Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
01.06.2015.

Proces privatizacije preduzeća sa društvenim kapitalom odvija se u skladu sa Zakonom o privatizaciji i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji koji su pravni okvir učinili primerenijim za preostale subjekte privatizacije.

Više informacija o privatizaciji na možete videti na internet prezentaciji Ministarstva posvećenoj procesu privatizacije.

Ministar privrede je u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, obrazovao Komisiju za davanje saglasnosti koja postupa po zahtevima za davanje saglasnosti na odluke preduzeća sa većinskim društvenim kapitalom i subjekata privatizacije.

Komisija za davanje saglasnosti postupa, radi i odlučuje u skladu sa Poslovnikom i prilogom 1 i prilogom 2, koji su njegov sastavni deo.

Ministar privrede je, takođe, u skladu sa Uredbom o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije obrazovao Komisiju za razmatranje zahteva za davanje saglasnosti privremenih zastupnika kapitala na odluke novih organa upravljanja subjekata privatizaicje koji su konstituisani nakon raskida ugovora o prodaji kapitala.

Ova Komisija postupa, radi i odlučuje u skladu sa Poslovnikom i Prilogom 1 i Prilogom 2 koji su njegov sastavni deo.