат, односно пројекат за извођење који се прилаже у електронском формату на CD-у,
б) акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава,
в) решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (уколико студија о процени утицаја на животну средину није потребна, доставити акт надлежног органа о тој чињеници);
8) оверена копија уговора којим је одобрен пројекат (пројекат треба да буде одобрен најраније 1. јануара 2014. године, а уговор потписан најраније 1. јануара 2014. године, а најкасније на дан подношења пријаве Министарству) од стране овлашћених институција које спроводе домаће и међународне конкурсе са оригиналном конкурсном документацијом за коју се тражи суфинансирање на CD-у, уколико се ради о пројекту који је већ одобрен;
9) биографија координатора и пројектног тима који су ангажовани на пројекту.
Захтевана пратећа документација мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама оригинала и обавезно се предаје у два примерка.

3. Начин пријављивања и рок за подношење пријава за Меру 3.1. и Меру 3.2.

Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са јавним позивом предаје се у два примерка на писарници Министарства или доставља препорученом поштом, на адресу:

Министарство привреде
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Један примерак документације мора бити оригинал или копиран и оверен од стране надлежног државног органа, док други примерак може бити само неоверена копија.

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив – мера суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији регионалних и локалних пројеката са назнаком – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Непотпуне пријаве се неће разматрати.

Јавни позив, пријавни формулар, Уредба о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години и сви потребни обрасци су доступни на интернет страни Министарства на адреси www.privreda.gov.rs и нa интернет страни Националне агенције на адреси www.narr.gov.rs.

Jaвни позив ће бити отворен до 1. октобра 2015. године односно док се не утроше расположива средства.

Све детаљније информације могу се добити у Министарству позивом на следеће бројеве телефона: 011/333-4165 Нина Михајловић, 011/333-4158 Миодраг Трајковић и 011/333-4141 Дијана Стојковић, или имејлом на електронску адресу: rr-sap@privreda.gov.rs.
Министарство привреде
број:401-00-797/2015-10 од дана 13. јула 2015. године.