Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
28.09.2018.

Правилник о безбедности дечијих игралишта – примена почиње 23. новембра 2018. године

Од 23. новембра дечија игралишта по европским стандардима

 

Правилник о безбедности дечијих игралишта ступио је на снагу 25. августа, а њиме се „уводе“ европски стандарди за опрему која се поставља на дечја игралишта и у којима су садржани захтеви за безбедност у погледу материјала, пројектовања и израде, чиме се директно  безбедност деце диже на виши – прихватљив ниво.

Након ступања на снагу 25. августа Правилник има одложену примену три месеца, те ће његова примена бити обавезна од 23. новембра.  Период од три месеца је период усаглашавања, који пре свега служи да би се именовала тела која ће вршити контролу игралишта и да би се упознали сви остали субјекти на које се Правилник односи.

Сва игралишта ће бити израђена по европским стандардима, а у прелазном периоду радови на постојећим игралиштима ће се обављати у циљу усклађивања са захтевима новог Правилника.

Према новом пропису подлога на игралиштима ће морати да буде таква да поседује својство ублажавања  (амортизације) удара, од природних материјала попут песка, траве, шљунка, малча или од гуме, док справе могу бити више „креативне“ како би развијале моторику деце. Подлога мора да буде таква да дете приликом пада не доживи озбиљнију повреду, да се заправо могућност повреде сведе на минимум, јер их је немогуће у потпуности елиминисати.

Правилник је дефинисао рок од три године да се сва игралишта доведу у безбедно стање, то значи да ће нова да се израђују у складу са стандардима и другим захтевима из Правилника, а постојећа ће за те три године морати да се прилагоде. Опрема која није исправна мораће да се уклони или поправи, а казне за кршење захтева Правилника су законом прописане.

 

 

Правилником је по први пут тачно дефинисана одговорност према свим актерима у односу на дечја игралишта.  Одговорност за стављање у употребу безбедних игралишта  је на власнику, што је у највећем броју случајева локална самоуправа која ће и финансирати „прилагођавање“ постојећих игралишта европским стандардима. Када дође до оштећења справа и других елемената у оквиру игралишта трошкове поправке сносиће власник, односно осигуравајуће куће, уколико власници осигурају игралишта..

Након истека прописаног рока од три године, игралишта која се не буду довела у безбедно стање биће забрањена за коришћење. Локалне самоуправе и остали власници дечјих игралишта биће у обавези да воде евиденцију и да, на захтев, обавештавају Министарство о, нпр.  како ће и када вршити реконструкцију постојећих игралишта како би што мањи број игралишта по истеку рока био затворен.
Када је у питању надлежност за надзор стања на игралиштима, у највећој мери је за то задужена тржишна инспекција, али и комунална која ће радити у сарадњи са локалним самоуправама.

У Правилнику Република Србија имплементира најновије европске трендове у овој области, искуства суседних земаља, као и земаља чланица ЕУ.

Линкови:

Квалитет и безбедност производа – вести

Технички прописи

Регистри техничких прописа – претраживање