Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавни позив за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину

14.07.2017.

У складу са Уредбом о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину („Службени гласник РС” број 2/17)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину

 

 

I Подносилац пријаве пројекта

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат (у даљем тексту: Подносилац пријаве).
Подносилац пријаве може поднети једну пријаву пројекта.

II Висина средстава за реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину

За реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину (у даљем тексту: Програм) предвиђена су средства у висини од 130.000.000,00 динара.
Неведени износ средстава опредељује се за реализацију:
1) мера инфраструктурног опремања пословних зона;
2) мера унапређења инфраструктурних капацитета у циљу повезивања пословних зона са окружењем.

III Циљ и намена Програма

Циљ Програма је подршка развоју пословне инфраструктуре, стварање повољних услова за привлачење инвестиција унапређењем привредног амбијента и отварање нових радних места.
Намена Програма која се реализује кроз меру инфраструктурног опремања пословних зона је учешће у финансирању реализације пројеката изградње, реконструкције, рехабилитације или санације саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре и објеката у пословној зони.
Намена Програма која се реализује кроз меру унапређења инфраструктурних капацитета у циљу повезивања пословних зона са окружењем је учешће у финансирању реализације пројеката изградње, реконструкције, рехабилитације или санације саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре која обезбеђује доступност пословне зоне и њено функционално интегрисање у окружење.

IV Финансирање пројекта

Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) учествује у финансирању пројекта у висини до 60% вредности пројекта без ПДВ.
Из буџета Подносиоца пријаве финансира се преостала вредност пројекта без ПДВ као и ПДВ на укупну вредност целог пројекта, у складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност.

V Услови за доделу средстава Програма

Услови за доделу средстава Програма су:
1) да је реализација пројекта у складу са циљем и наменом Програма;
2) да је суфинансирање пројекта предвиђено од стране Подносиоца пријаве у висини припадајућег износа;
3) да је пројекат у складу са просторним и урбанистичким плановима јединице локалне самоуправе.

VI Критеријуми за оцењивање и одабир пројекта

Критеријуми за оцењивање и одабир пројекта су следећи:
1) ефекти пројекта;
2) одрживост пројекта;
3) постојање намере инвеститора за инвестирање;
4) планирани број нових радних места након реализације пројекта.

VII Документација за пријављивање пројекта на јавни позив

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања пројекта на јавни позив:
1) правилно попуњен Образац – Пријава пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину;
2) извод из одлуке о буџету Подносиоца пријаве са позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање пројекта. Уколико средства за суфинансирање пројекта нису предвиђена у моменту подношења пријаве доставља се изјава да ће средства за суфинансирање пројекта бити обезбеђена одлуком о буџету Подносиоца пријавe у року од десет дана од доделе средстава;
3) пројекат за извођење или главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови (у оригиналу или овереној копији или скениран у електронском формату на CD).
4) Уз пројекат за извођење доставља се CD са следећом документацијом:

  • скениране стране на којима се види изјава главног пројектанта и изјава одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке;
  • текстуалне и графичке прилоге;
  • предмер и предрачун радова у Excel формату (текст форматиран – ћирилично писмо, врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана у једном документу. У истом документу, на посебном листу, обавезна је и збирна рекапитулација која садржи све врсте радова.

Наведени предмер и предрачу радова треба да садржи формуле;

– скенирану рекапитулацију радова са потписом и печатом одговорног пројектанта;

– скенирану ситуацију на катастарско – топографској подлози, оверену од стране надлежних институција;
– скениране услове и сагласности надлежних институција.

Уз главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови доставља се CD са следећом документацијом:

– скениране стране на којима се види потврда о извршеној техничкој контроли и печат органа надлежног за издавање акта на основу којег започиње извођење радова;
текстуалне и графичке прилоге;

– предмер и предрачун радова у Excel формату (текст форматиран – ћирилично писмо, врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана у једном документу. У истом документу, на посебном листу, обавезна је и збирна рекапитулација која садржи све врсте радова.

Наведени предмер и предрачу радова треба да садржи формуле;

– скенирану рекапитулацију радова са потписом и печатом одговорног пројектанта;
– скенирану ситуацију на катастарско – топографској подлози, оверену од стране надлежних институција;
– скениране услове и сагласности надлежних институција.

5) акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава;
6) решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (уколико студија о процени утицаја на животну средину није потребна, доставља се акт надлежног органа о тој чињеници);
7) лист непокретности;
8) извод из планског документа као доказ о постојању пословне зоне;
9) најмање пет фотографија локације где ће се изводити радови;
10) уговор, односно други одговарајући акт са потенцијалним инвеститором или писана намера потенцијалног инвеститора;
11) изјава Подносиоца пријаве да за потребе реализације пројекта обезбеђује стручни надзор над извођењем радова на реализацији пројекта.
Сва наведена документација доставља се у оригиналу или овереној копији и скенирано у електронском формату на CD, сложена по редоследу из става 1. ове главе.

VIII Рок за подношење пријаве пројекта и начин пријављивања

Рок за подношење пријаве пројекта је 15 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије” (број 69/207).

Пријава пројекта доставља се на Обрасцу – Пријава пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину, који се преузима на интернет страни Министарства: www.privreda.gov.rs.

Уз пријаву пројекта, доставља се и сва неопходна документација наведена у глави VII јавног позива.
Пријаву пројекта са документацијом, Подносилац пријаве доставља на следећу адресу:

Министарство привреде
Комисија за оцењивање и одабир пројеката
11000 Београд, Кнеза Милоша 20

Пријава пројекта се предаје у затвореној коверти са назнаком „Пријава пројекта за јавни позив за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Неблаговремене и непотпуне пријаве пројеката се неће разматрати.

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2017. годину (у даљем тексту: Одлука) објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни Министарства.

Јавне набавке за потребе реализације пројеката Министарство ће спровести у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Након спроведеног поступка јавне набавке Министарство, Подносилац пријаве и изабрани понуђач закључују уговор за реализацију пројекта.

Након спроведеног поступка јавне набавке, приликом закључења уговора за реализацију пројекта, учешће Министарства привреде и Подносиоца пријаве у финансирању пројекта одредиће се у истој пропорцији по којој су средства додељена Одлуком.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства привреде, број: 011/333-4149 и 011/333-4132.