Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
04.11.2020.

Prvi Zakon o privatizaciji donet je 2001. godine. Postupak privatizacije kod velikog broja subjekata privatizacije trajao je veoma dugo pa su rešenja i modeli za privatizaciju koja je predviđao ovaj zakon postala neadekvatna. U tom smislu, bez konceptualnih izmena u pravcu usvajanja novih modela za privatizaciju nije bilo moguće okončati postupak privatizacije.

Primarni razlog za donošenje novog Zakona o privatizaciji, koji je stupio na snagu 13. avgusta 2014. godine, bio je nemogućnost efikasnog okončanja postupka privatizacije za preko 500 subjekata privatizacije, u ranijim zakonskim okvirima. Suština novog Zakona o privatizaciji je da se predloženi modeli, metode i mere primenjuju samo kod preduzeća sa održivim poslovanjem. Za preduzeća koja su procenjena kao neodrživa, predviđeno je da se može podneti predlog za stečaj čime bi se status ovih društava rešio u najkraćem roku. Što se tiče mera za pripremu i rasterećenje subjekata, otpis duga je uslovljen uspešnom prodajom kapitala ili dokapitalizacijom, pri čemu nijedna od mera (otpis ili konverzija) nije primenljiva u slučaju prodaje imovine. Konačno, novi zakon je definisao obavezan rok za sprovođenje privatizacije društvenog kapitala do 31. decembra 2015. godine.

Na dan stupanja na snagu novog Zakona o privatizaciji, u postupku privatizacije se nalazilo 556 preduzeća, od kojih je 161 preduzeće bilo u postupku restrukturiranja. Novim Zakonom o privatizaciji ukinut je pravni institut «restrukturiranje».

Više informacija o statusu preostalih preduzeća iz portfolija Ministarstva privrede pogledajte na www.priv.rs