Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
15.06.2017.

START-UP KREDITI PO PROGRAMU PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE  U POSLOVANJU U 2020. GODINI

 

 

 

Sadržaj potrebne dokumentacije za odobrenje bespovratnih i kreditnih sredstava: 

 • Objedinjen zahtevpopunjen obrazac
 • Poslovni plan – popunjen obrazac

 

Statusna dokumentacija:

 

 • Rešenje o upisu podnosioca zahteva u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre –fotokopija (fotokopije svih aktuelnih rešenja);
 • Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja-PIB (ukoliko isti nije naznačen u rešenju APR-a) – fotokopija;
 • OP obrazac-fotokopija;
 • Akt o osnivanju i statut (u zavisnosti od pravne forme podnosioca zahteva) – fotokopija (ukoliko isto nije objavljeno u APR-u);
 • Dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora u kome će se obavljati delatnost (dokaz o vlasništvu i/ili rešenje o porezu i/ili ugovor o zakupu koji je overen kod javnog beležnika ) i  fotografije objekta;
 • Fotokopija očitane lične karte svih osnivača;

 

Potvrde u originalu:

 • Potvrda da je osnivač privrednog subjekta istovremeno i zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu ( obrazac M-A –Potvrda o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje), koja se može dostaviti do zaključenja Ugovora. Ukoliko postoji više osnivača, potrebno je da su svi fizička lica i da bar jedan od osnivača ispunjava ovaj uslov;
 • Potvrda da je osnivač privrednog subjekta prošao besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu Standardizovanog seta usluga, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.( nije obavezno);

Izjave zakonskog zastupnika privrednog subjekta (korisnika sredstava):

 • Izjava podnosioca zahteva, na priloženom obrascu na sajtu Fonda i Ministarstva, kojom se, pored ostalog, potvrđuje tačnost dostavljenih podataka, korišćenje državne pomoći, da privredni subjekt nije u teškoćama, kao i drugi podaci u skladu sa Programom;
 • Izjava podnosioca zahteva o povezanim licima, na priloženom obrascu na sajtu Fonda i Ministarstva;

Dokumentacija za planirana ulaganja:

Za građevinsko zanatske radove-tekuće održavanje:

 • Ponuda/profaktura/ ili ugovor sa izvođačem radova sa specifikacijom  radova ( opis radova, jedinica mere i cena );

 

Napomena:

 

Ukoliko je nepokretnost u zakupu, neophodno je da zakup traje minimalno 6 meseci nakon dospeća poslednjeg anuiteta, da je u Ugovoru o zakupu data saglasnost za izvođenje radova na tekućem održavanju u objektu i da su regulisani međusobni odnosi između ugovornih strana;

Izvođač radova ne može biti povezano lice sa korisnikom sredstva po Programu u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama;

Izvođač radova mora  biti preduzetnik ili privredno društvo;

Dokumentacija za kupovinu opreme:

-Orginal Ponude/profakture ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva, na kojoj mora biti naznačen  tačan naziv  opreme, namena, marka, tip, godina proizvodnje, način plaćanja, rok važenja ponude, rok isporuke opreme,naziv dobavljača, njegova adresa, matični broj, PIB, br.tekućeg računa;

-Ukoliko je profaktura izdata od strane ino-dobavljača, dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača;

-Uz profakturu obavezno priložiti prospekt/katalog sa fotografijama opreme;

-Ukoliko je oprema polovna, neophodno je dostaviti dokaze o vlasništvu odnosno načinu sticanja svojine, dokaze da je oprema plaćena u celosti, karticu osnovnih sredstava vlasnika opreme, procenu sudskog veštaka (za procenu opreme/mašina, neophodno je da istu vrši veštak mašinske struke, https://fondzarazvoj.gov.rs/download/spisak-sudskih-vestaka-masinske-struke.pdf) i izjavu vlasnika da je spreman da je otuđi;

 

Napomena:

Za profakture izdate na iznose u evrima, za obračun dinarske protivvrednosti, koristi se srednji kurs NBS na dan izdavanja profakture;

Ukoliko je prodavac pravno lice, ovlašćeno za promet/trgovinu date polovne opreme/vozila, može se prihvatiti ponuda bez procene ovlašćenog sudskog veštaka;

Isporučilac opreme ne može biti fizičko lice (osim ako je preduzetnik) niti povezano lice sa korisnikom sredstava po Programu niti direktorom, u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama;

 

Dokumentacija za obezbeđenje kredita-jedan od instrumenata:

 

Dokazi o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja – vlasništvu na nepokretnosti (hipoteka)

 

 • Prepis lista nepokretnosti iz katastra ne stariji od 30 dana;
 • Original kopije plana iz katastra;
 • Procena tržišne vrednosti nepokretnosti urađena od strane ovlašćenog sudskog veštaka ili ovlašćene agencije sa spiska licenciranih sudskih veštaka sa sajta Ministarstva finansija https://www.mfin.gov.rs/usluge/imenici/, fotografije ponuđenih nepokretnosti overene od strane sudskog veštaka, a sve u skladu sa sadržajem procene vrednosti nepokretnosti koja je objavljena na sajtu Fonda;
 • Fotokopija poslednjeg dostavljenog rešenja o porezu na imovinu za objekte koji su predmet hipoteke;
 • Fotokopije ličnih karti svih vlasnika nepokretnosti;
 • Za nepokretnosti u vlasništvu pravnog lica, Odluku organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nepokretnostima, a za nepokretnost u vlasništvu fizičkog lica, saglasnost fizičkog lica za uspostavljanje hipoteke;
 • Rešenje o registraciji privrednog subjekta iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, statut odnosno akt o osnivanju i OP obrazac ukoliko je zalogodavac drugo pravno lice- fotokopija;

 

 

Ugovorno jemstvo privrednog subjekta/pristupanje dugu 

 

-Finansijski izveštaji za 2017. i 2018. godinu i zaključni list za 2019. godinu, (nakon podnošenja finansijskih izveštaja APR-u za 2019. godinu razmatraće se finansijski izveštaji za 2018. i 2019. godinu),– bilans stanja, bilans uspeha (za mikro pravna lica). Ukoliko je pravno lice razvrstano kao malo, srednje ili veliko, neophodno je dostaviti još i  izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijski izveštaj, interni bilans stanja i uspeha (sa zaključnim listom), zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva kao i izveštaj revizora (za preduzeća koja imaju zakonsku obavezu-mišljenje revizora i izveštaj). Ukoliko nije rađena revizija, potreban je pisani dokaz o tome. Pored navedenog, neophodno je dostaviti i Statistički izveštaj predat Agenciji za privredne registre. (nije obavezno dostavljanje finansijskih izveštaja koji su objavljeni na APR-u).

 • Ukoliko je od poslednjeg godišnjeg izveštaja prošlo više od 3 meseca, interni bilans stanja i uspeha (popunjeni obrasci) i zaključni list, zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva
 • Original potvrde o ostvarenom prometu na tekućem računu kod svih banaka  (dinarski i devizni) za predhodnu i tekuću godinu, posebno po godinama (potvrde banaka)
 • Kopija rešenja o registraciji jemca kod Agencije za privredne registre ili drugom relevantnom registru i OP obrazac
 • Kopija Osnivačkog akta i/ili Statuta jemca/pristupioca
 • Izjava o spremnosti davanja jemstva/pristupanja dugu overena od strane ovlašćenog lica jemca/pristupioca
 • Dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od  600,00 dinara[1]
 • Saglasnost jemca za pribavljanje izveštaja od Kreditnog biroa, na priloženom obrascu
 • Kopija l.k. direktora/zakonskog zastupnika, kontakt telefon i e – mail adresu

 

 Ugovorno jemstvo fizičkog lica

 • Potvrda o visini primanja u prethodna tri meseca
 • Izjava o spremnosti davanja jemstva
 • Dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od  240,00 dinara[2]
 • Saglasnost jemca za pribavljanje izveštaja

 

Ručna zaloga na opremi

 

Na postojećoj opremi:

–    Specifikacija opreme (popis i opis opreme, godina proizvodnje, marka, tip,

snaga, nosivost,  lokacija opreme)

–    Mesto i adresa gde je oprema locirana

–    Dokazi o osnovu sticanja opreme (ugovori o kupovini, fakture, otpremnice,

carinske deklaracije, zapisnici o prijemu opreme i sl.),

–    Kopije/prepis knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava-opreme overene od

strane ovlašćenog lica, sa procenom ovlašćenog veštaka (veštak mašinske

struke naveden u spisku veštaka na sajtu Fonda-

https://fondzarazvoj.gov.rs/download/spisak-sudskih-vestaka-masinske-struke.pdf) i

–   Fotografije ponuđene opreme overene od strane veštaka

–   Dokaz o vlasništvu ili zakupu nepokretnosti u kojoj se nalazi oprema (prepis lista nepokretnosti ne stariji od 30 dana), ukoliko se razlikuje od dokaza dostavljenog u okviru statusne dokumentacije

 • Odluku nadležnog organa privrednog subjekta kojom se dozvoljava zasnivanje ručne  zaloge na predmetnoj opremi

 

Na budućoj opremi koja je predmet kreditiranja:

-Originalna profaktura prodavca opreme na kojoj mora biti naznačeno da je izdata u cilju dobijanja kredita kod Fonda. U prilogu profakture dostaviti: detaljan opis opreme, karakteristike (marka, tip, namena) i prospekt sa fotografijama.

Napomena za ručnu zalogu kao obezbeđenje: oprema koja je navedena u profakturi i programu ne može se menjati nakon zaključenja ugovora o kreditu, osim u izuzetnim situacijama, a sve kako je detaljno navedeno u Uputstvu o sprovođenju Programa.

 

Podnosilac zahteva starosti preko 60 godina mora, u slučaju da mu je odobren kredit, do potpisivanja ugovora, dostaviti polisu životnog osiguranja vinkuliranu na Fond ili obezbediti jemstvo fizičkog lica.

Menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

Podnosilac zahteva je dužan da dostavi i svu dodatnu dokumentaciju na zahtev Fonda. Sva dokumentacija se dostavlja u dva primerka Fondu za razvoj, od kojih će Fond jedan primerak dostaviti Ministarstvu privrede.

Nekompletna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje. Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu zahteva.

[1] Uplate naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 840-2724-07, poziv na broj 7123, za izveštaj Kreditnog biroa.

[2] Uplate naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 840-2724-07, poziv na broj 7123, za izveštaj Kreditnog biroa.