Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОВНИХ БАНА И ЛИЗИНГ КОМПАНИЈА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2021. ГОДИНИ

03.02.2021.

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години

Министарство привреде додељује бесповратна средства микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/грађевинске механизације/машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње са циљем олакшавања финансирања набавке опреме и јачања њихове конкурентности.

Бесповратна средства ће овим предузећима бити обезбеђена заједно са кредитом који ће бити одобрен од стране партнерске/их банке/ака или финансијског лизинга лизинг компаније/а, изабраних на основу овог позива.

Програм спроводи Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама.

            Овим путем Министарство привреде позива све заинтересоване банке и лизинг компаније да се пријаве за учешће у реализацији програма.

Укупна средства, опредељена Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, за реализацију овог програма износе 1.550.000.000,00 динара. Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу до 25% од нето вредности набавке производне опреме. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 500.000,00 РСД, нити већи од 5.000.000,00 РСД. Минимална сопствена средства фирме која подноси захтев износе 5% од укупне нето вредности опреме која се набавља, док ће остатак бити обезбеђен из кредита пословне банке или финансијског лизинга лизинг компаније.

Право учешћа имају све заинтересоване пословне банке и лизинг компаније које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије. Банке и лизинг компаније морају да задовоље и следеће услове:

  1. Благовремено достављена комплетна и исправна конкурсна документација;
  2. Понуђени услови су у складу са одредбама Програма;
  3. Показатељ адекватности капитала за банке односно новчани део капитала за лизинг компаније је у складу са регулативом НБС;
  4. Банка односно лизинг компанија је остварила профит у 2020. години;
  5. Народна банка Србије не спроводи привремене мере над банком односно лизинг компанијом.

 

Заинтересоване банке и лизинг компаније достављају оригинал или оверене фотокопије следећих докумената:

  • попуњен Прилог 1 (образац доступан на сајту министарства);
  • образац са потписом лица овлашћених за заступање (ОП образац).

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава се предаје лично или препоручено поштом на адресу:

Министарство привреде

Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Кнеза Милоша 20

11 000 Београд

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 19. ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ.

 

Обавезујући услови, за све банке и лизинг компаније које су заинтересоване за учешће у Јавном позиву, као и критеријуми за избор банака/лизинг компанија, прецизно су дефинисани у Програму подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години.

Tекст овог програма са пропратном документацијом за учешће у Јавном позиву може се преузети на интернет страницама:

Министарства привреде: www.privreda.gov.rs

Развојне агенције Србије:  www.ras.gov.rs