Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИСТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2018. ГОДИНИ

26.02.2018.

 

 

 

Обавештење

 

26.10.2018.

Министарство привреде је, због исказаног интересовања привредних субјеката за Програмом подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години, определило додатна средства за његову реализацију. Тиме укупно опредељена бесповратна средства за реализацију овог програма износе 550.000.000 динара. Програм се спроводи у сарадњи са Фондом за развој РС.

С обзиром да Министарство привреде планира наставак програма подстицања развоја предузетништва и у 2019. години, позивају се привредни субјекти да и у наредној години прате информације које су доступне на интернет страници www.privreda.gov.rs.

 

Република Србија Министарство привреде расписује  ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру

 

ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА  КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2018. ГОДИНИ

 

Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд). За реализацију Програма обезбеђена су бесповратна средства у износу од 500.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма. Услов који се односи на достављање финансијских извештаја, не примењује се на предузетнике који немају обавезу достављања тих извештаја (предузетници који воде просто књиговодство и предузетници који паушално плаћају порез).

Средства опредељена Програмом намењена су за:

  • куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора у којем се обавља производња или складиштење производа;
  • куповину нове или половне производне опреме (не старије од пет година), укључујући доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње;
  • трајна обртна средства, која могу да чине највише 20% укупног инвестиционог улагања;
  • набавку софтвера и других нематеријалних улагања.

 

Износ укупног улагања не може бити мањи од 1.250.000,00 динара, (кредит у износу од 1.000.000,00 динара и бесповратна средства у износу од 250.000,00 динара), нити већи од 62.500.000,00 динара (кредит у износу од 50.000.000,00 динара и бесповратна средства у износу од 12.500.000,00 динара).

По овом програму, изузетно за предузетнике, минимални износ укупног улагања је 375.000,00 динара (кредит у износу од 300.000,00 динара и бесповратна средства у износу од 75.000,00 динара).

Кредити Фонда по овом програму одобраваће се у складу са програмом Фонда и са овим програмом. Рок отплате за правна лица је до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године и за предузетнике до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године.

Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1,5% годишње уз гаранцију банке и 3%  годишње уз остала средства обезбеђења.

Уколико привредни субјекти имају седиште у недовољно развијеним и изразито недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе или на истим обављају послове и имају регистрован огранак у периоду дужем од годину дана од дана подношења захтева, каматна стопа, уз примену валутне клаузуле износи 1,4% годишње уз гаранцију банке и 2,8%  годишње, уз остала средства обезбеђења.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријаве

 

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за кредит и захтев за бесповратна средства и пратећа документација, у складу са Програмом, предају се код Фонда за развој.

Адресе Фонда за развој су: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Јавни позив је отворен док се расположива средства из Програма не утроше, а најкасније до 31. децембра 2018. године.

На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs и Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs може се преузети потребна документација у којој су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом програму.