Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
31.05.2015.

Proces evropskih integracija odvija se kroz dva usko povezana procesa: proces pridruživanja (koji je zasnovan na Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju) i proces pregovaranja (koji je zasnovan na međuvladinoj konferenciji). Ovo dva procesa međusobno konvergiraju i završavaju se potpisivanjem Ugovora o pristupanju EU. Cilj pregovora je da se utvrdi na koji način će država kandidat da prenese i primeni pravne tekovine EU u određenom poglavlju, uključujući i prelazne rokove i izuzetke ukoliko ih je država kandidat tražila. Obaveze preuzete tokom pregovora biće praćene kroz proces pridruživanja.

Proces pridruživanja (Zasnovan na Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju – SSP)

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio je na snagu 1. septembra 2013.godine. Sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prate tela za sprovođenje SSP-a: Savet za stabilizaciju i pridruživanje i Odbor za stabilizaciju i pridruživanje preko 7 Pododbora i Posebne grupe za reformu javne uprave. Podobori za praćenja sprovođenja SSP-a, sastoje se od predstavnika Evropske komisije (EK) i predstavnika Republike Srbije, odnosno relevantnih institucija. Njima zajedno predsedavaju te dve strane. Zaključkom Vlade RS 24 Broj: 119-6313/2014-1 od 26. juna 2014. godine, imenovani su predstavnici Republike Srbije u telima za sprovođenje SSP-a. Predstavnici Ministarstva privrede učestvuje u radu 6 pododbora:

– Podobora za unutrašnje tržište i konkurenciju
– Podobora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku
– Podobora za trgovinu, industriju, carine i poreze
– Pododbora za istraživanje inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku
– Podobora za transport, energetiku, zaštitu životne sredine, klimatske promene i regionalni razvoj
– Podobora za poljoprivredu i ribarstvo

Pododbori raspravljaju o pitanjima koja se odnose na oblasti iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao što je navedeno u multidisciplinarnoj strukturi odbora. Pododbori analiziraju sve probleme koji se mogu pojaviti u relevantnim sektorima i predlažu moguće mere, služe kao forumi za dodatno razjašnjenje pravnih tekovina EU i prate napredak Republike Srbije u usklađivanju sa pravnim tekovinama u skladu sa obavezama preuzetim na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Napredak u usklađivanju, sprovođenju i primeni propisa Evropske unije, kao i ključna pitanja koja se odnose na kreiranje programa i sprovođenje relevantnih projekata IPA, procenjuju se u svim oblastima.

Proces pregovaranja

Odlukom Vlade o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja RS EU („Službeni glasnik RS”, br. 84/13 , 86/13, 31/14 i 79/14), formirano je Koordinaciono telo, Savet koordinacionog tela i 35 pregovaračkih grupa za proces pristupanja Evropskoj uniji. Ministarstvo privrede, u skladu s Odlukom, rukovodi radom tri pregovaračke grupe:

Pregovaračka grupa 1 ( Slobodno kretanje roba)
Pregovaračka grupa 6 ( Pravo privrednih društava)
Pregovaračka grupa 20 ( Preduzetništvo i industrijska politika)

Sve tri pregovaračke grupe kojima rukovodi Ministarstvo privrede završile su analitički pregled usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije (acquis) – tzv.skrining. Evropska komisija je na sastancima skrininga za sva tri poglavlja iznela veoma pozitivne ocene o stepenu usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnom tekovinom EU. Stoga se očekuju pozitivni Izveštaji o skriningu (Izveštaj o skriningu – poglavlje 20, Izveštaj o skriningu – poglavlje 6, Izveštaj o skriningu – poglavlje 1), dok se ne očekuju teškoće u daljem usaglašavanju i implementaciji preuzetih obaveza u domaćem zakonodavstvu. Na osnovu ocene u izveštaju Evropska komisija preporučuje otvaranje pregovora u ovim poglavljima ili izricanje merila koja je potrebno ispuniti za otvaranje određenog poglavlja, a Savet EU (države članice), koji razmatra izveštaje o skriningu i procenjuje u kojoj meri je država kandidat u svakom poglavlju spremna, u smislu usklađenosti propisa i njihovog sprovođenja, doneće konačnu odluku o otvaranju poglavlja ili eventualnom izricanju merila za otvaranje (eng. opening benchmarks).

Pregovori se vode na osnovu pregovaračkih pozicija EU i države kandidata, koji se pripremaju za svako pregovaračko poglavlje na osnovu rezultata procesa skrininga.

Evropska komisija sprema redovne Godišnje izveštaje o napretku države u procesu pristupanja (eng. Progress report) i sve vreme tokom pregovora izveštava Savet o ispunjavanju kriterijuma za članstvo i preuzetim obavezama države kandidata po pregovaračkim poglavljima.

Ekonomski kriterijumi

Ekonomsko upravljanje je postalo glavni stub u procesu proširenja u proteklih nekoliko godina. Glavni cilj ovog novog pristupa je da se pomogne zemljama koje su kandidati za članstvo da se prvo izbore sa ekonomskim osnovama i da ispune kriterijume ekonomskog približavanja.

Kada je reč o isunjavanju ekonomskih kriterijuma, u skladu sa ocenama iznetim u Strategiji proširenja i glavnim izazovima za 2014-2015. godinu, kojim je predviđena izrada Ekonomskih programa reformi za države kandidate za članstvo, Ministarstvo privrede je učestvovalo u izradi prve verzije Nacionalnog programa ekonomskih reformi, budući da su predstavnici ministarstva članovi radne grupe za izradu ovog dokumenta čiji rad koordinira Ministarstvo finansija.

Savet ministara ekonomije i finansija EU (ECOFIN) na sastanku koji je održan u Briselu, 12. maja 2015. godine usvojio je dokument: Zajednički zaključci dijaloga ministara ekonomije i finansija EU i zemalja zapadnog Balkana i Turske.

Preporuke za Srbiju koje je Savet EU izneo u dokumentu donete su na osnovu Nacionalnog programa ekonomskih reformi koji je Republika Srbija dostavila Evropskoj komisiji. Takođe, ovaj dokument služiće kao polazna osnova za izradu narednog Ekonomskog programa reformi, koji će Republika Srbija biti u obavezi da dostavi Evropskoj komisiji, do 31. januara 2016. godine.