Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
31.05.2015.

Процес европских интеграција одвија се кроз два уско повезана процеса: процес придруживања (који је заснован на Споразуму о стабилизацији и придруживању) и процес преговарања (који је заснован на међувладиној конференцији). Ово два процеса међусобно конвергирају и завршавају се потписивањем Уговора о приступању ЕУ. Циљ преговора је да се утврди на који начин ће држава кандидат да пренесе и примени правне тековине ЕУ у одређеном поглављу, укључујући и прелазне рокове и изузетке уколико их је држава кандидат тражила. Обавезе преузете током преговора биће праћене кроз процес придруживања.

Процес придруживања (Заснован на Споразуму о стабилизацији и придруживању – ССП)

Споразум о стабилизацији и придруживању ступио је на снагу 1. септембра 2013.године. Спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању прате тела за спровођење ССП-а: Савет за стабилизацију и придруживање и Одбор за стабилизацију и придруживање преко 7 Пододбора и Посебне групе за реформу јавне управе. Подобори за праћења спровођења ССП-а, састоје се од представника Европске комисије (ЕК) и представника Републике Србије, односно релевантних институција. Њима заједно председавају те две стране. Закључком Владе РС 24 Број: 119-6313/2014-1 од 26. јуна 2014. године, именовани су представници Републике Србије у телима за спровођење ССП-а. Представници Министарства привреде учествује у раду 6 пододбора:

– Подобора за унутрашње тржиште и конкуренцију
– Подобора за економска и финансијска питања и статистику
– Подобора за трговину, индустрију, царине и порезе
– Пододбора за истраживање иновације, информационо друштво и социјалну политику
– Подобора за транспорт, енергетику, заштиту животне средине, климатске промене и регионални развој
– Подобора за пољопривреду и рибарство

Пододбори расправљају о питањима која се односе на области из Споразума о стабилизацији и придруживању, као што је наведено у мултидисциплинарној структури одбора. Пододбори анализирају све проблеме који се могу појавити у релевантним секторима и предлажу могуће мере, служе као форуми за додатно разјашњење правних тековина ЕУ и прате напредак Републике Србије у усклађивању са правним тековинама у складу са обавезама преузетим на основу Споразума о стабилизацији и придруживању. Напредак у усклађивању, спровођењу и примени прописа Европске уније, као и кључна питања која се односе на креирање програма и спровођење релевантних пројеката ИПА, процењују се у свим областима.

Процес преговарања

Одлуком Владе о оснивању Координационог тела за процес приступања РС ЕУ („Службени гласник РС”, бр. 84/13 , 86/13, 31/14 и 79/14), формирано је Координационо тело, Савет координационог тела и 35 преговарачких група за процес приступања Европској унији. Министарство привреде, у складу с Одлуком, руководи радом три преговарачке групе:

Преговарачка група 1 ( Слободно кретање роба)
Преговарачка група 6 ( Право привредних друштава)
Преговарачка група 20 ( Предузетништво и индустријска политика)

Све три преговарачке групе којима руководи Министарство привреде завршиле су аналитички преглед усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама Европске уније (acquis) – тзв.скрининг. Европска комисија је на састанцима скрининга за сва три поглавља изнела веома позитивне оцене о степену усклађености законодавства Републике Србије са правном тековином ЕУ. Стога се очекују позитивни Извештаји о скринингу (Извештај о скринингу – поглавље 20, Извештај о скринингу – поглавље 6, Извештај о скринингу – поглавље 1), док се не очекују тешкоће у даљем усаглашавању и имплементацији преузетих обавеза у домаћем законодавству. На основу оцене у извештају Европска комисија препоручује отварање преговора у овим поглављима или изрицање мерила која је потребно испунити за отварање одређеног поглавља, а Савет ЕУ (државе чланице), који разматра извештаје о скринингу и процењује у којој мери је држава кандидат у сваком поглављу спремна, у смислу усклађености прописа и њиховог спровођења, донеће коначну одлуку о отварању поглавља или евентуалном изрицању мерила за отварање (енг. opening benchmarks).

Преговори се воде на основу преговарачких позиција ЕУ и државе кандидата, који се припремају за свако преговарачко поглавље на основу резултата процеса скрининга.

Европска комисија спрема редовне Годишње извештаје о напретку државе у процесу приступања (енг. Progress report) и све време током преговора извештава Савет о испуњавању критеријума за чланство и преузетим обавезама државе кандидата по преговарачким поглављима.

Економски критеријуми

Економско управљање је постало главни стуб у процесу проширења у протеклих неколико година. Главни циљ овог новог приступа је да се помогне земљама које су кандидати за чланство да се прво изборе са економским основама и да испуне критеријуме економског приближавања.

Када је реч о исуњавању економских критеријума, у складу са оценама изнетим у Стратегији проширења и главним изазовима за 2014-2015. годину, којим је предвиђена израда Eкономских програма реформи за државе кандидате за чланство, Министарство привреде је учествовало у изради прве верзије Националног програма економских реформи, будући да су представници министарства чланови радне групе за израду овог документа чији рад координира Министарство финансија.

Савет министара економије и финансија ЕУ (ECOFIN) на састанку који је одржан у Бриселу, 12. маја 2015. године усвојио је документ: Заједнички закључци дијалога министара економије и финансија ЕУ и земаља западног Балкана и Турске.

Препоруке за Србију које је Савет ЕУ изнео у документу донете су на основу Националног програма економских реформи који је Република Србија доставила Европској комисији. Такође, овај документ служиће као полазна основа за израду наредног Економског програма реформи, који ће Република Србија бити у обавези да достави Европској комисији, до 31. јануара 2016. године.