Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
23.10.2015.

Посланици Скупштине Србије усвојили су данас Закон о улагањима, Измене и допуне закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Закон о споразумном финансијском реструктурирању.

Законом о улагањима се изједначавају домаћи и страни улагачи и унапређује инвестиционо окружење, а оснивају се Савет за економски развој и Развојна агенција Србије. Закон предвиђа да Агенција за страна улагања и промоцију извоза и Национална агенција за регионални развој престају са радом најкасније у року од 120 дана од дана ступања на снагу овог закона, односно на дан почетка рада Развојне агенције Србије. Савет ће чинити министар надлежан за послове финансија, министар надлежан за послове рада и запошљавања, председник Привредне коморе Србије и директор Развојне агенције Србије. Радом та два органа треба да се створе услови за јаснију поделу одговорности за предлагање, спровођење и контролу спровођења политика Владе Србије.

Законом се гарантује слобода улагања и јемче права страним и домаћим улагачима по најбољим стандардима међународног инвестицоног права, уређује институционални оквир за ефикасност пружања услуга ималаца јавних овлашхцења улагачима. После бројних примедби на члан закона који се односио на доступност информација од јавног значаја, Министарство је усвојило амандман, па се приступ информацијама од јавног значаја у области улагања остварује у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Такође су прихваћене и сугестије и предлози Комисије за заштиту конкуренције које је ова институција доставила Скупштини пре почетка расправе о Закону о улагањима.

Изменама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника та агенција преузела је део надлежности Агенције за приватизацију у делу обављања послова стечајног управника. Наводи се да Агенција за лиценцирање стечајних управника преузима од Агенције за приватизацију сва права и обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву, који су у функцији обављања посла утврђених законом, као и потребан број запослених.

Како је образложено, циљ закона је да се у што краћем року обезбеди јединствено управљање стечајним поступцима, повећа ефикасност у спровођењу стечајних поступака, омогући адекватно праћење стања у тој области, већа транспарентност података, јединствена база података и унапреди контрола.

Посланици су већином гласова усвојили и Закон о споразумном финансијском реструктурирању, којим се стварају услови који омогућавају фирмама у финансијским тешкоћма да реструктурирају дугове, односно реорганизација њховог односа са највећим повериоцима, пре свега кредиторима.