Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавни позив за доделу подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело

20.02.2018.

На основу члана 7. Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС“, бр. 10/18) (у даљем тексту: Уредба),

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује стално отворени

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИТОРУ КОЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО

Подстицајна средства инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, додељују се у циљу подстицања привредних активности и повећања запослености у вези са аудиовизуелном производњом у Републици Србији, као и промоцијe потенцијала Републике Србије у овој делатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних делатности.

I   ИЗНОС ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Подстицајна средства додељују се Инвеститору као бесповратна, путем повраћаја дела квалификованих трошкова остварених у Републици Србији.

Подстицајна средства додељују се у износу од 25% квалификованих трошкова,  а све у складу са извештајем независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела у Републици Србији.

Право на доделу подстицајних средстава у складу са Уредбом немају органи и организације Републике Србије, односно органи и службе локалне власти, јавна предузећа, фондови и дирекције, као и установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти.

У случају да је Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, преко надлежних органа, и правно лице које управља и/или располаже јавним средствима, доделило државну помоћ за производњу аудиовизуелног дела у било ком облику, укупан износ додељених средстава државне помоћи и средстава подстицаја додељених по основу Уредбе, не може бити већи од 50% буџета продукције, односно 50% укупног износа средстава намењених за производњу аудиовизуелног дела у Републици Србији.

Подстицајна средства која се додељују за наменски филм додељују се у износу од 25% квалификованих трошкова, с тим да укупан износ одобрених средстава која се додељују у току три узастопне фискалне године не прелази прописани максимални износ државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ), у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

Као квалификовани (прихватљиви) трошкови, признају се:

1) трошкови у вези са израдом аудиовизуелног дела који су настали и исплаћени правним или физичким лицима на територији Републике Србије, а који су у вези са набављеном робом и пруженим услугама, употребом локација, исплатама хонорара члановима екипе који су држављани Републике Србије или странцима који имају боравак од најмање годину дана на територији Републике Србије, у складу са прописима Републике Србије;

2) трошкови настали у вези са употребом добара, односно изнајмљивањем покретних и непокретних ствари могу се признати само у случају да су добра, односно покретне ствари и непокретности, у власништву правних или физичких лица, са територије Републике Србије.

Трошкови који се нарочито не признају као квалификовани трошкови настали у вези са израдом аудиовизуелног дела су: трошкови маркетинга, трошкови везани за куповину непокретности, трошкови дистрибуције и трошкови пореза на додату вредност.

Врсте и садржину образложења квалификованих, као и неквалификованих трошкова и обрасце захтева за доделу и исплату подстицајних средстава ближе прописује министар надлежан за послове привреде.

II КОРИСНИК ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава може бити правно или физичко лице за чији се рачун и чијим се средствима финансира, oдносно суфинансира производња аудиовизуелног дела у Републици Србији (у даљем тексту: Инвеститор).

 Подносилац захтева за доделу и исплату подстицајних средстава  (у даљем тексту: Подносилац захтева) јесте Инвеститор или домаће правно или физичко лице које у име и за рачун Инвеститора у Републици Србији производи аудиовизуелно дело.

Право на подстицајна средства нема Инвеститор, односно Подносилац захтева:

1) над којим је покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација;

2) који има доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода у Републици Србији и друге финансијске обавезе према Републици Србији.

III АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО ЗА ЧИЈУ СЕ ПРОИЗВОДЊУ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Право на доделу подстицајних средстава може се остварити за производњу:

1) дугометражног играног филма, ТВ филма, дугометражног документарног филма и дугометражног анимираног филма намењеног приказивању, који трају најмање 70 минута;

2) ТВ серије од најмање три епизоде које укупно трају најмање 120 минута;

3) документарног ТВ програма у трајању од минимум 40 минута.

 

Подстицајна средства могу се доделити за аудиовизуелно дело:

1) које нема садржај који је у супротности са моралом, јавним поретком и јавним интересом Републике Србије, не нарушава углед Републике Србије, не промовише кршење људских права и говор мржње;

2) које је у формату дугометражног играног филма, ТВ филма, ТВ серије, дугометражног анимираног филма, аудио и/или визуелне постпродукције аудиовизуелног дела, наменског филма, дугометражног документарног филма и документарног ТВ програма;

3) чија је производња започета или чија се производња наставља у току буџетске године у којој се подноси захтев за доделу подстицајних средстава.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Услов који треба да испуни Инвеститор ради остваривања права на доделу подстицајних средстава је да у сврху производње аудиовизуелног дела у буџету продукције намени средства за реализацију пројекта у Републици Србији, у износу већем од минималних средстава за конкретан формат:

1) за играни филм и ТВ филм: 300.000,00 евра;

2) за ТВ серију: 300.000,00 евра, с тим да износ средстава намењен за реализацију по епизоди не може бити мањи од 100.000 евра;

3) за анимирани филм, аудио и/или визуелну постпродукцију аудиовизуелног дела:  150.000,00 евра;

4) за наменски филм: 100.000,00 евра;

5) за документарни филм и документарни ТВ програм: 50.000,00 евра.

V ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Захтев за доделу подстицајних средстава подноси се Комисији за доделу подстицаја (у даљем тексту: Комисија), преко Филмског центра Србије, и подразумева достављање следеће документације:

1) попуњени прописани образац захтева за доделу подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело;

2) синопсис и сценарио аудиовизуелног дела, односно само синопсис када је у питању постпродукција;

3) листу битних чланова екипе за израду аудиовизуелног дела (редитељ, глумци, итд.);

4) приказ буџета продукције, са приказом дела буџета намењеног за производњу у Републици Србији израженог у динарима;

5) изјаву да аудиовизуелно дело испуњава услове из члана 4. Уредбе;

6) календар производње аудиовизуелног дела у Републици Србији;

7) план снимања аудиовизуелног дела у Републици Србији;

8) доказ да не постоје одбијајући разлози из члана 5. Уредбе (потврда Пореске управе, Агенције за привредне регистре или неког другог надлежног регистра);

9) изјаву о почетку производње аудиовизуелног дела у Републици Србији;

10) изјаву да ли је примљена de minimis државна помоћ за трошкове из члана 2. тачка 3) Уредбе или за било које друге трошкове у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно изјаву да ли је за исти пројекат добио државну помоћ са било ког нивоа власти и по ком основу;

11) уговор на основу кога се у име и за рачун Инвеститора у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, закључен између Инвеститора и Подносиоца захтева, само уколико је Подносилац захтева домаће правно или физичко лице, које у име и за рачун Инвеститора у Републици Србији производи аудиовизуелно дело;

12)  оверена изјава да су подаци у документима тачни и истинити;

Уколико уговором из тачке 11) овог јавног позива није прописана обавеза Подносиоца захтева да средства подстицаја пренесе Инвеститору, Подносилац захтева је дужан да достави други валидан доказ да ће исплаћена средства подстицаја припасти Инвеститору.

Захтев и пратећа документација достављају се на српском језику или на страном језику са овереним преводом на српски језик.

Подносилац захтева је дужан да докаже да је на дан предаје захтева обезбеђено најмање 30% средстава предвиђених за трошкове производње аудиовизуелног дела у Републици Србији.

На захтев Комисије, Подносилац захтева је дужан да достави и друге податке и документацију од значаја за доделу подстицајних средстава.

VI УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Министарство потписује уговор о додели средстава подстицаја (у даљем тексту: Уговор) са  Подносиоцем захтева,  у оквиру обима средстава планираних за те намене законом о буџету Републике Србије за текућу буџетску годину и у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 − исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), у делу којим се уређује одговорност за преузимање обавеза.

Уговором се детаљније уређују рокови, права и обавезе уговорних страна.

Саставним делом Уговора сматра се документација приложена уз захтев за доделу и исплату средстава подстицаја.

Уговор се сматра раскинутим у следећим случајевима:

  • уколико је дошло до одступања од поднетог плана снимања и календара већег од 30 дана или било ког другог битног одступања у реализацији аудиовизуелног дела;
  • уколико Комисија у поступку по захтеву за исплату средстава подстицаја утврди да нису испуњени сви прописани услови;
  • предвиђеним писаним споразумом уговорних страна пре истека уговореног рока;
  • објективне немогућности извршавања уговорних обавеза (виша сила, административне мере и сл.) које наступе на страни уговорне стране или уговорних страна;
  • покретања стечајног, ликвидационог или поступка реорганизације против Инвеститора, односно Подносиоца захтева.

Министарство уплаћује одобрени износ подстицајних средстава ако су испуњене све обавезе предвиђене Уредбом и Уговором.

VII ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Захтев за исплату подстицајних средстава подноси се Комисији у року од 45 дана након завршетка производње аудиовизуелног дела на територији Републике Србије.

Захтеви за исплату подстицајних средстава пристигли после 30. септембра сматраће се захтевима за следећу буџетску годину.

Захтев за исплату подстицајних средстава подноси се Комисији, преко Филмског центра Србије, на прописаном обрасцу, а уз који се прилаже следећа документација:

1) извод из регистра који води Агенција за привредне регистре или неког другог надлежног регистра;

2) извештај независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела у Републици Србији и пословању Инвеститора који је израђен у сврху подношења захтева за исплату подстицајних средстава у складу са овом уредбом и Правилником, а који је сачињен на бази целокупне евиденције о трошковима производње и укупно утрошеним средствима на територији Републике Србије, као и доказима којима се наведени трошкови потврђују (фактуре, уговори, изводи из пословне банке са назнаком извршеног плаћања и сл.). Ревизорски извештај израђује се на бази провере свих квалификованих трошкова и не може се заснивати на методу узорковања, односно провери само одређених докумената;

3) број посебног наменског рачуна код Управе за трезор на који треба извршити уплату подстицајних средстава;

4) оверена изјава да је производња аудиовизуелног дела у Републици Србији завршена, као и да су испуњени услови прописани чланом 20. Уредбе;

5) оверена изјава да су подаци у документима тачни и истинити.

Извештајем независног овлашћеног ревизора утврђује се висина трошкова који се квалификују за подстицај.

На захтев Комисије, подносилац захтева је дужан да достави и друге податке и документацију од значаја за исплату подстицајних средстава.

VIII ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ И ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Захтев за доделу и захтев за исплату подстицајних средстава на прописаним обрасцима 1 и 2, као и пратећа документација достављају се на српском језику или на страном језику са овереним преводом на српски језик, на адресу:   

ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ,  Коче Поповића 9/III, 11000 Београд

Пратећа документација доставља се и у CD или DVD формату.

IХ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs и Филмског центра Србије www.fcs.rs, може се преузети неопходна документација: Уредбa о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, Правилник о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, као и  Образац број 1 и Образац број 2, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Филмског центра Србије: 011/26 25 131