Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
09.02.2016.

У складу са Уредбом о утврђивању Програма подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8 („Службени гласник РС” број 10/16)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

Јавни позив

за пријаву пројекта за Програм подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8

 

I. Подносилац пријаве пројекта

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат (у даљем тексту: Подносилац пријаве).
Подносилац пријаве може поднети једну пријаву пројекта.

II. Висина средстава за реализацију Програма подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8

За реализацију Програма подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8 (у даљем тексту: Програм) предвиђена су средства у висини од 500.000.000 динара, из зајма Европске инвестиционе банке.

III. Циљ и намена Програма

Циљ Програма је подизање капацитета јединица локалних самоуправа кроз унапређење инфраструктуре, стандарда и квалитета живота грађана.
Намена Програма је учешће у финансирању реализације инфраструктурних пројеката од значаја за локални и регионални развој и то за:
1) изградњу, реконструкцију, рехабилитацију, санацију путева, улица, бициклистичких стаза и путних објеката (мостови, надвожњаци, пасареле и др.);
2) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију, адаптацију објеката за потребе предшколског, школског и других нивоа образовања, објеката за ученички и студентски стандард, као и објеката за научна истраживања;
3) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију, адаптацију школских спортских сала и терена;
4) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију, адаптацију објеката здравствене и социјалне инфраструктуре (установе за пружање здравствене и социјалне помоћи);
5) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију, адаптацију објеката културно-историјског наслеђа (објекти културно – историјског значаја који могу да подстичу развој туризма).

IV. Финансирање пројекта

Министарство привреде учествује у финансирању пројекта у висини до 50% вредности пројекта без ПДВ.
Из буџета Подносиоца пријаве финансира се преостала вредност пројекта без ПДВ као и ПДВ на укупну вредност пријављеног пројекта, у складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност.

V. Услови за доделу средстава Програма

Услови за доделу средстава Програма су:
1) да је реализација пројекта у складу са циљем и наменом Програма;
2) да је суфинансирање пројекта предвиђено од стране Подносиоца пријаве у висини припадајућег износа;
3) да су завршене све претходне правне, техничке и друге процедуре које претходе реализацији пројекта.

VI. Критеријуми за оцењивање и одабир пројекта

Критеријуми за оцењивање и одабир пројекта су следећи:
1) врста пројекта (локални или регионални);
2) ефекти пројекта;
3) одрживост пројекта;
4) усклађеност пројекта са стратешким документима;
5) број директних корисника пројекта;
6) број индиректних корисника пројекта.

VII. Документација за пријављивање пројекта на јавни позив

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања пројекта на јавни позив:
1) правилно попуњен Образац – Пријава пројекта за Програм подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8;
2) извод из одлуке о буџету Подносиоца пријаве са позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање пројекта. Уколико средства за суфинансирање пројекта нису предвиђена у моменту подношења пријаве доставља се изјава да ће средства за суфинансирање пројекта бити обезбеђена одлуком о буџету Подносиоца пријавe у року од десет дана од доделе средстава;
3) пројекат за извођење или главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови (у оригиналу или овереној копији или скениран у електронском формату на CD);

4) Уз пројекат за извођење доставља се CD са следећом документацијом:
– скениране стране на којима се види изјава главног пројектанта и изјава одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке;
– текстуалне и графичке прилоге;
– предмер и предрачун радова у Excel формату и скенирану рекапитулацију радова са потписом и печатом одговорног пројектанта;
– скенирану ситуацију на катастарско – топографској подлози, оверену од стране надлежних институција;
– скениране услове и сагласности надлежних институција.
Уз главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови доставља се CD са следећом документацијом:
– скениране стране на којима се види потврда о извршеној техничкој контроли и печат органа надлежног за издавање акта на основу којег започиње извођење радова;
– текстуалне и графичке прилоге;
– предмер и предрачун радова у Excel формату и скенирану рекапитулацију радова са потписом и печатом одговорног пројектанта;
– скенирану ситуацију на катастарско – топографској подлози, оверену од стране надлежних институција;
– скениране услове и сагласности надлежних институција.
5) акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава.
6) решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (уколико студија о процени утицаја на животну средину није потребна, доставити акт надлежног органа о тој чињеници);
7) за пројекте инвестиционе вредности преко 100.000.000 динара доставља се решење о давању сагласности на усклађеност са директивом ЕУ-Натура 2000 издато од стране министарства надлежног за послове заштите животне средине;
8) изјава Подносиоца пријаве о врстама друштвене користи од реализације пројекта, као и да реализација пројекта не угрожава ни једну социјалну категорију становништва;
9) лист непокретности;
10) најмање 5 фотографија локације где ће се изводити радови;
11) изјава Подносиоца пријаве да за потребе реализације пројекта обезбеђује стручни надзор над извођењем радова на реализацији пројекта.
Сва наведена документација доставља се у оригиналу или овереној копији и скенирано у електронском формату на CD.

VIII. Рок за подношење пријаве пројекта и начин пријављивања

Рок за подношење пријаве пројекта је 15 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије” – до 23. фебруара 2016. године.

Пријава пројекта доставља се на Обрасцу – Пријава пројекта за Програм подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8, који се преузима на интернет страни Министарства привреде: www.privreda.gov.rs.

Уз пријаву пројекта, доставља се и сва потребна документација наведена у глави VII. јавног позива.
Пријаву пројекта са документацијом, Подносилац пријаве доставља на следећу адресу:

Министарство привреде
Комисија за оцењивање и одабир пројеката
11000 Београд, Кнеза Милоша 20

Неблаговремене и непотпуне пријаве пројеката се неће разматрати.
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8 (у даљем тексту: Одлука) објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни Министарства привреде.
У случају да се средства из главе II јавног позива не искористе у потпуности, односно уколико у току 2016. године дође до уштеде приликом уговарања пројекта или другог разлога који онемогућава почетак реализације пројекта, Одлука се може изменити односно допунити рангираним пројектима према већ утврђеном редоследу, а уколико то из било ког разлога није могуће, Министарство привреде може расписати нови јавни позив.
Након спроведеног поступка јавне набавке, приликом закључења уговора за реализацију пројекта, учешће Министарства привреде и Подносиоца пријаве у финансирању пројекта одредиће се у истој пропорцији по којој су средства додељена Одлуком.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства привреде, број: 011/333-4247 и 011/333-4132.