Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
10.02.2017.

Влада Републике Србије донела је, у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора осам јавних предузећа:

 Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица

 • Јавно предузеће „Национални парк Тара“, Бајина Башта
 • Јавно предузеће „Национални парк Копаоник“, Копаоник
 • Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац
 • Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд
 • Јавно предузеће „Транснафта“ Панчево,
 • Друштво „Државна лутрија Србије“ доо Београд,
 • Друштво  „Коридори Србије“ доо Београд.

Текстове огласа погледајте овде.

Подсетимо, да у складу за законом, кандидати за ове позиције морају да испуњавају следеће услове:

 • да је пунолетно и пословно способно;
 • да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 • да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2);
 • да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 • да познаје област корпоративног управљања;
 • да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 • да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 • обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 • обавезно психијатријско лечење на слободи;
 • обавезно лечење наркомана;
 • обавезно лечење алкохоличара;
 • забрана вршења позива, делатности и дужности.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.