Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину

26.01.2019.

 1. Висина средстава за реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину

 

За реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину (у даљем тексту: Програм) предвиђена су средства у висини од 295.800.000,00 динара.

Неведени износ средстава опредељује се за реализацију:

1) мера инфраструктурног опремања пословних зона и повезивања пословних зона са окружењем (у даљем тексту: Мера 1);

2) мера унапређења инфраструктурних капацитета јединица локалних самоуправа у циљу развоја туризма и других привредних делатности (у даљем тексту: Мера 2).

 

 1. Подносилац пријаве пројекта

 

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат  (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Подносилац пријаве може поднети по једну пријаву пројекта за сваку меру Програма.

 

      III. Циљ и намена Програма

 

Циљ Програма је унапређење инвестиционог потенцијала локалних самоуправа кроз стварање повољних услова за привлачење инвестиција, унапређење привредног амбијента и отварање нових радних места.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 1 је учешће у финансирању реализације пројеката изградње, реконструкције, рехабилитације или санације саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре у пословној зони, као и оне која обезбеђује доступност пословне зоне и њено функционално интегрисање у окружење.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 2 је учешће у финансирању реализације пројеката изградње, реконструкције, рехабилитације или санације саобраћајне, комуналне и остале инфраструктуре која обезбеђује туристички и други привредни потенцијал локалне самоуправе, пројеката уређења јавних површина, површина намењених општој рекреацији и других објеката који су у функцији развоја туризма и других привредних делатности.

 

 1. Финансирање пројекта

 

Министарство привреде учествује у финансирању пројекта у одређеном проценту у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе.

У погледу степена развијености јединице локалне самоуправе примењује се важећа јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе у моменту подношења пријаве пројекта.

Из буџета Републике Србије, са раздела Министарства привреде суфинансира се пројекат на следећи начин:

1)  до 90 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из четврте групе развијености;

2)  до 70 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из треће групе развијености;

3)  до 60 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из друге групе развијености;

4)  до 50 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из прве групе развијености.

Из буџета јединице локалне самоуправе суфинансира се преостала вредност пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност пријављеног пројекта, у складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност.

 

 1. Услови за доделу средстава Програма

 

Услови за доделу средстава Програма су:

1) да је реализација пројекта у складу са циљем и наменом Програма;

2) да је суфинансирање пројекта предвиђено од стране Подносиоца пријаве у висини припадајућег износа;

3) да је пројекат у складу са просторним и урбанистичким плановима јединице локалне самоуправе.

 

 1. VI. Критеријуми за оцењивање и одабир пројекта

 

Оцењивање и одабир пројекта врши се на основу следећих критеријума:

1) оправданост пројекта;

2) одрживост пројекта;

3) постојање намере инвеститора за инвестирање;

 

4) ефекти пројекта:

а) планирани број нових радних места након реализације пројекта – за Меру 1;

б) планирани број директних корисника након реализације пројекта – за Меру 2.

 

VII. Документација за пријављивање пројекта на јавни позив

 

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања пројекта на јавни позив:

1) правилно попуњен Образац – Пријава пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину;

2) извод из одлуке о буџету Подносиоца пријаве са позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање пројекта са Изјавом о обезбеђеном износу средстава за суфинансирање пројекта. Уколико средства за суфинансирање пројекта нису предвиђена у моменту подношења пријаве доставља се изјава да ће средства за суфинансирање пројекта бити обезбеђена одлуком о буџету Подносиоца пријавe у року од десет дана од доделе средстава;

3) пројекат за извођење на основу којег се изводе радови (у оригиналу или овереној копији или скениран у електронском формату на CD);

4) Уз пројекат за извођење доставља се CD са следећом документацијом:

 • скениране стране на којима се види изјава главног пројектанта и изјава одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке;
 • текстуалне и графичке прилоге (технички опис/извештај на основу којег је израђен предмер и предрачун из пројекта за извођење са графичким прилозима: ситуациони план, карактеристичне попречне и подужне пресеке у зависности од објекта на који се пројекат односи, све детаље наведене у предмеру и предрачуну радова)
 • предмер и предрачун радова из пројекта за извођење у Excel формату који је у потпуности усаглашен са техничким описом и графичком документацијом (текст форматиран – ћирилично писмо, врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана у једном документу. У истом документу, на посебном листу, обавезна је и збирна рекапитулација која садржи све врсте радова за које је поднет захтев за суфинансирање. Наведени предмер и предрачу радова треба да садржи формуле;
 • скенирану рекапитулацију радова за које је поднет захтев за суфинансирање са потписом и печатом одговорног пројектанта;
 • скенирану ситуацију на катастарско – топографској подлози, оверену од стране надлежних институција;
 • скениране услове и сагласности надлежних институција.

5)  акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава;

6) скенирана прва страна Елабората геомеханичких испитивања;

7) лист непокретности;

8) извод из планског документа као доказ о постојању пословне зоне (доставља Подносилац пријаве Мере 1);

9)    најмање пет фотографија локације где ће се изводити радови;

10) уговор односно други одговарајући акт са потенцијалним инвеститором или писана намера потенцијалног инвеститора, који садрже податке о инвеститору, делатности, претходним инвестиционим активностима, планираној висини улагања у основна средства и броју нових радних места која планира да отвори након реализације пројекта;

11) изјава о очекиваним ефектима пројекта и то:

а) изјава о планираном броју нових радних места након реализације пројекта (доставља Подносилац пријаве Мере 1) или

б) изјава о планираном броју директних корисника након реализације пројекта (доставља Подносилац пријаве Мере 2);

12) изјава Подносиоца пријаве да за потребе реализације пројекта обезбеђује стручни надзор над извођењем радова на реализацији пројекта.

Сва наведена документација доставља се у оригиналу или овереној копији и скенирано у електронском формату на CD, сложена по редоследу из става 1. ове главе.

 

     VIII. Рок за подношење пријаве пројекта и начин пријављивања

 

            Рок за подношење пријаве пројекта је 15 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Пријава пројекта доставља се на Обрасцу – Пријава пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину, који се преузима на интернет страни Министарства: www.privreda.gov.rs.

Уз пријаву пројекта, доставља се и сва неопходна документација наведена у глави VII.  јавног позива.

Пријаву пројекта са документацијом, Подносилац пријаве доставља на следећу адресу:

 

Министарство привреде

Комисија за оцењивање и одабир пројеката

11000 Београд, Кнеза Милоша 20

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве пројеката се неће разматрати.

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2019. годину (у даљем тексту: Одлука) објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни Министарства.

У случају да се средства из главе I. јавног позива не искористе у потпуности, односно уколико у току 2019. године дође до уштеде приликом уговарања пројекта или другог разлога који онемогућава почетак реализације пројекта, Одлука се може изменити односно допунити рангираним пројектима према већ утврђеном редоследу, а уколико то из било ког разлога није могуће, Министарство може расписати нови јавни позив.

Јавне набавке за потребе реализације пројеката Министарство ће спровести у складу са законом којим се уређују јавне  набавке.

Након спроведеног поступка јавне набавке, приликом закључења уговора за реализацију пројекта,  учешће Министарства привреде и Подносиоца пријаве у финансирању пројекта одредиће се у истој пропорцији по којој су средства додељена Одлуком.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства привреде, број: 011/333-4132 и 011/333-4247.

 

Министарство привреде

број: 401-00-277/2019-11 од 21. јануара 2019. године

Рок за подношење пријаве је 11. фебруар 2019. године.