Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
15.06.2017.

START-UP КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМУ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ  У ПОСЛОВАЊУ У 2020. ГОДИНИ

 

 

 

Садржај потребне документације за одобрење бесповратних и кредитних средстава: 

 • Обједињен захтевпопуњен образац
 • Пословни план – попуњен образац

 

Статусна документација:

 

 • Решење о упису подносиоца захтева у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре –фотокопија (фотокопије свих актуелних решења);
 • Решење о утврђивању пореског идентификационог броја-ПИБ (уколико исти није назначен у решењу АПР-а) – фотокопија;
 • ОП образац-фотокопија;
 • Акт о оснивању и статут (у зависности од правне форме подносиоца захтева) – фотокопија (уколико исто није објављено у АПР-у);
 • Доказ о основу коришћења пословног простора у коме ће се обављати делатност (доказ о власништву и/или решење о порезу и/или уговор о закупу који је оверен код јавног бележника ) и  фотографије објекта;
 • Фотокопија очитане личне карте свих оснивача;

 

Потврде у оригиналу:

 • Потврда да је оснивач привредног субјекта истовремено и запослен на неодређено време у том привредном субјекту ( образац М-А –Потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање), која се може доставити до закључења Уговора. Уколико постоји више оснивача, потребно је да су сви физичка лица и да бар један од оснивача испуњава овај услов;
 • Потврда да је оснивач привредног субјекта прошао бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција.( није обавезно);

Изјаве законског заступника привредног субјекта (корисника средстава):

 • Изјава подносиоца захтева, на приложеном обрасцу на сајту Фонда и Министарства, којом се, поред осталог, потврђује тачност достављених података, коришћење државне помоћи, да привредни субјект није у тешкоћама, као и други подаци у складу са Програмом;
 • Изјава подносиоца захтева о повезаним лицима, на приложеном обрасцу на сајту Фонда и Министарства;

Документација за планирана улагања:

За грађевинско занатске радове-текуће одржавање:

 • Понуда/профактура/ или уговор са извођачем радова са спецификацијом  радова ( опис радова, јединица мере и цена );

 

Напомена:

 

Уколико је непокретност у закупу, неопходно је да закуп траје минимално 6 месеци након доспећа последњег ануитета, да је у Уговору о закупу дата сагласност за извођење радова на текућем одржавању у објекту и да су регулисани међусобни односи између уговорних страна;

Извођач радова не може бити повезано лице са корисником средства по Програму у смислу Закона о привредним друштвима и Закона о банкама;

Извођач радова мора  бити предузетник или привредно друштво;

Документација за куповину опреме:

-Оргинал Понуде/профактуре не старије од 30 дана од дана подношења захтева, на којој мора бити назначен  тачан назив  опреме, намена, марка, тип, година производње, начин плаћања, рок важења понуде, рок испоруке опреме,назив добављача, његова адреса, матични број, ПИБ, бр.текућег рачуна;

-Уколико је профактура издата од стране ино-добављача, доставити превод овлашћеног судског тумача;

-Уз профактуру обавезно приложити проспект/каталог са фотографијама опреме;

-Уколико је опрема половна, неопходно је доставити доказе о власништву односно начину стицања својине, доказе да је опрема плаћена у целости, картицу основних средстава власника опреме, процену судског вештака (за процену опреме/машина, неопходно је да исту врши вештак машинске струке, https://fondzarazvoj.gov.rs/download/spisak-sudskih-vestaka-masinske-struke.pdf) и изјаву власника да је спреман да је отуђи;

 

Напомена:

За профактуре издате на износе у еврима, за обрачун динарске противвредности, користи се средњи курс НБС на дан издавања профактуре;

Уколико је продавац правно лице, овлашћено за промет/трговину дате половне опреме/возила, може се прихватити понуда без процене овлашћеног судског вештака;

Испоручилац опреме не може бити физичко лице (осим ако је предузетник) нити повезано лице са корисником средстава по Програму нити директором, у смислу Закона о привредним друштвима и Закона о банкама;

 

Документација за обезбеђење кредита-један од инструмената:

 

Докази о постојању реалних инструмената обезбеђења – власништву на непокретности (хипотека)

 

 • Препис листа непокретности из катастра не старији од 30 дана;
 • Оригинал копије плана из катастра;
 • Процена тржишне вредности непокретности урађена од стране овлашћеног судског вештака или овлашћене агенције са списка лиценцираних судских вештака са сајта Министарства финансија https://www.mfin.gov.rs/usluge/именици/, фотографије понуђених непокретности оверене од стране судског вештака, а све у складу са садржајем процене вредности непокретности која је објављена на сајту Фонда;
 • Фотокопија последњег достављеног решења о порезу на имовину за објекте који су предмет хипотеке;
 • Фотокопије личних карти свих власника непокретности;
 • За непокретности у власништву правног лица, Одлуку органа управљања о стављању хипотеке на непокретностима, а за непокретност у власништву физичког лица, сагласност физичког лица за успостављање хипотеке;
 • Решење о регистрацији привредног субјекта из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, статут односно акт о оснивању и ОП образац уколико је залогодавац друго правно лице- фотокопија;

 

 

Уговорно јемство привредног субјекта/приступање дугу 

 

-Финансијски извештаји за 2017. и 2018. годину и закључни лист за 2019. годину, (након подношења финансијских извештаја АПР-у за 2019. годину разматраће се финансијски извештаји за 2018. и 2019. годину),– биланс стања, биланс успеха (за микро правна лица). Уколико је правно лице разврстано као мало, средње или велико, неопходно је доставити још и  извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијски извештај, интерни биланс стања и успеха (са закључним листом), закључно са месецом који претходи месецу подношења захтева као и извештај ревизора (за предузећа која имају законску обавезу-мишљење ревизора и извештај). Уколико није рађена ревизија, потребан је писани доказ о томе. Поред наведеног, неопходно је доставити и Статистички извештај предат Агенцији за привредне регистре. (није обавезно достављање финансијских извештаја који су објављени на АПР-у).

 • Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло више од 3 месеца, интерни биланс стања и успеха (попуњени обрасци) и закључни лист, закључно са месецом који претходи месецу подношења захтева
 • Оригинал потврде о оствареном промету на текућем рачуну код свих банака  (динарски и девизни) за предходну и текућу годину, посебно по годинама (потврде банака)
 • Копија решења о регистрацији јемца код Агенције за привредне регистре или другом релевантном регистру и ОП образац
 • Копија Оснивачког акта и/или Статута јемца/приступиоца
 • Изјава о спремности давања јемства/приступања дугу оверена од стране овлашћеног лица јемца/приступиоца
 • Доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа у износу од  600,00 динара[1]
 • Сагласност јемца за прибављање извештаја од Кредитног бироа, на приложеном обрасцу
 • Копија л.к. директора/законског заступника, контакт телефон и е – маил адресу

 

 Уговорно јемство физичког лица

 • Потврда о висини примања у претходна три месеца
 • Изјава о спремности давања јемства
 • Доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа у износу од  240,00 динара[2]
 • Сагласност јемца за прибављање извештаја

 

Ручна залога на опреми

 

На постојећој опреми:

–    Спецификација опреме (попис и опис опреме, година производње, марка, тип,

снага, носивост,  локација опреме)

–    Место и адреса где је опрема лоцирана

–    Докази о основу стицања опреме (уговори о куповини, фактуре, отпремнице,

царинске декларације, записници о пријему опреме и сл.),

–    Копије/препис књиговодствене картице основних средстава-опреме оверене од

стране овлашћеног лица, са проценом овлашћеног вештака (вештак машинске

струке наведен у списку вештака на сајту Фонда-

https://fondzarazvoj.gov.rs/download/spisak-sudskih-vestaka-masinske-struke.pdf) и

–   Фотографије понуђене опреме оверене од стране вештака

–   Доказ о власништву или закупу непокретности у којој се налази опрема (препис листа непокретности не старији од 30 дана), уколико се разликује од доказа достављеног у оквиру статусне документације

 • Одлуку надлежног органа привредног субјекта којом се дозвољава заснивање ручне  залоге на предметној опреми

 

На будућој опреми која је предмет кредитирања:

-Оригинална профактура продавца опреме на којој мора бити назначено да је издата у циљу добијања кредита код Фонда. У прилогу профактуре доставити: детаљан опис опреме, карактеристике (марка, тип, намена) и проспект са фотографијама.

Напомена за ручну залогу као обезбеђење: опрема која је наведена у профактури и програму не може се мењати након закључења уговора о кредиту, осим у изузетним ситуацијама, а све како је детаљно наведено у Упутству о спровођењу Програма.

 

Подносилац захтева старости преко 60 година мора, у случају да му је одобрен кредит, до потписивања уговора, доставити полису животног осигурања винкулирану на Фонд или обезбедити јемство физичког лица.

Меница и менично овлашћење дужника се обавезно достављају уз неко од наведених средстава обезбеђења.

Подносилац захтева је дужан да достави и сву додатну документацију на захтев Фонда. Сва документација се доставља у два примерка Фонду за развој, од којих ће Фонд један примерак доставити Министарству привреде.

Некомплетна документација се неће узимати у разматрање. Достављена документација се не враћа подносиоцу захтева.

[1] Уплате накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа потребно је извршити на рачун Фонда број 840-2724-07, позив на број 7123, за извештај Кредитног бироа.

[2] Уплате накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа потребно је извршити на рачун Фонда број 840-2724-07, позив на број 7123, за извештај Кредитног бироа.