Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
10.02.2017.

Vlada Republike Srbije donela je, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora osam javnih preduzeća:

 Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“, Sremska Kamenica

 • Javno preduzeće „Nacionalni park Tara“, Bajina Bašta
 • Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“, Kopaonik
 • Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac
 • Javno preduzeće „Putevi Srbije“, Beograd
 • Javno preduzeće „Transnafta“ Pančevo,
 • Društvo „Državna lutrija Srbije“ doo Beograd,
 • Društvo  „Koridori Srbije“ doo Beograd.

Tekstove oglasa pogledajte ovde.

Podsetimo, da u skladu za zakonom, kandidati za ove pozicije moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je punoletno i poslovno sposobno;
 • da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2);
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
 • da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
 • da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
 • da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
 • da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
 • obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
 • obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
 • obavezno lečenje narkomana;
 • obavezno lečenje alkoholičara;
 • zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa.